ITGRAD News

ประกาศตารางสอบปริญญาโท IS 1/2561 Featured

ตารางสอบ IS/Thesis ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2561

ไฟล์ตารางสอบ -> http://www.msit.mut.ac.th/images/file/IS_1_2561.pdf 

 

 

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 N/A

ผศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ดร.ภูริพันธ์ รุจิขจร

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

5917670005

อาภาสิริ สินวัฒนาเกษม

ระบบค้นหาหมายเลขด่วนช่วยชีวิต (IS2)

 16.00 - 17.00

 ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

 

วัน เสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง Q201

ดร.บรรจง หะรังษี (ดร.ภูริพันธ์ รุจิขจร แทนลำดับที่ 8)/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ครุธัช/ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร แทนลำดับที่ 8)

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

6017690004

พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

ระบบการจัดการตารางสอนอัติโนมัติด้วยเจเนติกอัลกอริทึม

 9.00 - 10.00

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

2

6017690002

กิตติภพ หมายนอก

ระบบตรวจและติดตามงานประก้นคุณภาพบริษัท เทอร์มิเดช จำกัด

10.00 - 11.00

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

3

6017680001

สรสิทธิ์ พุ่มเจริญ

ระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการขอใช้งานซอร์ฟแวร์

11.00 - 12.00 

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

4

6017690001

ซูฟียัน แวดือรอมันว

แอพพลิเคชั่นเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษา วิทยาลัยเทคจุฬาภรณ์(ลาดพร้าว)

13.00 - 14.00 

 ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

5

6017670004

ชรพร สีหะ

การประยุกต์ใช้ LMS ในกระบวนการเรียนการสอน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

14.00 - 15.00 

 ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

6

5917670004

นิศารัตน์ จันนุบิน

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตลาดออนไลน์ของแบรนด์สมุนไพรเจ้าคุณประชา(IS2)

15.00 - 16.00 

ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

7

5917670006

กมลวรรณ เนติมหาเมธี

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ สำหรับแผนกขาย (IS2)

16.00 - 17.00 

ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

8

6017680002

พงษ์ศักดิ์ เถื่อนคนรัก

การซื้อขายหุ้นโดยการใช้อนุกรมเวลาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดพอร์ตลงทุน

17.00 - 18.00 

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

 

วัน เสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง Q209

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร แทนลำดับที่  7)/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร แทนลำดับที่ 6)

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

5917810001

กิตติพศ เจริญสิน

สคิปต์เพิ่มความสามารถ NetApp Onlap (IS2)

 9.00 - 10.00

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

2

5917810002

นพกร บุญเลิศทวีสุข

ระบบตรวจสอบอีเมล และ รายงาน

10.00 - 11.00

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

3

5917660004

ชเล ชะเอม

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการ Code Review

11.00 - 12.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

4

5617810017

รัฐพล มนฑา

การพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

13.00 - 14.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

5

6017810005

พรพิชัย ทนคง

ระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างปลอดภัย (IS2)

14.00 - 15.00 

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

 6

5617660006

เศรษฐวุฒิ   กังวานสกล

อุปกรร์ตรวจสอบระบบแบด์วิดท์บนระบบไวไฟ (IS2)

15.00 - 16.00 

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

 7

5717810010

รณกฤต บูชสเกียรติ

โปรแกรมวิเคราะห์สื่อลามกอนาจารจากหลักฐานดิจิทัล (IS2)

16.00 - 17.00 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 ห้อง Q201

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

5917660008

ประพันธ์   ไชยชนะ

ระบบตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE

 9.00 - 10.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

2

6017810006

ธนากรณ์ สังข์ทอง

ระบบจำลองการสร้างแพ็คเกต เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้การโจมตีระบบเครือข่าย

10.00 - 11.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

3

6017810004

พงศธัช รัศมี

ระบบทดสอบและวัดผลการให้ความรู้ความตระหนักในหัวข้อการทำฟิชชิง

11.00 - 12.00 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

4

6017670003

รุ้งตะวัน หวังศิริ

การพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 2230:2012 กรณีศึกษา บริษัท ที-เน็ต จำกัด

13.00 - 14.00 

ดร.พนม เพชรจตุพร/ ดร.บรรจง หะรังษี

5

6017670002

ปุริมวัฒน์ เพลามี

การพัฒนานโยบายและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 27001

14.00 - 15.00 

ดร.พนม เพชรจตุพร/ดร.บรรจง หะรังษี

6

5917690001

เฉลิม ใจทิม

การประยุกต์ใช้ ITIL Version กับงานให้บริการด้าน IT กรณีศึกษา: บริษัท เอสเธติก คอนซัวแทนท์ จำกัด (ธนพร คลีนิค) (IS2)

15.00 - 16.00 

ดร.พนม เพชรจตุพร/ดร.บรรจง หะรังษี

7

6017810008

ฐิตารีย์ กุลอาจศรี

ระบบวิเคราะห์ Log ในห้อง SOC

16.00 - 17.00 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

 

วัน อาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 ห้อง Q209

รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

6017810012

ณัฐนนท์ นาคสุขศรี

ระบบตรวจจับเครื่องติดมัลแวร์ภายในองค์กร

 9.00 - 10.00

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

2

6017810007

ธนบดี สมิตะเกษตริน

แพลตฟอร์มตรวจสอบการตั้งค่าระบบปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วยโอเพ่นซอร์ส

10.00 - 11.00

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

3

5817810004

พีรนล อัครสาระธีระ

ระบบมอนิเตอร์เหตุการณ์จากระบบเครือข่ายและเว็บไซต์

11.00 - 12.00 

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

4

5817810010

สิรวิชญ์ ธนวิชญ์

การตรวจสอบสแกนเครือข่ายด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ (IS2)

13.00 - 14.00 

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

5

5617810006

เอกพนธ์ สุขเจริญทรัพย์

เครื่องมือค้นหาช่องโหว่ของแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น (IS2)

14.00 - 15.00 

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

6

5617810023

ธเนศ จุมพล

ระบบตรวจจับการส่งข้อมูลผ่านดีเอ็นเอสทันเนล (IS2)

15.00 - 16.00 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.