ITGRAD News

ประกาศผลสอบ IS 2/2561, กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive Featured

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้ (25/3/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2

- นศ.ที่ อ เป้ง ไม่ได้แจ้งเป็นการส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด

- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2562

- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์นี้ 30/3/62 เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 27-28 เมษายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

27(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562)
Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2561 Featured

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2561:

  • Date: 16 - 4
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file/1.61.pdf

ระดับปริญญาโท

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวันอาทิตย์ ที่  15 กรกฎาคม 2561
ก่อนเวลา 17.00น.

เสนอหัวข้อ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่ลง IS1/Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้องเสนอหัวข้อ F-GIT-001 พร้อมเอกสารแนบ Project Proposal ที่มีลายเซ็นต์ อ.ที่ปรึกษา (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- นักศึกษาที่ลง IS2/Thesis2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 256

พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- IS1/Thesis 1 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น - IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

วัน อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 27-28 ตุลาคม 2561

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

  

ระดับปริญญาเอก

กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ภายในวันอาทิตย์ ที่  15 กรกฎาคม 2561
ก่อนเวลา 17.00น.

นักศึกษาที่ลง Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับที่ปรึกษา และส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอเเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-005

ภายในวัน จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-015, F-GIT-016, F-GIT-017 หรือ F-GIT-018 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

ภายในวัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561

(ถ้ากรรมการสอบไม่ว่างจะจัดสอบในช่วง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 แทน)

สอบวิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2560 26-28/5/61 Featured

ตารางสอบ ป เอก 2/2560:

  • Date: 26 , 28
  • Venue: อาคาร Q

วัน เสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q306

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
9.00 - 10.00 5919910005 อุบล  ธงสภาพรวัฒนา

Analysis of Criminal Behaviors for Suspect Vehicle Detection
(Thesis 2) 

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
10.00 - 12.00 6019910006 เอกราช   แก้วบุญจันทร์

Advertisting Email Management using Multi-Level Reputation System
(Thesis 3)

  

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ /ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
13.00 - 15.00 5819910001 วัชชิรา บูรณสิงห์ Information Extraction for Cultural Heritage Knowledge
(Thesis 3)

 

 วัน จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q306

 ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
13.00 - 14.00 6019910006 กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร Am improve Golden Ball Algorithm Optimization  for the  Vehicle Routing Problem
(Thesis 2)

 * สำหรับนักศึกษาที่มาสอบตามตารางไม่ได้ให้นัดกรรมการสอบชุดเดิมเเละให้สอบก่อนหน้าวันสอบตามตารางเท่านั้น

Read more...

ประกาศผลสอบเเละกำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 2/2560 Featured

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 2/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61)
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61) เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา  เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2 
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61)  เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า 

กำหนดการสอบ Comprehensive  กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 2/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561) 
Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโท 3/2560 Featured

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 3/2560:

  • Date: 23 -
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3 (summer) ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาโท

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวัน จันทร์ ที่ 18  มิถุนายน 2561

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (ไฟล์รวม pdf 1 ไฟล์เละ .doc 1 ไฟล์)

วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 23/24 มิถุนายน 2561

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่10 กรกฎาคม

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

Read more...
Subscribe to this RSS feed