เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา Cyber Security

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
NEIS0707
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Fundamental of Information System Security)
3(2-2-5)
NEIS0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์
(Script Language Programming)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(6-6-15)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง
(Switching and Routing Techniques)
3(2-2-5)
NEIS0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
(Network Security)
3(2-2-5)
NEIS0711
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)
NEIS0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน 
(Cloud Computing and Implementation)
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(10-4-22)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0713 การบริหารระบบเเละความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Administration and Security)
3(2-2-5)
NEIS0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)

NEIS0730

หรือ

NEIS0734

การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
(Hacking and Penetrate Security Testing)

หรือ 

Selected Topics - วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)

 

3(2-2-5)

หรือ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-14)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)

NEIS0736

หรือ 

NEIS0730

ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์(Software Security)

หรือ 

การออกแบบและจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Operation Center Design and Management)

 

 

3(3-0-6)

NEIS0732

หรือ 

NEIS0738

อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
(Cyber Crime and Digital Forensic)

หรือ 

วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology)

3(2-2-5)

หรือ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-14)

* วิชาเลือกตัวอื่นๆ ที่สามารถเลือกได้ ในปีการศึกษาที่ 2 คือ