ITGRAD News

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2559 3/6/60 เเละ 10/6/60 Featured

วัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 ห้อง Q306

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ดร.ภากร จูเหล็ง ( ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 2)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5819910001 วัชชิรา บูรณสิงห์ Information extraction for cultural heritage knowledge acquisition  9.30 - 10.30
2 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ

Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus

(เลื่อน ไป วันที่ 10 เนื่องจากนศ. ไม่สบาย)

10.30 - 11.30

 

วัน เสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ห้อง Q209

 รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล  / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus   9.00 - 10.00
2 5719910002 พรวัฒนา วงศ์ชินศร Feature Selection for ANN in A Credit Scoring Model  10.00 - 11.30

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS 2/2559 26-28/5/60 Featured

รหัสนักศึกษาที่ "ไม่ผ่าน"

5817660003 (ระบบจัดการงานซ่อมของ IT), 5617680003 (การตรวจสอบลิงค์อินเตอรืเน็ต และเครื่องแม่ข่าย ศุนย์บริหารงานทะเบียน จ.นนทบุรี)

รหัสนักศึกษาที่ "ได้เกรด I"

5817680004, 5817670003, 5817670009. 5817670013, 5817660016, 5817680014

รหัสนักศึกษาที่ "ผ่าน"

รหัสนักศึกษาที่ขึ้นสอบที่เหลือผ่านหมด

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ "ไม่ผ่าน" สามารถถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏประวัติ เเละสามารถลง IS ได้โดยเฉพาะ summer 3/59

นักศึกษาที่ "ได้เกรด I" ให้เข้าพบ กรรมการที่ให้เกรด I เพื่อเเก้ไขให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 (ตามกฏมหาวิทยาลัยการเเก้เกรด I จะเเก้ได้ภายใน 2 อาทิตย์หลังเปิดภาคการศึกษาใหม่ - Summer เปิดวันที่ 3/6/60)

นักศึกษาที่ "ผ่าน" IS1 เเละ IS2 ให้เเก้ Comment กับกรรมการทุกท่าน

              "ผ่าน" IS2  หลังจากเเก้ไจ comment เเล้ว ให้นักศึกษาทำเล่มดำ 1 เล่ม มาส่งพร้อม CD เเละเเบบฟอร์มการส่งรายงาน  Independent Study F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 11 มิถุนายน **เกรดจะออกหลังจากที่ได้เล่มดำ, CD, เเบบฟอร์มการส่งรายงานเเล้ว

 

Read more...

ประกาศตารางสอบ IS 2/2559 26-28/5/60 Featured

วัน ศุกร์ ที่่ 26 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817680004 ศศิประภา แก้วมา การประยุคต์ใช้ Visual Storytelling กรณีศึกษาบริษัท เอ็นไอดอทคอม จำกัด  9.00 - 10.00
2 5817670003 สุดาภร แซ่เจีย การประยุคต์ใช้ระบบ E-Storefront กับร้านปลาสลิดบางบ่อ 10.00 - 11.00
3 5817670009 ปุณยวีร์ แอนดารีส การประยุคต์ใช้ระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 11.00 - 12.00 
4 5817670013 ชนิดา หาญจริง ระบบพัฒนาความรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมือ LMS 13.00 - 14.00 
5 5817670001 สหพร หงษาครประเสริฐ การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ ITIL V.3 เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร กรณีศึกษา
สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
14.00 - 15.00 
6 5817670002 พัฒณิศา ศรีชุ่มสิน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการ ITIL V.3 15.00 - 16.00 
7 5817670004 อนุสรณ์ อ่อนช้อย การพัฒนาระบบสืบค้นหนังสือภาษาไทย กรณีศึกษา สำนักหอสมุทรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 16.00 - 17.00 
8 5817670014 จิราภร อินตุ่น ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กโทรนิกส์ 17.00 - 18.00 

 

วัน เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ดร.ภากร จูเหล็ง / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 3 เเละ 4) / อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660011 ภัทรวิทย์ เอี่ยมจะโร ระบบตรวจสอบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของโหนด  9.00 - 10.00
2 5817660005 ชิดณรงค์ คงนวล ระบบตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัท ซูปเปอร์เคเพาเวอร์ จำกัด 10.00 - 11.00
3 5817670007 ไพโรจน์ เหลืองวงศกร ระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้านโดยใช้ ESP8266 11.00 - 12.00 
4 5817681008 พงศ์ศักดิ์ สิงห์สิริสัจจกุล การตรวจสอบและชี้บ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของสมาร์ทวอทซ์ 13.00 - 14.00 
5 5817660014 ก้องวิชญ์ ตู้ธนบัตร ระบบตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย 14.00 - 15.00 
6 5817660015 ธัญพิรสิษฐ์ อัศวเดช ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย กรณีศึกษาบริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 15.00 - 16.00 
7 5817660017 ธนพงษ์ รอดเรือง ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ในองค์กรด้วย WMI กรณีศึกษาบริษัท ไอที อินเทรนต์ จำกัด 16.00 - 17.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q201

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (อ.เชาวริน สกุลวรากลาง เเทนลำดับที่ 4 - 7) / อ สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817700003 สิทธิกร ดีพร้อม แอพพลิเคชั่นแคลอรี่อิสเตอร์  9.00 - 10.00
2 5817700002 อภินันท์ สมบูรณ์กุล ระบบ สัตว์โลกแอปพลิเคชั่น 10.00 - 11.00
3 5817700001 นาตยา สมบูรณ์กุล ระบบแบบทดสอบเลขฐานแอปพลิเคชั่น 11.00 - 12.00 
4 5617680011 ภณ วัชรินทร์ ระบบการจัดการร้าน เอ็มพี โฮมเมด ดริ๊งก์ 13.00 - 14.00 
5 5817660003 ชัยยพล พุทธามนสิริ ระบบจัดการงานซ่อมของ IT 14.00 - 15.00 
6 5717660016 ชาติชาย ประภาศโนบล การนำมาตรฐาน ITIL มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้บริการด้าน IT
กรณีศึกษาบริษัท พอยท์ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
15.00 - 16.00 
7 5717660015 อนุชา ฤทธิภักดี การจัดทำนโยบายทางด้านความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง กรณีศึกษาสำหรับบริษัทหาญ โกบอล จำกัด 16.00 - 17.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q208

ผศ.ดร กฤษณ์ วงรุจิระ / อ.สุเทพ เชียรดิหลกกุล / อ.เชาวริน สกุลวรากลาง (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 4 - 8)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660018 เอกรินทร์ สร้อยศรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  9.00 - 10.00
2 5617680006 ประสาน แก้วก้อน การประยุกต์กระบวนการ ITIL กับกระบวนการให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา 10.00 - 11.00
3 5617680003 ฑัตตวัฒน์ กันต์ธวัลย์ การตรวจสอบลิงค์อินเตอรืเน็ต และเครื่องแม่ข่าย ศุนย์บริหารงานทะเบียน จ.นนทบุรี 11.00 - 12.00 
4 5817660009 ชัยธวัช มินเดือนเรือ ระบบจำแนกป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ 13.00 - 14.00 
5 5817660008 พงศ์พล สันหพาณิชย์ การศึกษา การแพร่กระจาย และ ความครอบคลุม ของเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 14.00 - 15.00 
6 5417660008 เดชาธร ยุบลพริ้ง ระบบสำรองข้อมูลและการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น 15.00 - 16.00 
7 5717660007 ปกรณ์ จุลบุตร ระบบตรวจสอบทรัพยากรเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ SmartPhone Android OS 16.00 - 17.00 
8 5817660016 ณัฐวรรษน์ วัฒนาพงษ์กุล ระบบส่งภาพ X-Ray เคลื่อนที่ผ่านสัญญาณ Wireless Lan 17.00 - 18.00 

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ห้อง Q209

ดร.ภากร จูเหล็ง / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ / อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5617660018 วรปรัชญ์ ทองบพิตร ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบเซ็นทรัลไลน์ ผ่านทางแอคเซสพอยต์  9.00 - 10.00
2 5717810008 ชลทิตย์ รุจิพืช โปรแกรมรบล่องรอยการใช้งานในเว็บบราวเซอร์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน 10.00 - 11.00
3 5817810005 นิษนะ ศิริจิรกาล ระบบตรวจสอบและป้องกันการใช้งานพร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร 11.00 - 12.00 
4 5817680001 ธนวรระณ์ ว่องวิบูลย์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยง 13.00 - 14.00 
5 5817680002 ณัทรัฏฐ์ มณีรัสยากร การพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน ISO 27001 14.00 - 15.00 
6 5817680003 วิรุต แก้วรุ่ง การบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการITIL 15.00 - 16.00 
7 5517810007 พงศพัศ ดุมา การวิเคราะห์เเละเเผนการเเก้ปัญหาระบบ SOC 16.00 - 17.00 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed