ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 

 

(1) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ ป.โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีบทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการระดับชาติขึ้นไป 
(3) ผู้สมัครต้องนำเสนอโครงการวิจัย Research Proposal
 
กรณีสมัครรับทุนหลังเรียนไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1.นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และไม่มีผลการเรียน "U", "W", "F" หรือ "FE" 
2.นักศึกษาต้องมีบทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับภูมิภาคขึ้นไป ทั้งนี้บทความวิจัยจะต้องเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
 
หมายเหตุ
1.ให้ทุนเฉพาะค่าหน่วยกิต
2.ถ้านักศึกษาทำผิดเงื่อนไข ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุนการศึกษา
3.นักศึกษาต้องปฏิบัติครบตามเงื่อนไขในระหว่างรับทุนการศึกษา เพื่อจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนในปีการศึกษาถัดไป
4.มหาวิทยาลัยจะให้ทุนตามหลักสูตรที่เรียนอยู่เท่านั้น
5.การพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผู้สนใจติดต่อส่งเอกสารดังนี้ได้ที่ฝ่ายธุรการ บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา download form (pdf)  
2. สำเนาหลักฐานใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. รูปถ่าย  1  นิ้ว  1  รูป
5. ผลงานวิจัย (Publications) ถ้ามี
6. ข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal)
7. ประวัติโดยย่อ (CV)