ITGRAD News

Basic Linux for Security Engineer

รายละเอียด Basic Linux for Security Engineer:

  • Date: 21 ก - 12 -
  • Venue: Q104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Non Register Event

Basic Linux for Security Engineer:

กิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาและ ศิษย์เก่า ที่ต้องการใช้คำส่ง Linux เบื้องต้นในการทำงานเกี่ยวกับ Security โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา Linux เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐาน ส่วนนักศึกษาที่มีพื้นฐานเเล้วจะมีโจทย์ เกี่ยวกับ Linux Web Server Hardening / MOD Security with Top 10 OWASP หรือ IPTable ให้ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 18.30 น. ณ ห้อง Q104 อาคาร Q คณะ IT

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานทางด้าน Security เเต่ขาดพื้นฐานทางด้าน Linux

วิทยากร: อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ 

วิทยากร:

  • อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายฯ
Read more...

ประกาศผลสอบเเละกำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 3/2560

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 3/2560 ของ 

IS2
- นศ.ที่กรรมการไม่ได้บอกไม่ผ่านในห้องสอบ ผ่านหมด
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันนี้อังคาร เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 3/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า 

กำหนดการสอบ Comprehensive  กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 3/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 7(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561) 

Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2561

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2561:

  • Date: 16 - 4
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file/1.61.pdf

ระดับปริญญาโท

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวันอาทิตย์ ที่  15 กรกฎาคม 2561
ก่อนเวลา 17.00น.

เสนอหัวข้อ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่ลง IS1/Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้องเสนอหัวข้อ F-GIT-001 พร้อมเอกสารแนบ Project Proposal ที่มีลายเซ็นต์ อ.ที่ปรึกษา (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- นักศึกษาที่ลง IS2/Thesis2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 256

พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- IS1/Thesis 1 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น - IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

วัน อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 27-28 ตุลาคม 2561

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

  

ระดับปริญญาเอก

กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ภายในวันอาทิตย์ ที่  15 กรกฎาคม 2561
ก่อนเวลา 17.00น.

นักศึกษาที่ลง Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับที่ปรึกษา และส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอเเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-005

ภายในวัน จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-015, F-GIT-016, F-GIT-017 หรือ F-GIT-018 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

ภายในวัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561

(ถ้ากรรมการสอบไม่ว่างจะจัดสอบในช่วง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 แทน)

สอบวิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed