ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

หลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)  

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,600

9

23,400

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

           2,200

1

      2,200 

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

           3,200

3

     9,600

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

           4,000

1

     4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

45,100

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,500

12

   31,200

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ          3,200           2         6,400  

 

 

รวม

   41,300

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,600

9

   23,400

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

      2,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ           6,400           2          6,400  

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

   35,700

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,600

9

   23,400

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ           3,200           1          3,200

 

 

 

รวม

   30,300

บาท

 

 

 

 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

          45,100

บาท

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

          41,300

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

          35,700

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

          30,300

บาท

 

 

รวม

        152,400

บาท

 

 

  

ค่าใช้จ่าย

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies)

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,600

9

23,400

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

           2,200

1

      2,200 

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

           3,200

2

     6,400

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

           4,000

1

     4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

41,900

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,600

12

   31,200

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
         3,200           -         -
 

 

 

รวม

   34,900

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,600

9

     23,400

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

         2,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
         3,200           2              6,400
 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

   35,700

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           3,700

1

     3,700

 

ค่าลงทะเบียน

           2,600

9

   23,400

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
         3,200           -          -

 

 

 

รวม

   27,100

บาท

 

 

 

 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

          41,900

บาท

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

          34,900

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

          35,700

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

          27,100

บาท

 

 

รวม

        139,600

บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เเผนการศึกษา MDE

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
ITEC 0707
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(Information Technology for Organization Management)
3(3-0-6)
ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
(Database Design and Management)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0770 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ
(Information Technology in Business Management)
3(3-0-6)
ITEC 0765 การจัดการโครงการ
(Project Management)
3(3-0-6)
ITEC 0710
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)
ITEC 0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน 
(Cloud Computing and Implementation)
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(12-0-24)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล และ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร
(Supply Chain Management and 
Enterprise Resource Planning)
)3(2-2-5)
ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)
ITEC 0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(5-2-20)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)
ITEC 0789 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 3(3-0-6
ITEC 0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล 
(E-Business and Digital Marketing )
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(5-2-20)
 
 

เเผนการศึกษา Ph.D

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0801 ระเบียบวิธีการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methodology in Information Technology)
3(3-0-6)
ITEC 0802 การจัดทำข้อเสนอสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
(Doctoral Dissertation Proposal)
3(3-0-6)
ITEC 0804 สัมมนา 1
(Seminar I)
2(0-4-2)
รวมจำนวนหน่วยกิต 8(6-4-14)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 082X วิชาเลือก 
(Elective)
3(3-0-6)
ITEC 082X วิชาเลือก 
(Elective)
3(3-0-6)
ITEC 0805 สัมมนา 2
(Seminar II)
2(0-4-2)
รวมจำนวนหน่วยกิต 8(6-4-14)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0806 วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis I)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0807 วิทยานิพนธ์ 2
(Thesis II)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0808 วิทยานิพนธ์ 3
(Thesis III)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0809 วิทยานิพนธ์ 4
(Thesis IV)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)

เเผนการศึกษา MSNE

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
NEIS 0707
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Fundamental of Information System Security)
3(2-2-5)
NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์
(Script Language Programming)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง
(Switching and Routing Techniques)
3(2-2-5)
NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
(Network Security)
3(2-2-5)
NEIS 0711
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)
NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน 
(Cloud Computing and Implementation)
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(10-4-22)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0713 การบริหารระบบเเละความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Administration and Security)
3(2-2-5)
NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)

NEIS 0720

หรือ

NEIS0737


เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
(Wireless Local Area Network)

หรือ 

NEIS0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์(Big Data Analysis)

 

3(2-2-5)

หรือ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต 9(X-X-X)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)

NEIS0721

หรือ

NEIS0726

เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่
(Modern Networking Technology)

หรือ 

NEIS0726 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Developing

 

Applications on Internet of Things Devices)

3(3-0-6)

หรือ

3(2-2-5)

NEIS0722

หรือ

NEIS0723

เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน
(Data Center and Virtualization Technology)

หรือ 

NEIS0723 วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication)

3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(X-X-X)