กำหนดการส่งเล่มสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
- ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
กำหนดการสอบ Comprehensive MSIT 

นักศึกษาที่มีรหัส 57XXXXXXXX   ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่   9 กรกฎาคม 2559  ห้อง Q208 เวลา 9.30 – 12.30

สาขา IT Managemeent -  ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710  ITEC0730  
สาขา Mobile Development-  ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710  ITEC0724  
สาขา IT บริหารเครือข่าย - ITEC0706 ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 
นักศึกษาที่มีรหัส 55/56XXXXXXXX   ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่   9 กรกฎาคม 2559  ห้อง Q208 เวลา 9.30 – 12.30

  -  ITEC0706 ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710    

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 53/54XXXXXXXX ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

สอบวิชาบังคับทั้งหมด  4 วิชา ในวันเสาร์ที่   9 กรกฎาคม 2559  ห้อง Q208 เวลา 9.30 – 12.30

 -   ITEC0510 ITEC0511 ITEC0520 ITEC0522    

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ  3   ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

การสอบ Comprehensive MSNE 

นักศึกษาที่มีรหัส 56/57XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด 2 วิชา ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559   ห้อง Q208เวลา 13.00 – 16.00

  -  NETE0520   NETE0519 

 2 สอบปฏิบัติ (เดี่ยว) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม  2559  ห้อง Q106  เวลา 9.00 – 14.00

- CCNA  (Subnetting + Routing + VLAN + NAT + ACL)

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 2   ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 54/55XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่  9 กรกฎาคม  2559  ห้อง Q208 เวลา 13.00 – 16.00

  -  NETE0520   NETE0521   NETE0519  NETE4620 หรือ NETE4633 (เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111หรือ ส่ง email ที่ aim_msne@hotmail.com)

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3   ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 53XXXXXXXXที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่  9 กรกฎาคม   2559  ห้อง Q208 เวลา 13.00 – 16.00

 -    NETE0511   NETE0514  NETE0519  NETE4620 หรือ NETE0517 (เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111หรือ ส่ง email ที่ aim_msne@hotmail.com)

 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ  3   ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

 การสอบ Comprehensive MISS 

นักศึกษาที่มีรหัส 57XXXXXXXX ที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย 

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด  4 วิชา ในวันเสาร์ที่  9 กรกฎาคม   2559  ห้อง Q208 เวลา 13.00 – 16.00  

  -   ISEC0510 ISEC0514 ISEC0527 ISEC0513 หรือ ISE05018 เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111หรือ email ที่ aim_msne@hotmail.com) ISEC0514 

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 55/56XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย 

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด  4 วิชา ในวันเสาร์ที่  9 กรกฎาคม   2559  ห้อง Q208 เวลา 13.00 – 16.00  

  -   ISEC0510  ISEC0513  ISEC0527 ISEC0514 หรือ ISEC0517 (เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111 หรือ ส่ง email ที่ aim_msne@hotmail.com)

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส53/54XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วยกิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด  4 วิชาในวันเสาร์ที่  9 กรกฎาคม   2559  ห้อง Q208 เวลา 13.00 – 16.00

 -   ISEC0510     ISEC0513     ISEC0518    ISEC0514 

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3   ชั่วโมง  

 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน