ITGRAD News

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2562 Featured

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2562:

  • Date: 31 - 23 
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file/2.62.pdf

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 1/2562 Featured

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ (24-25/10/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2 
- นศ.ที่ขึ้นสอบและไม่ได้รับ line ส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- เอกสารแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ F-AAO-014 ที่มีผลการตรวจที่คล้ายกับงานอื่นไม่เกิน 40% และมีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562)
Read more...
Subscribe to this RSS feed