ข้อมูลหลักสูตร(มคอ.)

การอบรมปรับพื้นฐาน 2562

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

  • Date: 4 - -
  • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Registered Studentg

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 2/2561

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้ (25/3/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2

- นศ.ที่ อ เป้ง ไม่ได้แจ้งเป็นการส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด

- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2562

- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์นี้ 30/3/62 เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 27-28 เมษายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

27(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562)
Read more...

MSITalk#2 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#2

  • Date: 30 - -
  • Venue:  True Lab @Mahanakorn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk ครั้งที่ 2 - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจน บุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของงานทางด้าน Data Science และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ของตนเองและ/หรือองค์กรได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรม เช่น NLP, การทำ Reinforcement Learning และ มาตรฐานอาชีพ Data Science

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานก่อนวันร่วมงาน MSITalk ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เราจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Data Analytics เบื้องต้น ด้วยภาษา R ให้ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยค่ะ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน MSITalk ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ True Lab @Mahanakorn และ สำหรับผู้ที่สนใจ workshop ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.ที่ ห้อง Q106 อาคาร Q คณะ IST    

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/JBKRFz ได้ตั้งเเต่ วันพุธที่ 20 มีนาคม 9.00น. เป็นต้นไป MSITalk (รับ 60 ท่าน) Workshop (รับ 40 ท่าน) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

How to Become a Blockchain Developer

รายละเอียดการอบรม:

How to become a Blockchain Developer - 2 Day Training (Free)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to become a Blockchain’s Developer เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Blockchain และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับ Application ใน Domain ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Blockchain Technology โดยจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Blockchain บน Ethereum Network และพัฒนา Smart Contact ด้วยภาษา Solidity ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเชิญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ อาทิเช่น เช่น บุคคลภายนอก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าเข้ารวมรอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 30 ม.ค. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2561

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2561:

  • Date: 3 - 31
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file//2.61.pdf

ระดับปริญญาโท

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวันอาทิตย์ ที่  2 ธันวาคม 2561
ก่อนเวลา 17.00น.

เสนอหัวข้อ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่ลง IS1/Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้องเสนอหัวข้อ F-GIT-001 พร้อมเอกสารแนบ Project Proposal ที่มีลายเซ็นต์ อ.ที่ปรึกษา (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- นักศึกษาที่ลง IS2/Thesis2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- IS1/Thesis 1 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น - IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ 22-23-24 มีนาคม 2562

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปริญญาเอก

กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ภายในวันอาทิตย์ ที่  2 ธันวาคม 2562
ก่อนเวลา 17.00น.

นักศึกษาที่ลง Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับที่ปรึกษา และส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอเเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-005

ภายในวัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-015, F-GIT-016, F-GIT-017 หรือ F-GIT-018 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

ภายในวัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562

ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562

(ถ้ากรรมการสอบไม่ว่างจะจัดสอบในช่วงอื่น)

สอบวิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed