ITGRAD News

ประกาศตารางสอบ IS 3/2559 22/5/60

วัน เสาร์ ที่่ 22 กรกฎาคม 2560 ห้อง Q201

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ เเทนลำดับที่ 3) / อ.เชาวริน สกุลวรากลาง 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660005 ชิดณรงค์ คงนวล ระบบตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัท ซูปเปอร์เคเพาเวอร์ จำกัด  9.00 - 10.00
2 5817660011 ภัทรวิทย์ เอี่ยมจะโร ระบบตรวจสอบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของโหนด 10.00 - 11.00
3 5717660016 ชาติชาย ประภาศโนบล การนำมาตรฐาน ITIL มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พอยท์ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด 11.00 - 12.00 
4 5617680011 ภณ วัชรินทร์ ระบบการจัดการร้าน เอ็มพี โฮมเมด ดริ้งก์ 13.00 - 14.00 
5 5617680004 พชรมน พรมชา แอพพลิเคชั่นการใช้จ่ายส่วนบุคคล 14.00 - 15.00 
6 5817670010 พัชรพล โมราชาติ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ บริษัท ซุน บ็อค จำกัด 15.00 - 16.00 
7 5817670004 วรัญญา แสงสุข ระบบตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของพนักงานบน ระบบ SAP 16.00 - 17.00 
8 5817670009 ปุณยวีร์ แอนดารีส การประยุกต์ใช้ระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 17.00 - 18.00 

 

วัน เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม2560 ห้อง Q209

ดร.เอกรัฐ รัฐกาณจน์/ ดร.ภากร จูเหล็ง/ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 3)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660018 เอกนรินทร์ สร้อยศรี ระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊  9.00 - 10.00
2 5817660019 สุเนตร เศษแสนวงศ์ ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย 10.00 - 11.00
3 5617660025 ภาสกร ยุคุณธร กรณีศึกษาการทำงานของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) 11.00 - 12.00 
4 5617680006 รชา เพริศพิพัฒน์ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยเทคนิค IP Anycast 13.00 - 14.00 
5 5417810015 สาธิต บุญเทือง การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบเห็นชื่อผู้ใช้งาน 14.00 - 15.00 
6 5817660001 สิรวุฒิ ภู่เกษร ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ผ่านเน็ตเวิร์ค 15.00 - 16.00 
7 5417660066 อภิชาต พัชรภัค ระบบการแจ้งเตือนและตอบโต้ของ ZABBIX ด้วยแอปพลิเคชั่น LINE 16.00 - 17.00 
8 5517660032 ธวัชชัย วงษ์วิบูลย์สิน ระบบตรวจติดตามเว็บเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งเตือน SMS 17.00 - 18.00
9 5617680001 ปรเมศ เพิ่มสินทวี ระบบบริหารการจัดการการร้องขอและแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ 18.00 - 19.00

 

 

Read more...

เสวนา " ISO:27001"

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: ห้อง Lab ชั้น 4 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

หัวข้อ การตีความ ISO27001 มาเป็นนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบทั้ง 114 controls

Read more...

โครงการอบรม "Artificial Intelligence and Deep Learning"

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: ห้อง Q108 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

หัวข้อ Artificial Intelligence and Deep Learning - Artificial Intelligence - Introduction to Deep Learning - Deep Learning model - Neural Network - Workshop (Computer with RAM 4GB)

Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2559 3/6/60 เเละ 10/6/60

วัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 ห้อง Q306

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ดร.ภากร จูเหล็ง ( ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 2)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5819910001 วัชชิรา บูรณสิงห์ Information extraction for cultural heritage knowledge acquisition  9.30 - 10.30
2 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ

Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus

(เลื่อน ไป วันที่ 10 เนื่องจากนศ. ไม่สบาย)

10.30 - 11.30

 

วัน เสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ห้อง Q209

 รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล  / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus   9.00 - 10.00
2 5719910002 พรวัฒนา วงศ์ชินศร Feature Selection for ANN in A Credit Scoring Model  10.00 - 11.30

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS 2/2559 26-28/5/60

รหัสนักศึกษาที่ "ไม่ผ่าน"

5817660003 (ระบบจัดการงานซ่อมของ IT), 5617680003 (การตรวจสอบลิงค์อินเตอรืเน็ต และเครื่องแม่ข่าย ศุนย์บริหารงานทะเบียน จ.นนทบุรี)

รหัสนักศึกษาที่ "ได้เกรด I"

5817680004, 5817670003, 5817670009. 5817670013, 5817660016, 5817680014

รหัสนักศึกษาที่ "ผ่าน"

รหัสนักศึกษาที่ขึ้นสอบที่เหลือผ่านหมด

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ "ไม่ผ่าน" สามารถถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏประวัติ เเละสามารถลง IS ได้โดยเฉพาะ summer 3/59

นักศึกษาที่ "ได้เกรด I" ให้เข้าพบ กรรมการที่ให้เกรด I เพื่อเเก้ไขให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 (ตามกฏมหาวิทยาลัยการเเก้เกรด I จะเเก้ได้ภายใน 2 อาทิตย์หลังเปิดภาคการศึกษาใหม่ - Summer เปิดวันที่ 3/6/60)

นักศึกษาที่ "ผ่าน" IS1 เเละ IS2 ให้เเก้ Comment กับกรรมการทุกท่าน

              "ผ่าน" IS2  หลังจากเเก้ไจ comment เเล้ว ให้นักศึกษาทำเล่มดำ 1 เล่ม มาส่งพร้อม CD เเละเเบบฟอร์มการส่งรายงาน  Independent Study F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 11 มิถุนายน **เกรดจะออกหลังจากที่ได้เล่มดำ, CD, เเบบฟอร์มการส่งรายงานเเล้ว

 

Read more...

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "Penetration testing methodology and standards"

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: TrueLab เเละ อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยเชิญวิทยากรจากเพจ "สอนแฮกเว็บแบบแมวๆ" มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Penetration testing methodology and standards" ผู้เชี่ยวชาญในสายงานการทดสอบการเจาะระบบ

Read more...

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมหลักสูตรการอบรมพื้นฐานให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษา ได้มีพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนในปีการศึกษา 2560

Read more...
Subscribe to this RSS feed