เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา Ph.D

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0801 ระเบียบวิธีการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methodology in Information Technology)
3(3-0-6)
ITEC 0804 สัมมนา 1
(Seminar I)
3(0-6-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต 6(3-6-9)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 082X วิชาเลือก 
(Elective)
3(3-0-6)
ITEC 0805 สัมมนา 2
(Seminar II)
3(0-6-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต 6(3-6-9)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0806 วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis I)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0807 วิทยานิพนธ์ 2
(Thesis II)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0808 วิทยานิพนธ์ 3
(Thesis III)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0809 วิทยานิพนธ์ 4
(Thesis IV)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)