ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

       
         

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

       

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

4,500

6

27,000

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

2,200

1

2,200

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

3,000

0

0

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

2,000

1

2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

4,000

1

4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

200

1

200

 
   

รวม

40,400

บาท

         

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

4,500

6

27,000

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

  2,000         1         2,000  
   

รวม

32,200

บาท

         

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

4,500

9

40,500

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

2,000

1

2,000

 
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
3,000 0 0  

ค่าประกันอุบัติเหตุ

200

1

200

 
   

รวม

47,700

บาท

         

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

4,500

9

40,500

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

 

2,000

1

2,000

 
   

รวม

47,500

บาท

         

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

4,500

9

40,500

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

2,000

1

2,000

 
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
3,000 0 0  

ค่าประกันอุบัติเหตุ

200

1

200

 
   

รวม

47,700

บาท

         

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

4,500

9

40,500

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

 

2,000

1

2,000

 
   

รวม

47,500

บาท

         

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

       

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

40,400

บาท

   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

32,200

บาท

   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

47,500

บาท

   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

47,500

บาท

   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

47,500

บาท

   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

47,500

บาท

   

รวม

257,600

บาท