ITGRAD News

How to Become a Blockchain Developer

รายละเอียดการอบรม:

How to become a Blockchain Developer - 2 Day Training (Free)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to become a Blockchain’s Developer เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Blockchain และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับ Application ใน Domain ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Blockchain Technology โดยจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Blockchain บน Ethereum Network และพัฒนา Smart Contact ด้วยภาษา Solidity ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเชิญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ อาทิเช่น เช่น บุคคลภายนอก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าเข้ารวมรอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 30 ม.ค. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

MSMUT Sport Day 2561

รายละเอียดกิจกรรม:

  • Date: 26 - -
  • Venue: อาคารยิมเนเซียม J

กิจกรรม MSMSUT SPORT DAY ที่เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 1 กับ ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 2 ศิษย์เก่าเเละอาจารย์ 
สนุก อบอุ่น รุ่นน้อง รุ่นพี่ อาจารย์ ตาม style MSMUT ค่ะ มากันเยอะๆนะคะ

Read more...

Big Data Technology and Hadoop Training

รายละเอียดการอบรม:

  • Date:   -
  • Venue: ห้อง Q108 ชั้น 1 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register

Big Data Technology and Hadoop Training - 1 Day Training (Day#1- 10 พ.ย. 2018)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Technology and Hadoop Training เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะ ฺBig Data ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Big Data Technology ที่ถูกนำไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Hadoop Platform ที่มีทั้งระบบ HDFS, Yarn และ Hive ตลอกจน Patform Apache Spark  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 1/2561 2-3/11/61

ตารางสอบ ป เอก 1/2561:

  • Date: 3 - 4
  • Venue: อาคาร Q

ไฟล์ตารางสอบ ->http://www.msit.mut.ac.th/images/file/Thesis_1_2561.pdf 

วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ห้อง Q306

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ครุธัช/ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

5919910003

อุบล   ธงสถาพรวัฒนา

การวิเคราะห์พฤติกรรมการกระทำผิดทางอาญาสำหรับการตรวจจับรถยนต์ต้องสงสัย

 14.30 - 15.30

 ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

วัน เสาร์ ที่ พฤศจิกายน 2561 ห้อง Q306

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

6019910006

กาญจนา   รัตนธีรวิเชียร

A NEW EFFICIENT AND EFFECTIVE GOLDEN-BALL-BASED TECHNIQUE FOR THE CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM

13.00 - 14.30

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

2

5619910001

ณัฐกรณ์   แฉล้มวงศ์วาน

เอกลักษณ์ทางดิจิทัลสำหรับการใช้งานบริการด้านสุขภาพ

14.30 - 16.00

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

3

6119910001

พฤกษา   ดวงผาสุข

การค้นคืนและการระบุตัวตนจากภาพรอยสักทางนิติวิทยาศาสตร์

 16.00 - 17.00

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

 

 

 * สำหรับนักศึกษาที่มาสอบตามตารางไม่ได้ให้นัดกรรมการสอบชุดเดิมเเละให้สอบก่อนหน้าวันสอบตามตารางเท่านั้น

Read more...
Subscribe to this RSS feed