บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดสอนในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) เเละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) เเละ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Information Technology: PhD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

22 April 2019
IT Management in Digital Economy
เรื่องบางเรื่องนั้น (เช่น IT หรือ กระบวนการทางธุรกิจ) เราอยู่กับมันจนคุ้นชิน ทำให้คิดไปว่า ที่อื่น ๆ เขาก็ทำแบบนี้ เป็นแบบนี้แหละ … แล้วก็สบายใจแต่จริง ๆ แล้ว กระบวนการมันอาจเหมือนกันแต่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเอาเข้าไปช่วยงานมันอาจจะมีประสิทธิภาพแตก...

.