วันศุกรที่่ 22 กรกฎาคม 2559 (Thesis) Q201

13.30 - 14.30น. วรวัช วาสนปรีชา (Thesis 2 ป โท เเผน ก) /ดร วีระศักดฺ์, ดร รุ่งโรจน์, ดร.สุุุรชัย
14.30 - 15.30น. รชา เพริศพิพัฒน์ (Thesis 1 ป โท เเผน ก) /ดร วีระศักดฺ์, ดร รุ่งโรจน, ดร.สุุุรชัย
15.30 - 16.30น.ธงชัย โตประเสริฐ (Thesis 1 ป เอก)/ ดร วีระศักดฺ์, ดร รุ่งโรจน ดร.สุุุรชัย, ดร.สุรณพีร์วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559Q201รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช  


ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุลดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 5717660001
เจษฎา
ทองก้านเหลือง
Automatic Rogue Access Point Detection System

9.00 - 10.00
5717680005
อานัฐชัย
รังสิโรจน์โกมล
Tool for Penetration Test

10.00 -11.00
5617670010 ยุทธศักดิ์ เทียมทัศน์ Knowledge Sharing Technology Investigation by CMS 11.00 -12.00
5717670002 ชรินธร เเก้งคำ Electronic Document Management System 13.00 -14.00
5717670018 ลภัสปาลิน
ใจธรรม
Blended Learning: Case Studies Siriwang Wittayakarn School

14.00 -15.00
5717670016 ปริญ
เดียงสา
Smart Place "Where you go with smart place"

15.00 -16.00
 Q208  


ดร.หมัดอามีน หมันหลินอ.ณัฏฐ์ มาเจริญอ.สุเทพ เชียรดิหลกกุล
5617810019 ณัธนนฐ์ ชูรส Login Center System
9.00 - 10.00
   
5319910010 นพดล ศรีเสวรา Monitoring and Control Access Point System Case Studies:Data Com Infinity Co., Ltd.
10.00 - 11.00
   
5319910003 สมชาย จิ๋วสกุล Access Control System by Using Cisco Switch 2960G Case Studies:Land Development Department 11.00 - 12.00
   
5517660007
อานนท์
หงษ์ทอง
Study of Performance MPLS VPN for IPv4 and IPv6
13.00 - 14.00
5417660066
อติชาต
พัชรภัค
ZABBIX Monitoring Alert with SLACK Application
14.00 - 15.00
5317660031 ภานุวิทย์
กลางประพันธ์
Website Change Survelliance System
15.00 - 16.00