ITGRAD News

ประกาศตารางสอบปริญญาโท IS 2/2561 Featured

ตารางสอบ IS/Thesis ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2561

ไฟล์ตารางสอบ -> http://www.msit.mut.ac.th/images/file/IS_2_2561.pdf 

วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ห้อง Q201

ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

6017680003

ทศพร พึ่งภิญโญ

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคการรู้จำใบหน้า (IS2)

 9.00 - 10.00

ดร.วีระศักดิ์ คุรุธั

2

60178100001

รมย์รวินทร์  ศรีรัตน์

ระบบทดสอบช่องโหว่ในอินเตอร์เน็ตและแนวทางการรักษาความปลอดภัย

10.00 - 11.00

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

3

6017670004

วชพร  สีหะ

การประยุกต์ใช้ LMS ในกระบวนการเรียนการสอน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนดลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) (IS2)

11.00 - 12.00 

ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

4

6017810019

ธริช  พงษ์รชนี

ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามเว็บเซิร์ฟเวอร์

13.00 - 14.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

5

6017810024

อิษนัย  วงศ์สิทธิกร

ระบบการจัดการผู้ใช้งานบัญชีผู้มีสิทธ์สูง

14.00 - 15.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

 

วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ห้อง Q209

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

5917660008

ประพันธ์  ไชยชนะ

ระบบตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย (IS2)

 9.00 - 10.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

2

5617680003

ฑัตตวัฒน์ กันต์ธวัลย์

ระบบตรวจสอบลิงค์อินเตอร์เน็ต และเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา ศูนย์บริหารงานทะเบียน จังหวัดนนทบุรี (IS2)

10.00 - 11.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

3

57176600021

วาทิต  สวัสดิ์เวช

การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายแบบไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

11.00 - 12.00 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

4

5617680006

รชา เพริศพิพัฒน์

กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ IPv6 Anycast กับการระบุตัวตน (IS2)

13.00 - 14.00 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

5

6017670002

รุ้งตะวัน หวังศิริ

การพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO2230:2012 กรณีศึกษา บริษัท ที-เน็ต จำกัด (IS2)

14.00 - 15.00 

ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร/ ดร.บรรจง หะรังษี

6

6017680002

ปุริมวัฒน์ เพลามี

การพัฒนานโยบายและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (IS2)

15.00 - 16.00 

ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร/ ดร.บรรจง หะรังษี

 

วัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ห้อง Q201

ดร.บรรจง หะรังษี / รศ.ดร.วีระศักดิ์ ครุธัช/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

5917660004

ชเล ชะเอม

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการ Code Review (IS2)

 9.00 - 10.00

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

2

5717660009

วรพล  ทองพุ่ม

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน

10.00 - 11.00

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

3

6017680002

พงษ์ศักดิ์  เถื่อนคนรัก

การซื้อขายหุ้นโดยการใช้อนุกรมเวลาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดพอร์ตลงทุน (IS2)

11.00 - 12.00 

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

4

6017690001           

ซูฟียัน แวดือรอมันว

แอพพลิเคชั่นเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษา วิทยาลัยเทคจุฬาภรณ์(ลาดพร้าว) (IS2)

13.00 - 14.00 

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

5

6017680001

สรสิทธิ์ พุ่มเจริญ

ระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการขอใช้งานซอร์ฟแวร์ (IS2)

14.00 - 15.00 

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

6

6017690004

พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

ระบบการจัดการตารางสอนอัติโนมัติด้วยเจเนติกอัลกอริทึม (IS2)

15.00 - 16.00 

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

 

วัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ห้อง Q208

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

56176600008

คงวุฒิ  สังข์พันธ์

ระบบค้นหาเครื่อง Client ในระบบเครือข่ายด้วย MAC Address กรณีศึกษา (IS2)

 9.00 - 10.00

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

2

5917810002

นพกร บุญเลิศทวีสุข

ระบบตรวจสอบอีเมล และ รายงาน (IS2)

11.00 - 12.00 

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

3

5717660004

สิทธิกร  นาเจริญ

การพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Packet tracer กรณีศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

13.00 - 14.00 

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

4

5717660030

ยงยุทธ  ใจยศ

ระบบ Monitor และแจ้งเตือนผ่าน Line (IS2)

14.00 - 15.00 

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

5

6017810006

ธนากรณ์ สังข์ทอง

ระบบจำลองการสร้างแพ็คเกต เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้การโจมตีระบบเครือข่าย (IS2)

15.00 - 16.00 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

6

6017810004

พงศธัช รัศมี

ระบบทดสอบและวัดผลการให้ความรู้ความตระหนักในหัวข้อการทำฟิชชิง (IS2)

16.00-17.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

 

วัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ห้อง Q209

ผศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

6017810007

ธนบดี สมิตะเกษตริน

แพลตฟอร์มตรวจสอบการตั้งค่าระบบปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วยโอเพ่นซอร์ส (IS2)

 9.00 - 10.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล 

2

6017810012

ณัฐนนท์ นาคสุขศรี

ระบบตรวจจับเครื่องติดมัลแวร์ภายในองค์กร (IS2)

10.00 - 11.00

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

3

6017810010

พงศ์ภัทธ์  รักเดช

แบบจำลองการโจมตีบน Blockchain มุ่งเน้นบน Wallet Application

11.00 - 12.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

4

59176600007

วงศกร  ทวะชาลี

โปรแกรมสื่อกลางป้องกันและตรวจจับการคุกคามในเครือข่ายระดับเลเยอร์ที่ 2 (IS2)

13.00 - 14.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

5

5617810017

รัฐพล มนฑา

การพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (IS2)

14.00 - 15.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

6

6117680006

อุเทน พระพิมล

พยากรณ์ทิศทางตลาดฟอร์เร็กด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Forecasting FOREX market direction Using Machine Learning)

15.00 - 16.00 

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

 

 วัน เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ห้อง Q208

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

56176600013

วรปรัชชญ์  ทองบพิตร

ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบเซ็นทรัลไลน์ ผ่านทางแอคเซสพอยด์ (IS2)

16.00 - 17.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.