ข้อมูลหลักสูตร(มคอ.)

ประกาศตารางสอบ IS 2/2559 26-28/5/60

วัน ศุกร์ ที่่ 26 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817680004 ศศิประภา แก้วมา การประยุคต์ใช้ Visual Storytelling กรณีศึกษาบริษัท เอ็นไอดอทคอม จำกัด  9.00 - 10.00
2 5817670003 สุดาภร แซ่เจีย การประยุคต์ใช้ระบบ E-Storefront กับร้านปลาสลิดบางบ่อ 10.00 - 11.00
3 5817670009 ปุณยวีร์ แอนดารีส การประยุคต์ใช้ระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 11.00 - 12.00 
4 5817670013 ชนิดา หาญจริง ระบบพัฒนาความรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมือ LMS 13.00 - 14.00 
5 5817670001 สหพร หงษาครประเสริฐ การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ ITIL V.3 เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร กรณีศึกษา
สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
14.00 - 15.00 
6 5817670002 พัฒณิศา ศรีชุ่มสิน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการ ITIL V.3 15.00 - 16.00 
7 5817670004 อนุสรณ์ อ่อนช้อย การพัฒนาระบบสืบค้นหนังสือภาษาไทย กรณีศึกษา สำนักหอสมุทรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 16.00 - 17.00 
8 5817670014 จิราภร อินตุ่น ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กโทรนิกส์ 17.00 - 18.00 

 

วัน เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ดร.ภากร จูเหล็ง / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 3 เเละ 4) / อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660011 ภัทรวิทย์ เอี่ยมจะโร ระบบตรวจสอบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของโหนด  9.00 - 10.00
2 5817660005 ชิดณรงค์ คงนวล ระบบตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัท ซูปเปอร์เคเพาเวอร์ จำกัด 10.00 - 11.00
3 5817670007 ไพโรจน์ เหลืองวงศกร ระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้านโดยใช้ ESP8266 11.00 - 12.00 
4 5817681008 พงศ์ศักดิ์ สิงห์สิริสัจจกุล การตรวจสอบและชี้บ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของสมาร์ทวอทซ์ 13.00 - 14.00 
5 5817660014 ก้องวิชญ์ ตู้ธนบัตร ระบบตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย 14.00 - 15.00 
6 5817660015 ธัญพิรสิษฐ์ อัศวเดช ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย กรณีศึกษาบริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 15.00 - 16.00 
7 5817660017 ธนพงษ์ รอดเรือง ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ในองค์กรด้วย WMI กรณีศึกษาบริษัท ไอที อินเทรนต์ จำกัด 16.00 - 17.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q201

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (อ.เชาวริน สกุลวรากลาง เเทนลำดับที่ 4 - 7) / อ สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817700003 สิทธิกร ดีพร้อม แอพพลิเคชั่นแคลอรี่อิสเตอร์  9.00 - 10.00
2 5817700002 อภินันท์ สมบูรณ์กุล ระบบ สัตว์โลกแอปพลิเคชั่น 10.00 - 11.00
3 5817700001 นาตยา สมบูรณ์กุล ระบบแบบทดสอบเลขฐานแอปพลิเคชั่น 11.00 - 12.00 
4 5617680011 ภณ วัชรินทร์ ระบบการจัดการร้าน เอ็มพี โฮมเมด ดริ๊งก์ 13.00 - 14.00 
5 5817660003 ชัยยพล พุทธามนสิริ ระบบจัดการงานซ่อมของ IT 14.00 - 15.00 
6 5717660016 ชาติชาย ประภาศโนบล การนำมาตรฐาน ITIL มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้บริการด้าน IT
กรณีศึกษาบริษัท พอยท์ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
15.00 - 16.00 
7 5717660015 อนุชา ฤทธิภักดี การจัดทำนโยบายทางด้านความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษาสำหรับบริษัทหาญ โกบอล จำกัด 16.00 - 17.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q208

ผศ.ดร กฤษณ์ วงรุจิระ / อ.สุเทพ เชียรดิหลกกุล / อ.เชาวริน สกุลวรากลาง (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 4 - 8)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660018 เอกรินทร์ สร้อยศรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  9.00 - 10.00
2 5617680006 ประสาน แก้วก้อน การประยุกต์กระบวนการ ITIL กับกระบวนการให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา 10.00 - 11.00
3 5617680003 ฑัตตวัฒน์ กันต์ธวัลย์ การตรวจสอบลิงค์อินเตอรืเน็ต และเครื่องแม่ข่าย ศุนย์บริหารงานทะเบียน จ.นนทบุรี 11.00 - 12.00 
4 5817660009 ชัยธวัช มินเดือนเรือ ระบบจำแนกป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ 13.00 - 14.00 
5 5817660008 พงศ์พล สันหพาณิชย์ การศึกษา การแพร่กระจาย และ ความครอบคลุม ของเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 14.00 - 15.00 
6 5417660008 เดชาธร ยุบลพริ้ง ระบบสำรองข้อมูลและการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น 15.00 - 16.00 
7 5717660007 ปกรณ์ จุลบุตร ระบบตรวจสอบทรัพยากรเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ SmartPhone Android OS 16.00 - 17.00 
8 5817660016 ณัฐวรรษน์ วัฒนาพงษ์กุล ระบบส่งภาพ X-Ray เคลื่อนที่ผ่านสัญญาณ Wireless Lan 17.00 - 18.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ดร.ภากร จูเหล็ง / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ / อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5617660018 วรปรัชญ์ ทองบพิตร ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบเซ็นทรัลไลน์ ผ่านทางแอคเซสพอยต์  9.00 - 10.00
2 5717810008 ชลทิตย์ รุจิพืช โปรแกรมรบล่องรอยการใช้งานในเว็บบราวเซอร์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน 10.00 - 11.00
3 5817810005 นิษนะ ศิริจิรกาล ระบบตรวจสอบและป้องกันการใช้งานพร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร 11.00 - 12.00 
4 5817680001 ธนวรระณ์ ว่องวิบูลย์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยง 13.00 - 14.00 
5 5817680002 ณัทรัฏฐ์ มณีรัสยากร การพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน ISO 27001 14.00 - 15.00 
6 5817680003 วิรุต แก้วรุ่ง การบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการITIL 15.00 - 16.00 
7 5517810007 พงศพัศ ดุมา การวิเคราะห์เเละเเผนการเเก้ปัญหาระบบ SOC 16.00 - 17.00 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed