ITGRAD News

ประกาศตารางสอบ IS/Thesis 1/2560 IS 23-24/12/60 Thesis 21/12/60 Featured

ตารางสอบ IS/Thesis ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2560

วัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 ห้อง Q201

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร/ อ.เชาวริน สกุลวรากลาง 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5817680004 ศศิประภา แก้วมา การประยุกต์ใช้ Content Mangement System กรณีศึกษา บริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด
(Project 2)
 9.00 - 10.00  ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร
2 5817670013 ชนิดา หาญจริง การพัฒนาความรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษโดยใช้แนวทางการแบ่งปันความรู้  กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
(Project 2)
10.00 - 11.00  ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร
3 5817660003 ชัยยพล พุทธามนต์สิรี ระบบจัดการงานซ่อมของ IT
(Project 2)
11.00 - 12.00  ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
4 5817670003 สุดาพร แซ่เจีย การประยุกต์ใช้ระบบ E-Commerce กับร้านปลาสลิดบางบ่อ
(Project 2)
13.00 - 14.00  ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร
5 5917670002 พงศกร โสธนนท์ การพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสุขภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC27799:2016 14.00 - 15.00   ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร/ดร.บรรจง หะรังษี
6 5917670005 อาภาสิริ สินวัฒนาเกษม ระบบค้นหาหมายเลขสายด่วนช่วยชีวิต 15.00 - 16.00   ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์
7 5917690002 ทัศรินท์ สมบุญ ระบบจัดการห้องพัก นฤมล แมนชั่น 16.00 - 17.00   ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
8 5917670001 ธนวัฒน์ ศุภกิจมงคล โปรแกรมการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ SAP กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท เซียร์วีว่า จำกัด 17.00 - 18.00   ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/อ.สีบทัศน์ ลิ่มส่ายหั้ว

วัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 ห้อง Q208

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ/ อ.ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5617660026 สรชัย ชัยธานี ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบการทำงานของอีเมลเซิร์ฟเวอร์  9.00 - 10.00  ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
2 5917810009 ณพล ใจเเปง ระบบสร้างเเละบริการจัดการ CTF เพื้อใช้ประกอบการอบรมหลักสูตรทางด้านความมั่นคงสปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เน็ตเเอลเซส คอนซับติ่ง จำกัด 10.00 - 11.00  ดร.ภากร จูเหล็ง
3 5717660005 ดิเรก พูลมาศ ระบบมอนิเตอร์การทำงานของเครือข่าย กรณีศึกษาบริษัท พร้อม เทคนิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด
(Project 2)
11.00 - 12.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
4 5717660006 อรุณศักดิ์ พูลมาศ การศึกษาระบบมอนิเตอร์บนโปรแกรมการจำลองไมโครติค 13.00 - 14.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
5 5917660012 วิสัชชนา สุทาธรรม ระบบให้อาหารสัตว์อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน 14.00 - 15.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
6 5917660006 อนุรักษ์ ชูสาย ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 15.00 - 16.00   ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์
7 5917660005 สมบัติ นิรันดร์ การตรวจสอบและการคาดการณ์บนเครือข่าย สำหรับเครือข่ายแบบ LAN โดยใช้วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ 16.00 - 17.00   ดร.ภากร จูเหล็ง
8 5717810011 ธีรยุทธ กระจ่างโพธิ์ โปรแกรมตรวจสอบค่าปรับแต่งของระบบปฏิบัติการ
Configuration Assessment
17.00 - 18.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

วัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 ห้อง Q209

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/ อ.สุรการ ดวงผาสุก 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5617660025 ภาสกร ยุคุณธร กรณีศึกษาการทำงานของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)
(Project 2)
 9.00 - 10.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ
2 5717810008 ชลทิตย์ รุจิพืช โปรแกรมลบร่องรอยการใช้งานในเว็บเบาร์เซอร์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
Browsing History Remover for Privacy Protection
(Project 2)
10.00 - 11.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
3 5717810007 บุพกรณ์ ศิริวุฒิกุล โปรแกรมตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชัน
Vulnerability detection application for website and web application
(Project 2)
11.00 - 12.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
4 6017810005 พรพิชัย ทนคง ระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างปลอดภัย 13.00 - 14.00   ดร.ภากร จูเหล็ง
5 5917810003 ณภัทร ไทยสมัยรุ่งโรจน์ การตรวจสอบควบคุมภายในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนงทาง COBIT 14.00 - 15.00   ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์
6 5917660004 ชเล ชะเอม การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 15.00 - 16.00   ดร.ภากร จูเหล็ง
7 5917810012 จีรวัฒน์ สมจริง การตรวจสอบและแจ้งเตือนการเชื่อมต่อส่วนควบคุมของบอทเน็ต 16.00 - 17.00   ดร.ภากร จูเหล็ง
8 5917810010 พรวิทย์ สุขโสภี การนำ SMS และ ISMS มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการของ SOC 17.00 - 18.00   ดร.ภากร จูเหล็ง

วัน อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 ห้อง Q201

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ เเทนลำดับที่ 1)/ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ (ดร. ภากร จูเหล็ง เเทนลำดับที่ 2)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5817660004 วรนิพัต สุวิทยากุล ระบบจัดการที่ปรึกษาและแสดงข้อมูลประกันคุณภาพของบัณฑิตศึกษา  9.00 - 10.00  ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
2 5817660016 ณํฐวรรธณ์ วัฒนาพงษ์กุล ระบบส่งภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบไร้สาย
(Project 2)
 10.00 - 11.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
3 5917730002 อนุชา ซาเล็ม การประยุคต์ใช้ E-Learning ในกระบวนการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพฯ 11.00 - 12.00   ผศ.ดร.พนม เพขรจตุพร
4 5617660034 พิทยา คำคม ระบบควบคุมการให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วยราสเบอรี่พาย 13.00 - 14.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
5 5917660022 มงคล ยังผสม แผนงานกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัทเอสไอเอ ประเทศไทยจำกัด 14.00 - 15.00   ดร.ภากร จูเหล็ง
6 5817810013 สุมาศ กันจินา การศึกษาการโจมตี และแนวทางการป้องกัน cvoss-site scripting(xss) 15.00 - 16.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
7 5917810005 อัศวิน ศรีสวัสดิ์ แอปพลิเคชั่นสืบค้นความสัมพันธ์ใน Social Network  16.00 - 17.00  ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์
8 5817660005 ชิตณรงค์ คงนงล ระบบตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครื่องเเม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัทซูเปอร์เค พาวเวอร์ จำกัด 17.00 - 18.00  ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

วัน อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 ห้อง Q209

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/  ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ (ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เเทนลำดับที่ 1)/ ดร. ภากร จูเหล็ง (อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ เเทนลำดับที่ 2)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5817660019 สุเนตร เศษแสนวงศ์ ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
(Project 2)
 9.00 - 10.00  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
2 5917660007 วงศกร ทวะชารี โปรแกรมสื่อกลางป้องกันและตรวจจับการคุกคามในเครือข่ายระดับเลแยอร์ที่2 10.00 - 11.00  ดร.ภากร จูเหล็ง
3 5617660035 เชาว์วัฒน์ สุขพันธ์ ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานสำหรับอุปกรณ์ปลายทางลูกค้า กรณีศึกษา บริษัทอินเติร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 11.00 - 12.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
4 5717660012 กันดิศ กัณทะวงศ์ ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายโครงการบางปูน 13.00 - 14.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
5 5717660002 จักรินทร์ พิมพ์ดี ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย กรณีศึกษา บริษัทแอมเซล จำกัด 14.00 - 15.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
6 5717660010 ปฐมฤกษ วรวานิช ระบบควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล 15.00 - 16.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
7 5917660016 รัฐกร ทองเรือง ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่ไม่ได้รับอนุญาต 16.00 - 17.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
8 5817660018 เอกนรินทร์ สร้อยศรี ระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 17.00 - 18.00   ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

วัน พฤหัส ที่ 21 ธันวาคม 2560 ห้อง Q201

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/  ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ อ.ที่ปรึกษา
1 5927730001 ณรงค์ศักดิ์ สุขมา งานวิจัยเพื่อตรวจสอบและตรวจจับการปลอมแปลงเบอร์โทรศัพท์ด้วยวิธีการใช้รหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว  9.30 - 10.30  ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์
2 5917660020 มุกระวี มะดาเรส การเพิ่มประสิทธิภาพโพลโทคอล RPL สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 10.30 - 11.30  ดร.ภากร จูเหล็ง

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.