ITGRAD News

ประกาศตารางสอบปริญญาโท IS/Thesis 2/2560 Featured

ตารางสอบ IS/Thesis ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2560

ไฟล์ตารางสอบ -> http://www.msit.mut.ac.th/images/IS_Thesis_2_2560.pdf 

วัน เสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q201

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช/ ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ (ลำดับที่ 1-3) ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (ลำดับที่ 4-7) 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5927670001 เฉลิม ใจทิม การประยุกต์ใช้ ITIL Version 3 กับงานให้บริการด้าน IT กรณีศึกษา:บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนส์ จำกัด (ธนพรคลินิก)  9.00 - 10.00 ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร/ดร.บรรจง หะรังษี
2 5917670003 สุรศักดิ์ อยู่สะอาด การจัดการบริการด้านสารสนเทศตามแนวปฏิบัติ ITIL Version 3 กรณีศึกษา:บริษัท ดิจิทีฟ จำกัด 10.00 - 11.00 ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร/ ดร.บรรจง หะรังษี
3 5917670004 นิศารัตน์ จันนุบิน การประยุกต์ใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 11.00 - 12.00  ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร/ อ.จิรายุ ตระกูลเขียว
4 5917670006 กลมวรรณ เนติมหาเมธี ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแผนกขาย กรณีศึกษา บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด 13.00 - 14.00  ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร
5 5917670002 พงศกร โสธนนท์ การพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC27799:2016 (IS2) 14.00 - 15.00   ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร/ดร.บรรจง หะรังษี
6 5917730002 อนุชา สะเล็ม การประยุกต์ใช้ E-Leaming ในกระบวนการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ (IS2) 15.00 - 16.00  ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร
7 5917670001 ธนวัฒน์ ศุภกิจมงคล โปรแกรมการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ SAP กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท เซียร์วีว่า จำกัด(IS2) 16.00 - 17.00   ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/อ.สีบทัศน์ ลิ่มส่ายหั้ว

วัน เสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q208

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (ลำดับที่ 1-3) ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ (ลำดับที่ 4-7) 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5617660008 คงวุฒิ สังข์พันธ์ ระบบค้นหาเครื่อง Client ในระบบเครือข่ายด้วย MAC Adderss กรณีศึกษา บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซีซั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  9.00 - 10.00 ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์
2 5917690002 ทัศรินท์ สมบุญ ระบบจัดการห้องพัก นฤมล แมนชั่น 10.00 - 11.00 ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
3 5917660020 มุกระวี มะดาเรส การศึกษากระบวนการหาเส้นทางใหม่ของโพโทคอล RPL สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Thesis 2) 11.00 - 12.00  ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์
4 5927730001 ณรงศักดิ์ สุขมา งานวิจัยเพื่อตรวจสอบและตรวจจับการปลอมแปลงเบอร์โทรศัพท์ด้วยวิธีการใช้รหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว (Thesis 2) 13.00 - 14.00   ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์
5 5817810010 สิรวิชญ์ ธนาวิชญ์ การตรวจสอบสถานะเครือข่ายด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ 14.00 - 15.00   ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร/ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ
6 5717660030 ยงยุทธ   ใจยศ การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบ ITIL กรณีศึกษา บริษัท ดูอิท จํากัด  15.00 - 16.00  ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร/ ดร.บรรจง หะรังษี 
7 5917810003 ณภัทร จินดาลัทธ แนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน COBIT 5 กรณีศึกษา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (มหาชน) จำกัด (IS2) 16.00 - 17.00  ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

วัน อาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q201

ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน/ อ.สุเทพ วิเชียรดิลกสกุล/ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5817660021 พีรศุษฐ์ มุ่งธญญา ระบบการจัดเตรียมอัตโนมัติของเครื่องโทรศัพท์ไอพี  9.00 - 10.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
2 5747660019 สุรชาติ อินทศร โปรแกรมช่วยเหลือและจัดการข้อมูลผู้ใช้งานโดเมน  10.00 - 11.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
3 5917810008 ปรัชริณ เกียรติสะสม Security Operations Center Management 11.00 - 12.00  ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร/ อ.ไชยณัฐ จามรมาน
4 5717810004 สุรพงศ์ เกตุเพ็ง โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลคอนฟิกกูเรชั่นของอุปกรณ์เครือข่ายด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย(IS2) 13.00 - 14.00 ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล   
5 5917660022 มงคล ยังผสม แผนงานกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัทเอสไอเอ ประเทศไทยจำกัด(IS2) 14.00 - 15.00   ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์
6 5817810013 สุมาศ กันจินา การศึกษาการโจมตี และแนวทางการป้องกัน cvoss-site scripting(xss)(IS2) 15.00 - 16.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
7 5817810005 นิษณะ ศิริจิรกาล ระบบตรวจสอบการใช้งานพร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร(IS2) 16.00 - 17.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
8 5917810010 พรภวิษย์ สุขโภคี การนำ ISMS มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการความมันคงสารสนเทศ(IS2) 17.00 - 18.00 ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

วัน อาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q208

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ คงณัฐ รัตนรังสรรค์/ อ.เชาวริน สกุลวรากลาง

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5917810001 กิตติพศ เจริญสิน สคริปต์เพิ่มความสามารถ NetApp onTap  9.00 - 10.00  ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร/ อ.ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง
2 5617810023 ธเนศ จุลพล ระบบตรวจจับการส่งข้อมูลผ่านดีเอ็นเอสทันเนล 10.00 - 11.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
3 5717660020 สมน ทรงถาวรทวี ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ผ่านคลาวด์ 11.00 - 12.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
4 5717810011 ธีรยุทธ กระจ่างโพธิ์ โปรแกรมตรวจสอบค่าปรับแต่งของระบบปฏิบัติการ (IS2) 13.00 - 14.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
5 5717660002 จักรินทร์ พิมพ์ดี ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัทแอมเซล จำกัด (IS2) 14.00 - 15.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ  
6 5717660006 อรุณศักดิ์ พูลมาศ การศึกษาระบบมอนิเตอร์บนโปรแกรมการจำลองไมโครติค (IS2) 15.00 - 16.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
7 5517660003 สุทธิพงศ์ วิเชียรสวรรค์ ระบบสำรองข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กภายในเครือข่ายขององค์กร (IS2) 16.00 - 17.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

 

วัน พฤหัส ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q201

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/ ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5617660026 สรชัย ชัยธานี ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบการทำงานของอีเมลเซิร์ฟเวอร์ (IS2)  11.30 - 12.30 ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร/ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.