ITGRAD News

กำหนดการสอบ IS/Thesis ระดับปริญญาโท เอก 1/2560

กำหนดการระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2560

 

 

กำหนดการระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2560

 
1.ส่งใบขอขึ้นสอบพร้อมลายเซ็น อ.ที่ปรึกษา และเล่มรายงาน 4 ชุด ภายในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
 
2.กำหนดการสอบ วันที่ 4-7 มกราคม 2561 (ถ้ากรรมการไม่ว่าง จะจัดสอบ ช่วง 11-14 มกราคม 2561 เเทน)
Read more...

ประกาศตารางสอบ IS 3/2559 22/5/60

วัน เสาร์ ที่่ 22 กรกฎาคม 2560 ห้อง Q201

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ เเทนลำดับที่ 3) / อ.เชาวริน สกุลวรากลาง 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660005 ชิดณรงค์ คงนวล ระบบตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัท ซูปเปอร์เคเพาเวอร์ จำกัด  9.00 - 10.00
2 5817660011 ภัทรวิทย์ เอี่ยมจะโร ระบบตรวจสอบความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของโหนด 10.00 - 11.00
3 5717660016 ชาติชาย ประภาศโนบล การนำมาตรฐาน ITIL มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พอยท์ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด 11.00 - 12.00 
4 5617680011 ภณ วัชรินทร์ ระบบการจัดการร้าน เอ็มพี โฮมเมด ดริ้งก์ 13.00 - 14.00 
5 5617680004 พชรมน พรมชา แอพพลิเคชั่นการใช้จ่ายส่วนบุคคล 14.00 - 15.00 
6 5817670010 พัชรพล โมราชาติ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ บริษัท ซุน บ็อค จำกัด 15.00 - 16.00 
7 5817670004 วรัญญา แสงสุข ระบบตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของพนักงานบน ระบบ SAP 16.00 - 17.00 
8 5817670009 ปุณยวีร์ แอนดารีส การประยุกต์ใช้ระบบ CMS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 17.00 - 18.00 

 

วัน เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม2560 ห้อง Q209

ดร.เอกรัฐ รัฐกาณจน์/ ดร.ภากร จูเหล็ง/ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 3)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5817660018 เอกนรินทร์ สร้อยศรี ระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊  9.00 - 10.00
2 5817660019 สุเนตร เศษแสนวงศ์ ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย 10.00 - 11.00
3 5617660025 ภาสกร ยุคุณธร กรณีศึกษาการทำงานของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) 11.00 - 12.00 
4 5617680006 รชา เพริศพิพัฒน์ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยเทคนิค IP Anycast 13.00 - 14.00 
5 5417810015 สาธิต บุญเทือง การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบเห็นชื่อผู้ใช้งาน 14.00 - 15.00 
6 5817660001 สิรวุฒิ ภู่เกษร ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ผ่านเน็ตเวิร์ค 15.00 - 16.00 
7 5417660066 อภิชาต พัชรภัค ระบบการแจ้งเตือนและตอบโต้ของ ZABBIX ด้วยแอปพลิเคชั่น LINE 16.00 - 17.00 
8 5517660032 ธวัชชัย วงษ์วิบูลย์สิน ระบบตรวจติดตามเว็บเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งเตือน SMS 17.00 - 18.00
9 5617680001 ปรเมศ เพิ่มสินทวี ระบบบริหารการจัดการการร้องขอและแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ 18.00 - 19.00

 

 

Read more...

เสวนา " ISO:27001"

รายละเอียดการอบรม:

  • Date: - -
  • Venue: ห้อง Lab ชั้น 4 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • No Register

หัวข้อ การตีความ ISO27001 มาเป็นนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบทั้ง 114 controls

Read more...

โครงการอบรม "Artificial Intelligence and Deep Learning"

รายละเอียดการอบรม:

  • Date: - -
  • Venue: ห้อง Q108 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • No Register

หัวข้อ Artificial Intelligence and Deep Learning - Artificial Intelligence - Introduction to Deep Learning - Deep Learning model - Neural Network - Workshop (Computer with RAM 4GB)

Read more...

ข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2)

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักปัจจุบัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2559 (ปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 (ปรับปรุง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 (ปรับปรุง)

 

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรเก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2550

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2552

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2554 (ปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2558

Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2559 3/6/60 เเละ 10/6/60

วัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 ห้อง Q306

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ดร.ภากร จูเหล็ง ( ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 2)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5819910001 วัชชิรา บูรณสิงห์ Information extraction for cultural heritage knowledge acquisition  9.30 - 10.30
2 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ

Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus

(เลื่อน ไป วันที่ 10 เนื่องจากนศ. ไม่สบาย)

10.30 - 11.30

 

วัน เสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ห้อง Q209

 รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล  / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ Sequence relationships similarity of Swine influenza A (H1N1) virus   9.00 - 10.00
2 5719910002 พรวัฒนา วงศ์ชินศร Feature Selection for ANN in A Credit Scoring Model  10.00 - 11.30

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed