รายการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
1. รายชื่อวารสารวิชาการนานาชาติ ตามรายการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศยอมรับ (Conferences)
2. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย F-PSO/PA-010
3. แบบฟอร์มข้อมูลการประชุมย้อนหลัง 3 ปี พร้อมจำนวนบทความในแต่ละปี F-RIO-007
4. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 1 F-GIT-015
5. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 2 F-GIT-016
6. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 3 F-GIT-017
7. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 4 F-GIT-018
8. รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (research Proposal) สำหรับ Thesis 1 download 
9. รูปแบบ Technical Report for Thesis 2 and Thesis 3 ตัวอย่างภาษาไทย Thesis2T ตัวอย่าง  ภาษาอังกฤษ Thesis2E
10. รูปแบบวิทยานิพนธ์ for Thesis 4 download
11. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ download
12. บันทึกข้อความเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ download
13. แบบแจ้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ download
14. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะฯ F- GIT - 036
15. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อวารสารวิชาการนานาชาติของคณะฯ F- GIT - 037 
16. แบบฟอร์มขอส่งรายงาน Independent Study F-GIT-004