ITGRAD News

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2560 26-28/5/61

ตารางสอบ ป เอก 2/2560:

 • Date: 26 , 28
 • Venue: อาคาร Q

วัน เสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q306

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
9.00 - 10.00 5919910005 อุบล  ธงสภาพรวัฒนา

Analysis of Criminal Behaviors for Suspect Vehicle Detection
(Thesis 2) 

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
10.00 - 12.00 6019910006 เอกราช   แก้วบุญจันทร์

Advertisting Email Management using Multi-Level Reputation System
(Thesis 3)

  

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ /ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
13.00 - 15.00 5819910001 วัชชิรา บูรณสิงห์ Information Extraction for Cultural Heritage Knowledge
(Thesis 3)

 

 วัน จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q306

 ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
13.00 - 14.00 6019910006 กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร Am improve Golden Ball Algorithm Optimization  for the  Vehicle Routing Problem
(Thesis 2)

 * สำหรับนักศึกษาที่มาสอบตามตารางไม่ได้ให้นัดกรรมการสอบชุดเดิมเเละให้สอบก่อนหน้าวันสอบตามตารางเท่านั้น

Read more...

ประกาศผลสอบเเละกำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 2/2560

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 2/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61)
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61) เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา  เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2 
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61)  เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า 

กำหนดการสอบ Comprehensive  กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 2/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561) 
Read more...

MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation

รายละเอียด MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation :
                 Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

 • Date: 3 มิ - -
 • Venue: MII208 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย ได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา R และการ plot กราฟเบื้องต้น ด้วยไลบราลี่ ggplot2 เพื่อผลิตภาพคุณภาพสูง เช่น eps, tiff รวมถึงการให้ผู้อบรมทดลองผลิตภาพขึ้นมาใหม่จากเปเปอร์จริง  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MII208 อาคาร A

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นัเกวิจัย ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร: ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 

การบรรยายพิเศษ: เคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) ในการทำวิทยานิพนธ์" เวลา 09.30 – 10.30 น

Keynote Speaker : รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 - อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
 - อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/y33unE ได้ตั้งเเต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 40 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโท 3/2560

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 3/2560:

 • Date: 23 -
 • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3 (summer) ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาโท

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวัน จันทร์ ที่ 18  มิถุนายน 2561

ก่อนเวลา 17.00น. (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

- IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (ไฟล์รวม pdf 1 ไฟล์เละ .doc 1 ไฟล์)

วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 23/24 มิถุนายน 2561

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่10 กรกฎาคม

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

Read more...

ตารางสอน 1/2561

ตารางสอน 1/2561:

 • Date: 16 -
 • Venue: อาคาร Q

ไฟล์ตารางสอน -> http://www.msit.mut.ac.th/images/2561_1.pdf 

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรเก่า

http://www.msit.mut.ac.th/newweb/download/oldcurversion.html

ข้อมูลหลักสูตรใหม่ปี 2559 

MSNE-IS (เเผน ข)

  Enterprise network System

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/network/msneplan

  Cyber Security

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/security/cyberplan

MSIT (เเผน ข)

  Management in Digital Economy

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/it-management/mgtplan

  Modern Tecbnology Development

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/mt-development/mtdplan 

MSNE-IS (เเผน ก)

    NEIS0703 Seminar 2

    NEIS0704 Thesis 1

PhD

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/phd/2016-11-08-17-19-18

Read more...

การอบรมปรับพื้นฐาน 1/2561

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

 • Date: - -
 • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Registered Student

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

MSITalk#1 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#1:

 • Date: - -
 • Venue: Mahanakorn Musiam of Art and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเห็นภาพรวมของ Data Science และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับภาพของวิจัย หรือการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Analytics ด้วยภาษา R ในวันถัดไปอีกด้วย ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่มงานในวันอาทิตย์ที่ 29 เเละ/หรือ 30 เมษายน 2561 (workshop) เวลา 09.00 – 15.-30 น. ณ Mahanakorn The museum of art and Technology

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/eiQRQh ได้ตั้งเเต่ วันที่ 16 เมษายน 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 80 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...
Subscribe to this RSS feed