ปริญญาโท
1.กำหนดการยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นสอบ ภายในวันที่ 21กรกฎาคม 2559
- เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น
- ใบขอขึ้นสอบมีลายเซ็นอ.ที่ปรึกษา
2.กำหนดการสอบ 23, 24 กรกฎาคม 2559

ปริญญาเอก
1.ส่งใบขอขึ้นสอบพร้อมลายเซ็น อ.ที่ปรึกษา และเล่มรายงาน 4 ชุด ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
2.กำหนดการสอบ แจ้งภายหลัง