ITGRAD News

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2562 Featured

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2562:

  • Date: 31 - 23 
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file/2.62.pdf

 

Read more...

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 1/2562 Featured

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ (24-25/10/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2 
- นศ.ที่ขึ้นสอบและไม่ได้รับ line ส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 1/2562 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- เอกสารแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ F-AAO-014 ที่มีผลการตรวจที่คล้ายกับงานอื่นไม่เกิน 40% และมีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562)
Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2562 Featured

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 1/2562:

  • Date: 8 - 26 
  • Venue: อาคาร Q

ปฏิทิน วิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์กำหนดการ -> www.msit.mut.ac.th/images/file/1.62.pdf

 

              ระดับปริญญาโท

 

กำหนดการรายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ภายในวันเสาร์ ที่  13 กรกฎาคม 2562
ก่อนเวลา
12.00น.

เสนอหัวข้อ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่ลง IS1/Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้องเสนอหัวข้อ F-GIT-001 พร้อมแนบเอกสารแนบ Project Proposal ที่มีลายเซ็นต์ อ.ที่ปรึกษา 3 ชุด และ เตรียม presentation 10 นาที เพื่อนำเสนอ proposal เพื่อให้กรรมการตรวจสอบขอบเขต โดยมีกำหนดระยะเวลาการ defend ขอบเขต ดังนี้

 

วันเสาร์ 13/7/62 

หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องที่ 1 – ผศ.ดร.สุรณพีร์, .เชาวริน,.ศศิวิมล

57-61xx ประมาณ 10 คน 9.30 - 12.30.

วันอาทิตย์ 14/7/62 

วท.ม. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงฯ และ วท.ม. ความมั้นคงฯ

ห้องที่ 1 – ดร.เอกรัฐ, .มุกระวี, อ สุรการ

57-61xx ประมาณ 12-15 คน 15.30 - 18.30.

ห้องที่ 2 - ผศ.ดร.สุรณพีร์,.ทรงพล, .ณัฐพงษ์

57-61xx 12-15 คน 15.30 - 18.30.

* ลำดับการสอบ defend ให้นักศึกษาลงชื่อหน้าห้องสอบ นักศึกษาที่ลงชื่อก่อนจะได้สอบก่อน (First Come First Serve)

**กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมา defend ขอบเขตตามเวลาที่บัณฑิตกำหนดได้ ให้แจ้งผู้อำนวยการบัณฑิต ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถ้านักศึกษาแจ้งหลังจากนั้นและนักศึกษาไม่ได้ทำการสอบ defend นศ จะโดนหัก 1 ประจุ

- นักศึกษาที่ลง IS2/Thesis2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น.

- IS1/Thesis 1 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น - IS2/Thesis2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน  F-GIT-008 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

วัน อังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562

ประกาศตารางสอบ การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 19-20 ตุลาคม 2562

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

สอบการวัดความรู้ค้นคว้าอิสระ

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปริญญาเอก

 

กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ภายในวันอาทิตย์ ที่  14 กรกฎาคม 2562
ก่อนเวลา 17.00น.

นักศึกษาที่ลง Thesis1 ทำการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับที่ปรึกษา และส่งเอกสารแบบฟอร์มการขอเเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา F-GIT-005

ภายในวัน จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562

ก่อนเวลา 17.00น. แ

ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-015, F-GIT-016, F-GIT-017 หรือ F-GIT-018 พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และเล่มรายงาน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (ส่งช้าหัก 1 ประจุ)

ภายในวัน อังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562

ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

สอบวิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ส่งเล่มรายงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ภายในวันที่ N/A

ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กรอกรายละเอียดขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.reg.mut.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed