เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา MSNE

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
NEIS 0707
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Fundamental of Information System Security)
3(2-2-5)
NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์
(Script Language Programming)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง
(Switching and Routing Techniques)
3(2-2-5)
NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
(Network Security)
3(2-2-5)
NEIS 0711
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)
NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน 
(Cloud Computing and Implementation)
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(10-4-22)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0713 การบริหารระบบเเละความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Administration and Security)
3(2-2-5)
NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)

NEIS 0720

หรือ

NEIS0737


เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
(Wireless Local Area Network)

หรือ 

NEIS0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์(Big Data Analysis)

 

3(2-2-5)

หรือ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต 9(X-X-X)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)

NEIS0721

หรือ

NEIS0726

เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่
(Modern Networking Technology)

หรือ 

NEIS0726 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Developing

 

Applications on Internet of Things Devices)

3(3-0-6)

หรือ

3(2-2-5)

NEIS0722

หรือ

NEIS0723

เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน
(Data Center and Virtualization Technology)

หรือ 

NEIS0723 วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication)

3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(X-X-X)