อบรม/เสวนา

Basic Linux for Security Engineer

รายละเอียด Basic Linux for Security Engineer:

  • Date: 21 ก - 12 -
  • Venue: Q104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Non Register Event

Basic Linux for Security Engineer:

กิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาและ ศิษย์เก่า ที่ต้องการใช้คำส่ง Linux เบื้องต้นในการทำงานเกี่ยวกับ Security โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา Linux เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐาน ส่วนนักศึกษาที่มีพื้นฐานเเล้วจะมีโจทย์ เกี่ยวกับ Linux Web Server Hardening / MOD Security with Top 10 OWASP หรือ IPTable ให้ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 18.30 น. ณ ห้อง Q104 อาคาร Q คณะ IT

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานทางด้าน Security เเต่ขาดพื้นฐานทางด้าน Linux

วิทยากร: อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ 

วิทยากร:

  • อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายฯ
Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2560 26-28/5/61

ตารางสอบ ป เอก 2/2560:

  • Date: 26 , 28
  • Venue: อาคาร Q

วัน เสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q306

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
9.00 - 10.00 5919910005 อุบล  ธงสภาพรวัฒนา

Analysis of Criminal Behaviors for Suspect Vehicle Detection
(Thesis 2) 

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
10.00 - 12.00 6019910006 เอกราช   แก้วบุญจันทร์

Advertisting Email Management using Multi-Level Reputation System
(Thesis 3)

  

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ /ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
13.00 - 15.00 5819910001 วัชชิรา บูรณสิงห์ Information Extraction for Cultural Heritage Knowledge
(Thesis 3)

 

 วัน จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ห้อง Q306

 ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน
13.00 - 14.00 6019910006 กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร Am improve Golden Ball Algorithm Optimization  for the  Vehicle Routing Problem
(Thesis 2)

 * สำหรับนักศึกษาที่มาสอบตามตารางไม่ได้ให้นัดกรรมการสอบชุดเดิมเเละให้สอบก่อนหน้าวันสอบตามตารางเท่านั้น

Read more...

MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation

รายละเอียด MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation :
                 Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

  • Date: 3 มิ - -
  • Venue: MII208 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register Event

การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย ได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา R และการ plot กราฟเบื้องต้น ด้วยไลบราลี่ ggplot2 เพื่อผลิตภาพคุณภาพสูง เช่น eps, tiff รวมถึงการให้ผู้อบรมทดลองผลิตภาพขึ้นมาใหม่จากเปเปอร์จริง  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MII208 อาคาร A

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นัเกวิจัย ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร: ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 

การบรรยายพิเศษ: เคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) ในการทำวิทยานิพนธ์" เวลา 09.30 – 10.30 น

Keynote Speaker : รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 - อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
 - อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/y33unE ได้ตั้งเเต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 40 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...
Subscribe to this RSS feed