ITGRAD News

ประกาศผลสอบเเละกำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 2/2560 Featured

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 2/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61)
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61) เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา  เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2 
- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันอังคาร(22/5/61)  เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า 

กำหนดการสอบ Comprehensive  กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 2/2560 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561) 

กำหนดการสอบ Comprehensive MSIT 

นักศึกษาที่มีรหัส 59XXXXXXXX   ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30

สาขา IT Managemeent -  ITEC0707 ITEC0765 ITEC0710  ITEC0770  
สาขา Modern Technology Development-  ITEC0707 ITEC0710 ITEC0781 ITEC0784    
สาขา Data Analytics - ITEC0707 ITEC0710 ITEC0760 ITEC0761

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

 

 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 57/58XXXXXXXX   ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30

สาขา IT Managemeent -  ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710  ITEC0730  
สาขา Mobile Development-  ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710  ITEC0724  
สาขา IT บริหารเครือข่าย - ITEC0706 ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 
นักศึกษาที่มีรหัส 55/56XXXXXXXX   ที่สอบผ่าน Independent Study II และ

หน่วยกิตครบ 39 หน่วยให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

 สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่  20 มกราคม 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30

  -  ITEC0706 ITEC0707 ITEC0709 ITEC0710    

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

 เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

 การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

 กำหนดการสอบ Comprehensive MSNE/ MSNE-IS (Enterprise Network System)

นักศึกษาที่มีรหัส 59XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด 2 วิชา ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30

  -  NEIS0706   NEIS0710

 2 สอบปฏิบัติ (เดี่ยว) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน  ห้อง Q106  เวลา 9.30 - 12.30

- CCNA  (Subnetting + Routing + VLAN + NAT + ACL)

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 2   ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 56/57/58XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด 2 วิชา ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30

  -  NETE0520   NETE0519 

 2 สอบปฏิบัติ (เดี่ยว) ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน  ห้อง Q106  เวลา 9.00 - 12.00

- CCNA  (Subnetting + Routing + VLAN + NAT + ACL)

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 2   ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 55XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30

  -  NETE0520   NETE0521   NETE0519  NETE4620 หรือ NETE4633 (เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111หรือ ส่ง email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3   ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

 การสอบ Comprehensive MISS/MSNE-IS(Cyber Security) 

นักศึกษาที่มีรหัส 59XXXXXXXX ที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย 

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด  4 วิชา ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30  

  -   NEIS0706 NEIS0707 NEIS0710 NEIS0713 

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 57/58XXXXXXXX ที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย 

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด  4 วิชา ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q206 เวลา 9.30 - 12.30  

  -   ISEC0510 ISEC0514 ISEC0527 ISEC0513 หรือ ISE05018 เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111หรือ email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ISEC0514 

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

นักศึกษาที่มีรหัส 55/56XXXXXXXXที่ผ่านการสอบ Independent Study II และหน่วย 

กิตครบ 36 หน่วย ให้ใช้เกณฑ์การสอบดังต่อไปนี้ 

สอบวิชาบังคับทั้งหมด  4 วิชา ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561  ห้อง Q210 เวลา 9.30 - 12.30  

  -   ISEC0510  ISEC0513  ISEC0527 ISEC0514 หรือ ISEC0517 (เลือกวิชาที่จะสอบติดต่อคุณอ้อ 02-9883655 ต่อ 4111 หรือ ส่ง email ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ทุกวิชา Close book ทั้งหมด สอบ 3 ชั่วโมง  

เกณฑ์ผ่านของทุกวิชาคือ 50% ของคะแนนเต็ม 

การสอบสามารถสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง ในกรณีที่สอบไม่ผ่านโดยสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.