โครงงาน

โครงงาน

โครงงาน (การค้นคว้าอิสระ) 

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงงานสามารถดาวน์โหลดตาม Link ด้านล่าง
 
รายการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
1. แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงงานในวิชาการศึกษาอิสระ 1 F-GIT-001
2. แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงงานในวิชาการศึกษาอิสระ 2 F-GIT-003
3. แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002
4. แบบฟอร์มขอส่งรายงาน F-GIT-004
5. แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
 
เเนวทางการทำโครงงาน
 
1. เเนวทางการทำโครงงานสาขา MSIT MSNE-IS
  
การเผยแพร่สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
 
เอกสารงานปฐมนิเทศ
 
 
วิทยานิพนธ์ (เเผน ก)
 
1. แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 F-GIT-001
2. แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงงานในวิชาการศึกษาอิสระ 2 F-GIT-003
3. แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ ป โทเเผน ก F-GIT-026
4. แบบฟอร์มขอส่งวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์  โทเเผน ก F-GIT-027
เเนวทางการทำโครงงาน
 
 
 
วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
 
รายการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
1. รายชื่อวารสารวิชาการนานาชาติ ตามรายการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศยอมรับ (Conferences)
2. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย F-PSO/PA-010
3. แบบฟอร์มข้อมูลการประชุมย้อนหลัง 3 ปี พร้อมจำนวนบทความในแต่ละปี F-RIO-007
4. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 1 F-GIT-015
5. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 2 F-GIT-016
6. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 3 F-GIT-017
7. แบบฟอร์มขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ 4 F-GIT-018
8. รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (research Proposal) สำหรับ Thesis 1 download 
9. รูปแบบ Technical Report for Thesis 2 and Thesis 3 download ตัวอย่าง ภาษาไทย ThesisT ภาษาอังกฤษ Thesis2E 
10. รูปแบบวิทยานิพนธ์ for Thesis 4 download ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษ Thesis4E
11. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ download
12. บันทึกข้อความเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ download
13. แบบแจ้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ download
14. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะฯ F-GIT-036 
15. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มรายชื่อการวารสารวิชาการนานาชาติของคณะฯ F-GIT-037  
 
 
 การขอเปลี่ยนเเปลงอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุกหลักสูตร)
 
1. แบบฟอร์มการขอเเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-005
2. แบบฟอร์มการเสนอขอเปลี่ยนเเปลงอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-006
3. แบบฟอร์มการขอยกเลิกการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-007
 
เอกสารผลงานวิทยานิพนธ์/โครงงานที่ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
1. เเบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ F-AAO-001
2. บรับรองผลงานวิทยานิพนธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงาน ลงวันที่ที่เริ่มนำผลงานไปใช้ ตัวอย่างเอกสารจากหน่วยงาน
* การขอค่าตอบเเทนจำนวน 1,000 บาท ขอให้นักศึกษาเเนบหน้าปกเเละบทคัดย่อหรือบทนำของโครงงาน พร้อมเอกสารข้อ1 เเละ 2 ข้างต้นมาที่บัณฑิตศึกษา 
 
การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ 
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ F-AAO-014