Cyber Security

Master of Science Program in Network Engineering and Information Security (CYBER SECURITY)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ปีการศึกษา 2559 )เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ (Master of Science in Information Systems Security: MISS) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรเเรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่จะไปทำงานทางด้านความมั่นคงทางระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ เน้นทั้งทางด้านการพัฒนางานวิจัย และเน้นการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม โดยที่หลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม อย่างบริษัท The Communication Solution (TCS ) จำกัด รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในทุกแง่มุมต่างๆของความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ การจัดการความมั่นคง การจัดทำนโยบายความมั่นคงและมาตรฐานทางด้านความมั่นคง การตรวสอบคระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้แทบจะทุกวิชาในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนภาคปฏิบัติ โดยการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดจากภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นในการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวสอบใบรับรองทางด้านความมั่นคงต่างๆ เช่น CISSP, CISA, หรือ CISM รวมทั้งให้ความรู้ทงด้านมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO27001, Cobit, และ ITIL เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความรู้เพียงพอที่จะเตรียมตัวสอบใบรับรองดังกล่าว (หลักสูตรนี้ไม่ได้สอนให้ไปทำข้อสอบ แต่องค์ความรู้ที่ได้จะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสอบใบรับรองดังกล่าว)  
 
ปัจจุบัน เพื่อสอดรับกับการผลิตนักศึกษาสู่ตลาดเเรงงานที่เเท้จริง ทางหลักสูตรได้ประกาศลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เน้นการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิเช่น บริษัท AIT (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด) เป็นต้น 
 

จุดเด่นของหลักสูตร 
 
1. วิชาในระดับ Advance จะมี Guest Lecturer เข้ามาให้ความรู้อย่างสมำ่เสมอ
2. มีการอบรมนอกหลักสูตร จากสถาบันต่างๆในความร่วมมือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. เนื้อหาการเรียนการสอนสอดคล้องกับ CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
4. การปฏิบัติการในหลักสูตร CCNAS (Cisco Certified Network Associated Security)
5. การปฏิบัติการในหลักสูตร CEH (Certified Ethical Hacker)

หลักสูตรปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลักสูตรที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 
 
- มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาความรู้พื้นฐานมากขึ้น
- การเลือกแผนการศึกษาว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะทำในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับหลักสูตรและมีเวลาตัดสินใจแนวทางของตนเอง
- มีการเพิ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายควบรวมกับวิชาทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่มั่นคงก่อนต่อยอดในวิชาทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ อาทิเช่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming), เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง (Switching and Routing Techniques) นอกจากนั้นหลักสูตรใหม่ยังเพิ่มรายวิชาด้านความมั่นคงสารสนเทศในระดับองค์กร เช่น การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation), การจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ(Management of Information Security Operation Center) ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร MSNE-IS เเขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนงระบบเครือข่ายองค์กร   9 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
เเผนการศึกษา
 
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ มีดังต่อไปนี้
 - รายวิชาเเผน ข
  • NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • NEIS 0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Fundamental of Information System Security)*
  • NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming) *
  • NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง (Switching and Routing Techniques)*
  • NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)*
  • NEIS 0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards) 
  • NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • NEIS 0713 การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration) *
  • NEIS 0730 การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Hacking and Penetrate Security Testing)*
  • NEIS 0731 การออกแบบและจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Operations Center Design and Management)
  • NEIS 0732 อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (Cyber Crime and Digital Forensic)*
  • NEIS 0733 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking Security)*
  • NEIS 0734 Selected Topics - วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)
  • NEIS 0736 ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ (Software Security)*
  • NEIS 0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data Analysis)
  • NEIS 0738 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology)
  • NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • NEIS 0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)

 - รายวิชาเเผน ก

  • NEIS 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • NEIS 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • NEIS 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • NEIS 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • NEIS 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • NEIS 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)

 

หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 30 เมษายน 2562
 
ติดต่อสอบถาม 

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111