ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

       
         

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           5,000

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           4,500

8

36,000

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

           2,200

1

      2,200 

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

           3,000

0

     0

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

           4,000

1

     4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

49,400

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           5,000

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           4,500

8

   36,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
         3,000           0              0
 

 

 

รวม

   41,000

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           4,500

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           4,500

9

   40,500

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
         3,000           0              0
 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

   47,700

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           4,500

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           4,500

9

   40,500

 

 

 

รวม

   45,500

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           4,500

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           4,500

9

   40,500

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อปีการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
         3,000           0              0
 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

   47,700

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           4,500

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           4,500

9

   40,500

 

 

 

รวม

   45,500

บาท

 

 

 

 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

          49,200

บาท

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

          41,000

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

          47,500

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

          45,500

บาท

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

          47,500

บาท

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

          45,500

บาท

 

 

รวม

        276,800

บาท