ITGRAD News

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 1/2562 Featured

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ (24-25/10/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2 
- นศ.ที่ขึ้นสอบและไม่ได้รับ line ส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- เอกสารแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ F-AAO-014 ที่มีผลการตรวจที่คล้ายกับงานอื่นไม่เกิน 40% และมีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562)

กำหนดการสอบ Comprehensive MSIT

นักศึกษาที่มีรหัส 59XXXXXXXX ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

สาขา IT Managemeent - ITEC0707 ITEC0765 ITEC0710 ITEC0770
สาขา Modern Technology Development- ITEC0707 ITEC0710 ITEC0781 ITEC0784
สาขา Data Analytics - ITEC0707 ITEC0710 ITEC0760 ITEC0761

2 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง

3 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

 

4 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

นักศึกษาที่มีรหัส 57/58XXXXXXXX ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกาย 2562 ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

สาขา IT Managemeent - ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710 ITEC0730
สาขา Mobile Development- ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710 ITEC0724
สาขา IT บริหารเครือข่าย - ITEC0706 ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710

2 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง

3 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

4 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน
นักศึกษาที่มีรหัส 55/56XXXXXXXX ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

- ITEC0706 ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710

2 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง

3 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

4 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

กำหนดการสอบ Comprehensive MSNE/ MSNE-IS (Enterprise Network System)

นักศึกษาที่มีรหัส 59/60XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 2 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

- NEIS0706 NEIS0710

2 สอบปฏิบัติ (เดี่ยว) ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม ห้อง Q106 เวลา 9.30 - 12.30

- CCNA (Subnetting + Routing + VLAN + NAT + ACL)

3 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 2 ชั่วโมง

4 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

5 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

นักศึกษาที่มีรหัส 56/57/58XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 2 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้อง Q210เวลา 9.30 - 12.30

- NETE0520 NETE0519

2 สอบปฏิบัติ (เดี่ยว) ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ห้อง Q106 เวลา 9.00 - 12.00

- CCNA (Subnetting + Routing + VLAN + NAT + ACL)

3 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 2 ชั่วโมง

4 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

5 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

นักศึกษาที่มีรหัส 55XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

- NETE0520 NETE0521 NETE0519 NETE4620 หรือ NETE4633 (เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111หรือ ส่ง email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง

3 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

4 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

การสอบ Comprehensive MISS/MSNE-IS(Cyber Security)

นักศึกษาที่มีรหัส 59/60XXXXXXXX ที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

- NEIS0706 NEIS0707 NEIS0710 NEIS0713

2 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง

3 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

4 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

นักศึกษาที่มีรหัส 57/58XXXXXXXX ที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

- ISEC0510 ISEC0514 ISEC0527 ISEC0513 หรือ ISE05018 เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111หรือ email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ISEC0514

2 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง

3 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

4 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

นักศึกษาที่มีรหัส 55/56XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้

1 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30

- ISEC0510 ISEC0513 ISEC0527 ISEC0514 หรือ ISEC0517 (เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111 หรือ ส่ง email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2 ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง

3 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม

4 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.