ข้อมูลหลักสูตร(มคอ.)

ข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2)

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักปัจจุบัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2559 (ปรับปรุง) 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 (ปรับปรุง)

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 (ปรับปรุง)

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560

 

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรเก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2550

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2552

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2554 (ปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2558

Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2559 3/6/60 เเละ 10/6/60

วัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 ห้อง Q306

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ดร.ภากร จูเหล็ง ( ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 2)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5819910001 วัชชิรา บูรณสิงห์ Information extraction for cultural heritage knowledge acquisition  9.30 - 10.30
2 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ

Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus

(เลื่อน ไป วันที่ 10 เนื่องจากนศ. ไม่สบาย)

10.30 - 11.30

 

วัน เสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ห้อง Q209

 รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล  / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus   9.00 - 10.00
2 5719910002 พรวัฒนา วงศ์ชินศร Feature Selection for ANN in A Credit Scoring Model  10.00 - 11.30

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS 2/2559 26-28/5/60

รหัสนักศึกษาที่ "ไม่ผ่าน"

5817660003 (ระบบจัดการงานซ่อมของ IT), 5617680003 (การตรวจสอบลิงค์อินเตอรืเน็ต และเครื่องแม่ข่าย ศุนย์บริหารงานทะเบียน จ.นนทบุรี)

รหัสนักศึกษาที่ "ได้เกรด I"

5817680004, 5817670003, 5817670009. 5817670013, 5817660016, 5817680014

รหัสนักศึกษาที่ "ผ่าน"

รหัสนักศึกษาที่ขึ้นสอบที่เหลือผ่านหมด

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ "ไม่ผ่าน" สามารถถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏประวัติ เเละสามารถลง IS ได้โดยเฉพาะ summer 3/59

นักศึกษาที่ "ได้เกรด I" ให้เข้าพบ กรรมการที่ให้เกรด I เพื่อเเก้ไขให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 (ตามกฏมหาวิทยาลัยการเเก้เกรด I จะเเก้ได้ภายใน 2 อาทิตย์หลังเปิดภาคการศึกษาใหม่ - Summer เปิดวันที่ 3/6/60)

นักศึกษาที่ "ผ่าน" IS1 เเละ IS2 ให้เเก้ Comment กับกรรมการทุกท่าน

              "ผ่าน" IS2  หลังจากเเก้ไจ comment เเล้ว ให้นักศึกษาทำเล่มดำ 1 เล่ม มาส่งพร้อม CD เเละเเบบฟอร์มการส่งรายงาน  Independent Study F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 11 มิถุนายน **เกรดจะออกหลังจากที่ได้เล่มดำ, CD, เเบบฟอร์มการส่งรายงานเเล้ว

 

Read more...

ประกาศตารางสอบ IS 2/2559 26-28/5/60

วัน ศุกร์ ที่่ 26 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817680004 ศศิประภา แก้วมา การประยุคต์ใช้ Visual Storytelling กรณีศึกษาบริษัท เอ็นไอดอทคอม จำกัด  9.00 - 10.00
2 5817670003 สุดาภร แซ่เจีย การประยุคต์ใช้ระบบ E-Storefront กับร้านปลาสลิดบางบ่อ 10.00 - 11.00
3 5817670009 ปุณยวีร์ แอนดารีส การประยุคต์ใช้ระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 11.00 - 12.00 
4 5817670013 ชนิดา หาญจริง ระบบพัฒนาความรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมือ LMS 13.00 - 14.00 
5 5817670001 สหพร หงษาครประเสริฐ การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ ITIL V.3 เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร กรณีศึกษา
สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
14.00 - 15.00 
6 5817670002 พัฒณิศา ศรีชุ่มสิน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการ ITIL V.3 15.00 - 16.00 
7 5817670004 อนุสรณ์ อ่อนช้อย การพัฒนาระบบสืบค้นหนังสือภาษาไทย กรณีศึกษา สำนักหอสมุทรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 16.00 - 17.00 
8 5817670014 จิราภร อินตุ่น ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กโทรนิกส์ 17.00 - 18.00 

 

วัน เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ดร.ภากร จูเหล็ง / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 3 เเละ 4) / อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660011 ภัทรวิทย์ เอี่ยมจะโร ระบบตรวจสอบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของโหนด  9.00 - 10.00
2 5817660005 ชิดณรงค์ คงนวล ระบบตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัท ซูปเปอร์เคเพาเวอร์ จำกัด 10.00 - 11.00
3 5817670007 ไพโรจน์ เหลืองวงศกร ระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้านโดยใช้ ESP8266 11.00 - 12.00 
4 5817681008 พงศ์ศักดิ์ สิงห์สิริสัจจกุล การตรวจสอบและชี้บ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของสมาร์ทวอทซ์ 13.00 - 14.00 
5 5817660014 ก้องวิชญ์ ตู้ธนบัตร ระบบตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย 14.00 - 15.00 
6 5817660015 ธัญพิรสิษฐ์ อัศวเดช ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย กรณีศึกษาบริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 15.00 - 16.00 
7 5817660017 ธนพงษ์ รอดเรือง ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ในองค์กรด้วย WMI กรณีศึกษาบริษัท ไอที อินเทรนต์ จำกัด 16.00 - 17.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q201

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (อ.เชาวริน สกุลวรากลาง เเทนลำดับที่ 4 - 7) / อ สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817700003 สิทธิกร ดีพร้อม แอพพลิเคชั่นแคลอรี่อิสเตอร์  9.00 - 10.00
2 5817700002 อภินันท์ สมบูรณ์กุล ระบบ สัตว์โลกแอปพลิเคชั่น 10.00 - 11.00
3 5817700001 นาตยา สมบูรณ์กุล ระบบแบบทดสอบเลขฐานแอปพลิเคชั่น 11.00 - 12.00 
4 5617680011 ภณ วัชรินทร์ ระบบการจัดการร้าน เอ็มพี โฮมเมด ดริ๊งก์ 13.00 - 14.00 
5 5817660003 ชัยยพล พุทธามนสิริ ระบบจัดการงานซ่อมของ IT 14.00 - 15.00 
6 5717660016 ชาติชาย ประภาศโนบล การนำมาตรฐาน ITIL มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้บริการด้าน IT
กรณีศึกษาบริษัท พอยท์ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
15.00 - 16.00 
7 5717660015 อนุชา ฤทธิภักดี การจัดทำนโยบายทางด้านความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษาสำหรับบริษัทหาญ โกบอล จำกัด 16.00 - 17.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q208

ผศ.ดร กฤษณ์ วงรุจิระ / อ.สุเทพ เชียรดิหลกกุล / อ.เชาวริน สกุลวรากลาง (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 4 - 8)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660018 เอกรินทร์ สร้อยศรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  9.00 - 10.00
2 5617680006 ประสาน แก้วก้อน การประยุกต์กระบวนการ ITIL กับกระบวนการให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา 10.00 - 11.00
3 5617680003 ฑัตตวัฒน์ กันต์ธวัลย์ การตรวจสอบลิงค์อินเตอรืเน็ต และเครื่องแม่ข่าย ศุนย์บริหารงานทะเบียน จ.นนทบุรี 11.00 - 12.00 
4 5817660009 ชัยธวัช มินเดือนเรือ ระบบจำแนกป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ 13.00 - 14.00 
5 5817660008 พงศ์พล สันหพาณิชย์ การศึกษา การแพร่กระจาย และ ความครอบคลุม ของเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 14.00 - 15.00 
6 5417660008 เดชาธร ยุบลพริ้ง ระบบสำรองข้อมูลและการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น 15.00 - 16.00 
7 5717660007 ปกรณ์ จุลบุตร ระบบตรวจสอบทรัพยากรเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ SmartPhone Android OS 16.00 - 17.00 
8 5817660016 ณัฐวรรษน์ วัฒนาพงษ์กุล ระบบส่งภาพ X-Ray เคลื่อนที่ผ่านสัญญาณ Wireless Lan 17.00 - 18.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ดร.ภากร จูเหล็ง / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ / อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5617660018 วรปรัชญ์ ทองบพิตร ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบเซ็นทรัลไลน์ ผ่านทางแอคเซสพอยต์  9.00 - 10.00
2 5717810008 ชลทิตย์ รุจิพืช โปรแกรมรบล่องรอยการใช้งานในเว็บบราวเซอร์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน 10.00 - 11.00
3 5817810005 นิษนะ ศิริจิรกาล ระบบตรวจสอบและป้องกันการใช้งานพร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร 11.00 - 12.00 
4 5817680001 ธนวรระณ์ ว่องวิบูลย์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยง 13.00 - 14.00 
5 5817680002 ณัทรัฏฐ์ มณีรัสยากร การพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน ISO 27001 14.00 - 15.00 
6 5817680003 วิรุต แก้วรุ่ง การบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการITIL 15.00 - 16.00 
7 5517810007 พงศพัศ ดุมา การวิเคราะห์เเละเเผนการเเก้ปัญหาระบบ SOC 16.00 - 17.00 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed