รายละเอียดรายวิชา

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เเขนงระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) ปีการศึกษา2559 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวรรมเครือข่าย (MSNE) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นด้านการทำงานของเครือข่ายทั้งระดับเบื้องต้นเเละเชิงลึกต่อการทำงาน ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติซึ่งจะมีทั้งซอฟต์เเวร์เเละฮาร์ดเเวร์ที่ได้รับการยอมรับเเละใช้งานอย่างเเพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก และในปีต่อมาก็ได้ขยายจำนวนนักศึกษาที่รับได้เป็น 80 คน จากการที่มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครกว่าหนึ่งร้อยคน จำเป็นต้องมีการคัดเลือกนักศึกษา 80 คนที่มีความเหมาะสมที่สุดเท่านั้นเข้าเรียน แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถเข้ากับสังคมในระดับปริญญาโทได้ดี ไม่ได้คัดเพียงนักศึกษาที่เก่งที่สุด หลังจากที่เปิดหลักสูตรมาได้ 4 ปีในปีการศึกษา 2554 หลักสูตร MSNE ได้มีการปรับปรุงทั้งในด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Cisco Thailand จำกัดและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่ายอื่นๆ หลายท่านเข้ามาร่วมออกแบบและวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับและทันสมัยมากขึ้น

Networker รุ่นใหม่ต้องรู้อะไรเพิ่มบ้าง

Technology ที่เปลี่ยนไป ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่เว้นแม้แต่คนทำงานในระบบเครือข่าย Networker จะเก่งแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานบนระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) และการ config อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว Networker รุ่นใหม่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องต่างๆต่อไปนี้ Software Defined Networking (SDN) การจัดการอุปกรณ์จากส่วนกลางดัวย Software หรือ Software Defined Networking (SDN) และอาจรวมถึง Network Functions Virtualization (NFV) สามารถที่จะลดค่าใชัจ่าย ในการ maintenance ระบบ งานที่ตัองทำซ้ำๆซากๆ เช่น การ config อุปกรณ์ชนิดเดียวกันหลายตัวจะถูกทำให้ง่าย อัติโนมัติได้ Cloud และ Virtualization ปัจจุบันเเนวโน้มการจัดการทรัพยากรในระบบเครือข่ายมีเเนวโน้มรวมศูนย์อีกครั้ง นอกจากความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการเครือข่ายแบบเดิมแล้ว Networker รุ่นใหม่ต้อง up skill ในการควบคุมจัดการเทคโนโลยี Server แบบรวมศูนย์ Networker ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้งานกับคลาวด์ เช่น Virtualization, Cloud Storage, Load Balancing ตลอดจน ความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ Network Programming Networker รุ่นใหม่ต้องก้าวข้ามผ่านงานเดิมๆ ที่เน้นงาน config อุปกรณ์ เนื่องมาจากสมัยนี้ ระบบ IT มีบทบาทที่สำคัญในการ Streamline ภาคธุรกิจในองค์กรมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบ IT กับระบบเครือข่ายที่คุณดูแลอยู่เเน่นอนคุณก็อาจต้องไปมีส่วนในทีมพัฒนาระบบด้วย Network Security การเเลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเครือข่ายปัจจุบันและอนาคตจะมีแนวโน้มจากภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน เช่นตัวอย่างที่เราเห็นจาก Ransomware การปัองกันแบบพื้นฐานดั้งเดิมด้วยระบบ Access Control หรือ Firewall เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป การปรับปรุงระบบ Security ให้ตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ Quality of Service bandwidth นั้นกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อหลายๆ องค์กรแล้ว เนื่องมาจากข้อมูลที่วิ่งเข้า วิ่งออกในองค์กรปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะจาก สื่อ Multimedia ประเภท Video, VOIP รวมถึงสื่อ Social Network เช่น Facebook, Twitter, Line เทคโนโลยีสมันใหม่ในการเพิ่ม bandwidth เช่น SD-WAN อาจถูกนำมาใช้ในอนาคต IoT and Big Data IoT (Internet of Things) เป็น Technology ที่ใช้ Sensors ในการเก็บข้อมูล และสามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่าน Wireless Communication ดังจะเห็นได้จาก Application ระบบ smart home ที่สามารถ ควบคุมแสง สี เสียง ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้ ด้วยพื้นฐานที่มาจาก Wireless Infrastructure Networker ที่จะประยุกต์ IoT มาใช้ประโยชน์สามารถทำได้โดยง่าย นอกจากนั้นความสามารถของ Sensors ในการเก็บข้อมูล ยังมีประโยชน์สำหรับการมี data ที่เข้าถึงได้มากเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์ (Big Data Analysis) อาจจะเพื่อทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย หรือเพื่อให้เกิดเฝ้าระวังที่มากขึ้น เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร MSNE-IS เเขนงระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนงระบบเครือข่ายองค์กร   9 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
เเผนการศึกษา
  
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ มีดังต่อไปนี้
 - รายวิชาเเผน ข
  • NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • NEIS 0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Fundamental of Information System Security)*
  • NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming) *
  • NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง (Switching and Routing Techniques)*
  • NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)*
  • NEIS 0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards) 
  • NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • NEIS 0713 การบริหารระบบและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Administration and Security)*
  • NEIS 0720 เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (Wireless Local Area Network) *
  • NEIS 0721 เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking Technology)
  • NEIS 0722 เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน (Data Center and Virtualization Technology) *
  • NEIS 0723 วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication) *
  • NEIS 0724 หัวข้อเฉพาะทางด้านระบบเครือข่ายองค์กร (Selected Topics in Enterprise Network System)
  • NEIS 0726 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things)
  • NEIS 0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)
  • NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • NEIS 0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)

 - รายวิชาเเผน ก

  • NEIS 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • NEIS 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • NEIS 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • NEIS 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • NEIS 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • NEIS 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
  • NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • NEIS 0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Fundamental of Information System Security)*
  • NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming) *
หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ 

รายละเอียดวิชาดังนี้

NEIS0706 Computer Networks (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

Computer Network เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับทุกสาขาวิชา โดยจะเน้นความรู้ความการเข้าใจพื้นฐาน ตลอดจนทฤษฎีทางด้าน Network รวมถึงการ config อุปกรณ์เบื้องต้น เช่น router หรือ switch การแบ่ง subnet เป็นต้นนักศึกษาที่ผ่านวิชานี้สามารถจะนำความรู้ในวิชาไปต่อยอดวิชาต่างๆในหลักสูตรได้ เช่น นักศึกษาที่จะไปต่อยอดทางสาย Security สามารถที่จะเข้าใจในส่วน Infrastructure ส่วนนักศึกษาที่จะไปต่อยอดทางสาย IT วิชานี้จะให้ความรู้ความใจในส่วนการเชื่อมโยงภาพการทำงานของระบบ และองค์กร เป็นต้น

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมการทำงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองการทำงานระบบเครือข่ายแบบ ทีซีพี/ไอพี การทำงานของโปรโตคอลชั้นแอพลิเคชั่น การทำงานโปรโตคอลชั้นเครือข่าย การทำงานโปรโตคอลชั้นลิงค์ การทำงานเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายInstructor: ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wales, Australia
คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to Computer Network (1)
Introduction to Computer Network (2)
Application Layer Protocol (1) - HTTP
Application Layer Protocol (1) - SMTP/DNS/FTP/P2P
Transport Layer Protocol (1) -UDP/Reliable Transport
Transport Layer Protocol (1) -Pipeline Protocol
Transport Layer Protocol (1) - TCP
Network Layer Protocol (1) - IP
Network Layer Protocol (1) - Addressing and Subnetting
10  Network Layer Protocol (1) - ICMP/NAT
11  Network Layer Protocol (1) - Routing Protocol
12  Network Layer Protocol (1) - RIP/OSPF
13  Data Link Layer (1) - Services
14  Data Link Layer (2) - Ethernet
15  Data Link Layer (3) - Switch Operation
ครั้งที่  เรื่อง 
Register CCNA & Introduction to CCNA resource & Tool
Analysis application based on TCP/IP
TCP/IP configuration & basic trobershooting
Enterprise networking with packet tracer (1)
Enterprise networking with packet tracer (2)
Cisco router password Recovery
Cisco basic configuration
IP addressing design
Static route (1)
10  Static route (2)
11  RIP version 1
12  RIP version 2
13  OSPF
14  PreTest & Free Lab
15  Final Exam (hands-on)
Computer Networks, "A Top-down Approach", James F. Kurose
next
prev

NEIS0707 Fundamental of Information System Security (หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้จะเน้นเนื้อหาการสอนที่สอดคล้องกับ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) กล่าวคือ 3 โดเมนเเรก Security and Risk Management, Asset Security เเละ Security Engineering จะสอนในครึ่งเเรก เละ 5 โดเมนหลัง Communications and Network Security, Identity and Access Management, Security Assessment and Testing, Security Operations, เเละ Software Development Security จะสอนในครึ่งหลังของรายวิชา นักศึกษาที่ผ่านวิชานี้จะสามารถใช้ความรู้พื้นฐานด้าน Cyber security ไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆในหลักสูตรได้

This course includes: Basic of information system security; Data Communication on Internet; attacks threats and vulnerabilities; access control; security administration; auditing testing and monitoring on information system securityInstructor: อาจารย์ไชยณัฐ จามรมาน
CISSP, CISA, BCI, IRCA ISMS Lead Auditor, Certified IPv6 Trainer, COBIT 5 Licensed Trainer
CEO and Principal Consultant of ACAD Advisory Co., Ltd
ครั้งที่  เรื่อง 
Information security concepts
Legal and regulatory issues
Security and 3rd parti
Ethics
Information security governance
Access control defensive categories and typesRisk analysis
Types of attackers
Classifying Data
·Ownership
Memory and Remanence
Data Destruction
Determining Data Security Controls
Security Model
Evaluation Methods, Certification and Accreditation
Secure System Design and Concepts
Virtualization and Distributed Computing
System Vulnerabilities, Threats and Countermeasures
Cryptography
Perimeter Defenses
Environmental Controls
OSI Reference Model and TCP/IP Model
Network Technology
Network Devices and Services
Firewalls
Wireless Technologies
Network Attacks
10  Authentication Methods
Access Control Technologies
Access Control Models
11  Assessing Access Control
Logs
Software Testing Methods
12  Administrative Security
Forensics
Incident Response Management
Operational Preventive and Detective Controls
Asset Management
13  Continuity of Operations
BCP and DRP
Backups and Availability
14  Application Development Methods
DatabaseWeb
Security
Patch Management
Attacks
15  Summary
ครั้งที่  เรื่อง 
Basic Linux #1
Basic Linux #2
Basic Linux #3
Linux Web Server Setup
Securing Linux Web Server
FreeRadius – Authentication/Accounting
Exam
Linux DNS Server Setup
Securing DNS Server
10  Linux Mail Server Setup
11  Securing Mail Server
12  Linux IDS
13  Linux Firewall
14  Linux Integration Services
15  Final Exam
CISSP Study guide, Eric Conrad/Seth Misenar/Joshua Feldman, Syngress
next
prev

NEIS0708 Script Language Programming (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษา python โดยใช้ PyCharm เป็นโปรแกรมช่วยในการเขียนโปรแกรม (IDE) วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ หลักการออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย โดยใช้ภาษาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมติดต่อซ๊อกเก็ต การเขียนโปรแกรมไคลแอนท์เซิร์ฟเวอร์; การออกแบบและพัฒนาโพรโทคอลในการติดต่อสื่อสาร การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์แพ็คเก็ต การเขียนโปรแกรมด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การประมวลผลข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย นักศึกษาที่ผ่านวิชานี้จะสามารถประยุกต์ เอาความรู้พื้นฐานมาต่อยอดทางแนวความคิด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

This course includes: Principles of programming; procedures and methods in network programming by using script language; program design; socket programming; client/server programming; communication protocol design and development; packet analysis; security Programming; server data processingInstructor: อาจารย์ทรงพล รื่นสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to Python Programming, setting up, general syntax
Using numbers, using strings
Condition if, if..elif..else
Loops: while, for, break, continue, else, pass
Arithmetic operators, comparing
Tuples, List, Dictionary
String methods, error and exceptions
Time, functions, file I/O
Introduction to python network programming
10  Socket, socket’s methods
11  Socket, socket’s methods (ต่อ)
12  Socket, socket’s methods (ต่อ)
13  Threading
14  Multi-threading
15  presentation
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to Python Programming, setting up, general syntax
Using numbers, using strings
Condition if, if..elif..else
Loops: while, for, break, continue, else, pass
Arithmetic operators, comparing
Tuples, List, Dictionary
String methods, error and exceptions
Time, functions, file I/O
Introduction to python network programming
10  Socket, socket’s methods
11  Socket, socket’s methods (ต่อ)
12  Socket, socket’s methods (ต่อ)
13  Threading
14  Multi-threading
15  presentation
Foundations of Python Network Programming, 3rd Edition
Learning Python Network Programming
next
prev

NEIS0712 Cloud Computing and Implementation (การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ สถาปัตยกรรมต่างๆบนคลาวด์ เช่น เอสเอเอเอส พีเอเอเอส ไอเอเอเอส คลาวด์ส่วนตัว ชุมชนคลาวด์ คลาวด์สาธารณะ เทคโนโลยีที่ใช้งานกับคลาวด์ เช่น เวอร์ชัวลไลเซชั่น คลาวด์สตอเรจ ตัวกระจายโหลด ความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ เช่น ข้อกำหนดและกฏเณฑ์ รวมถึงมาตรฐานต่างๆทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การป้องกันข้อมูล การตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ วิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปสู่คลาวด์ โดยจะเน้นให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานของ Cloud Computing อะไรเรียกว่า “Cloud” และ “Cloud” คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ข้อดีข้อเสียของการใช้ “Cloud” รวมถึงถ้าต้องการใช้ “Cloud” จะต้องรู้จักเทคโนโลยีอะไรบ้าง เครื่องมืออะไรบ้าง ฯ นักศึกษาที่ผ่านวิชานี้จะเห็นภาพรวมของ “Cloud” ว่าคืออะไร ถ้าองค์กรหรือบริษัทต้องการใช้ “Cloud” นั้นต้องมีจุดเริ่มต้นที่ตรงไหน รวมถึงสามารถวิเคราะห์ และพิจารณาเบื้องต้นได้ว่ามีอะไรที่เป็นองค์ประกอบในการนำไปสู่หรือใช้  “Cloud" นักศึกษาจะได้ปฏิบัติการ โดยใช้ OpenStack ในการทดลองทำ “Private Cloud และ Public Cloud เบื้องต้น” และการใช้ Software Container Platform อย่าง Docker (เบื้องต้น)Instructor: อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ครั้งที่  เรื่อง 
Cloud computing concepts, model, and terminology (1)
Cloud computing concepts, model, and terminology (2)
Disk storage system
Storage networking
Network infrastructure
Virtualization components
Virtualization and the cloud
Network management
Performance tuning
10  Systems management
11  Testing and troubleshooting
12  Security in cloud
13  Business continuity and disaster recovery
14  Cloud workshop
15  Project presentation
Cloud Security, "A Comprehensive Guide", Wiley.
Cloud Computing, " A Practical Approach", McGraw Hill
Cloud Architecture, Wiley

Software: OpenStack
next
prev

NEIS0710 Network Security (ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมของความมั่นคงของสารสนเทศและระบบเครือข่าย การเข้ารหัสลับแบบสมมาตร การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ การพิสูจน์ตัวตนของข้อความ ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ความมั่นคงของเว็บ ความมั่นคงของอีเมลล์ นโยบายและมาตรฐานความมั่นคง

This course includes: Overview of information and network security; symmetric cryptography; public-key cryptography; authentication message; firewall; intrusion detection system; web security; email security; security standards and policyInstructor: ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wales, Australia
คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่  เรื่อง 
Modern Networking Security Threats (1)
Modern Networking Security Threats (2)
Security Network Devices (1)
Security Network Devices (2)
Authentication, Authorization and Accounting (1)
Authentication, Authorization and Accounting (2)
Implememting Firewall Technology (1)
Implememting Firewall Technology (2)
Implementing Intrusion Prevention
10  Securing Local Area Network
11  Cryptography
12  Implementing Virtual Private Network
13  Managing Secure Network
14  ASA Firewall
15  Case Study
ครั้งที่  เรื่อง 
Basic Network Review (1)
Basic Network Review (2)
Basic Network Review (3)
Securing Network Devices
AAA #1
AAA #2
Implementing Firewall Technologies
Implementing Intrusion Prevention
Securing Local Nwtwork
10  Cryptographic System
11  Implementing Virtual Private Network
12  Cisco ASA
13  Mananging a Secure Network
14  Pre-Test
15  Final Exam
CCNA Cisco Security
next
prev

NEIS0709 Switching and Routing Techniques (เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ เร้าติ้งอัลกอริทึ่มเช่น ริพ โอเอสพีเอฟ อีไอจีอาร์พี การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายท้องถิ่นเสมือน การเร้าติ้งระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นเสมือน เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย โปรโตคอลจุดต่อจุด เฟรมรีเลย์ รายการควบคุมการเข้าถึง การแปลงหมายเลขตำแหน่งเครือข่าย

This course includes: Routing algorithm such as RIP, OSPF, EIGRP; LAN design; virtual LAN; inter VLAN routing; wireless LAN; point to point protocol; frame relay; access control list; network address translationInstructor: อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครือข่ายเเละความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
Mahanakorn Network Research Laboratory (MNR) Founder
ครั้งที่  เรื่อง 
Basic Computer Networking/TCP/IP Review
Static Routing
Dynamic Routing Protocols
Routing Information Protocol (RIPv1)/(RIPv2)
Open Shortest Path First (OSPF)
Routing Techniques
VLAN & Trunking
Spanning Tree Protocot (STP) & Link Aggregation
Swltching Techniques
10  IP Services
11  Point to Point Protocol (PPP)
12  Access Control List (ACL)
13  IPv6
14  Oral Test
15  Oral Test
ครั้งที่  เรื่อง 
Wireshark Analyze Network Traffic
Basics Network Commands
CCNA Routing & Switching Class Register
Static Route
Lab Quiz#1
RIPv1
RIPv2
OSPF Single Area
Advance Routing
VLAN
Inter VLAN
Multi-Layer Switch #1
Multi-Layer Switch #2
10  DHCP
NAT
11  PPP
12  ACL
13  IPv6 Static Routing
14  Integreated Network Solutions
15  Hands on Final Exam
CCIE Professional Development:Routing TCP/IP volume1
next
prev

NEIS0711 Information System Management Related Standards  (มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสน

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน และการปฏิบัติที่ดี ในการจัดการสารสนเทศ มาตรฐานการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง เช่น ITIL ISO 22301 ISO27001 ISO 31000

This course includes: Best Practice and Information Management Standards; information security standards; business continuity standard; risk management standard such as Information technology infrastructure library (ITIL); ISO/IEC 27001; ITIL ISO 22301; ISO 27001; ISO 31000Instructor: ดร.บรรจง หะรังสี
IT security adviser บริษัท ทีเน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, CMMI
ครั้งที่  เรื่อง 
Risk Management
Information Security Standards (ISO/IEC 27001) (1/3)
Information Security Standards (ISO/IEC 27001) (2/3) and Project Discussion of how to do
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (1/2) and Project Discussion of how to do
Business Continuity Management (ISO 22301) (1/2) and Project Discussion of how to do
Enterprise Architecture (TOGAF) (1/2) and Project Discussion of how to do
Project Progress and Review & Midterm Presentation Preparation
Midterm Group Project Presentation
Information Security Standards (ISO/IEC 27001) (3/3) and Project Discussion of how to do
10  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) (2/2) and Project Discussion of how to do
11  Business Continuity Management (ISO 22301) (2/2) and Project Discussion of how to do
12  Enterprise Architecture (TOGAF) (2/2) and Project Discussion of how to do
13  Project Progress and Review & Final Presentation Preparation
14  Project Progress and Review & Final Presentation Preparation
15  Final Group Project Presentation
Information Technology for Management, Improving Strategies and Operation Performance, Turban and Volonino, Wiley
next
prev

NEIS0713 Computer System Administrator and Security (การบริหารระบบและความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ พื้นฐานการบริหารจัดการระบบ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการต่างๆ การจัดการหน่วยความจำ การจัดการไฟล์และการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบ การปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในด้านการบริหารจัดการระบบ

This course includes: Fundamental of systems administration; operating systems; memory management; file management and system hardening; security practices in system administrationInstructor: อาจารย์สุเทพ วิเชียรดิลกกุล
Network and System Administration Specialist
ครั้งที่  เรื่อง 
Authentication
Authentication
Authentication
High Availability
High Availability
File System Security
File System Security
UNIX Basics, shell script
UNIX Basics, shell script
10  UNIX Basics, shell script
11  UNIX Security
12  UNIX Security
13  Windows security
14  Windows security
15  Windows security
ครั้งที่  เรื่อง 
OS & Network Setup
Single Server Configuration
single server configuration
LDAP
LDAP
Kerberos
Lab Test
Time/DHCP/Web Server
VPN
10  NFS, Samba
11  AD, Windows Client Management
12  Python Programming
13  Python Programming
14  Python Programming
15  Lab test
Maximum Security: A Hacker's Guide to Protecting Your Computer Systems and Network, Sams (978-0672324598)
next
prev

NEIS0726 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on IoT)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา app สำหรับ IoT devices โดยใช้ Raspberry Pi และ Android Things. โดยเนื่อหาหลักๆ ประกอบด้วย พื้นฐาน IoT, OS(thread, process, synchronization, scheduling), communication protocol (I2C, SPI, Client-server), power management เป็นต้น และยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ case study ของ IoT apps ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากตวามหลากหลายของ IoT devices ในท้องตลาด วิชานี้จึงเน้นสอน (focus) ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนา app เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในการสร้าง app สำหรับ IoT devices ที่หลากหลายได้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้งาน Android Things ในการเขียนโปรแกรมภาษา Java และ c/c++ สำหรับการพัฒนา IoT App บน Raspberry Pi และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่ผ่านวิชานี้จะสามารถพัฒนา IoT app ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นประยุกต์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตลอดจนใช้ในการประกอบอาชีพInstructor:  ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์
Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science), National Chiao Tung University, Taiwan
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to IoT
Basic electronics + Arduino
Digital and Analog
Serial and I2C communication
Sensors I
Sensors II
IoT protocol (MQTT, COAP)
Basic Mobile app development I
Basic Mobile app development I (2)
10  Mobile Client/Server APP (1)
11  Mobile Client/Server APP (2)
12  Mobile IoT device integration (1)
13  Mobile IoT device integration (2)
14  Design thinking in IoT app
15  Real world case study
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to IoT
Basic electronics + Arduino
Digital and Analog
Serial and I2C communication
Sensors I
Sensors II
IoT protocol (MQTT, COAP)
Basic Mobile app development I
Basic Mobile app development I (2)
10  Mobile Client/Server APP (1)
11  Mobile Client/Server APP (2)
12  Mobile IoT device integration (1)
13  Mobile IoT device integration (2)
14  Design thinking in IoT app
15  Real world case study
พื้นฐานภาษา C สำหรับ Arduino =C programming for Arduino
Devices: Arduino + RaspBerry PI
next
prev

NEIS0722 Data Center and Virtualization Technology เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

ในวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับ Data Center and Virtualization รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบศูนย์กลางข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์กลางข้อมูล การแบ่งภาระของเครื่องแม่ข่าย โพรโทคอลของกลุ่มเครื่องแม่ข่าย โพรโทคอลที่สำคัญของเครือข่ายชั้นที่ 2 และ 3 การจัดการเครื่องแม่ข่าย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในศูนย์กลางข้อมูล ในคาบเรียนปฏิบัติการ นักศึกษาจะได้ทดลอง Function การทำงานที่สำคัญของ Data Center and Virtualization นักศึกษาที่ผ่านวิชานี้จะสามารถออกแบบและสร้าง Data Center ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

This course includes: Data center design; data center security; server load-balancing; server farm protocols; layer2 and layer3 essential protocols; server management; performance of data center devicesInstructor: ดร.ภากร จูเหล็ง
Ex-Senior Engineer at Pubic Bank's Network Operation Center

Instructor: อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง
ครั้งที่  เรื่อง 
Introduction to Virtualization Technology
Drivers for a Dynamic Infrastructure
Server Storage and Software Components
Virtual Network Technology Design
Virtual Machine Clustering Design
Hypervisor System
Virtualized Infrastructure Management
Data Center Design and Security Overview
Server Farm Protocols
10  Infrastructure Protocols : Layer 2 and Layer 3
11  Security Protocols and Technologies
12  Load Balancing and Server Health Management
13  Data Center Design : Infrastructure
14  Data Center Design : Integrating Security and Performance Metrics
15  Modern Data Center and Case Study
ครั้งที่  เรื่อง 
Virtualized Technology Overview
Drivers for Dynamic Setting and Configuration
Server Storage and Software Implementation
Virtual Machine Clustering Implementation
Virtual Infrastructure Management #1
Virtual Infrastructure Management #2
Virtualization (5)
Advance Network Configuration : Network Devices Redundancy
Site to Site Connection : Traffic Management
10  Data Center, Disaster Recovery Site and Branch Connection : Site Redundancy
11  Security in Data Center
12  Load Balancing and Server Management
13  Internet Zone and Data Center Zone Design
14  Building a New Data Center
15  Building a New Data Center and Disaster Recovery Site
IBM Data Center Networking Planning for Virtualization and Cloud Computing Cisco Press - Data Center Fundamentals Software: VMWare
next
prev

NEIS0720 Wireless Local Area Network (เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานพื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายชนิดต่างๆ โดยเน้นไปที่ระบบเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น ซึ่งทำงานผ่านโพรโทคอล IEEE802.11 เป็นหลัก ศึกษาถึงกลไกการทำงานของการเข้าถึงสื่อกลาง เฟรมต่างๆ ความมั่นคงปลอดภัย การโรมมิ่ง การสำรวจไซต์ การออกแบบเครือข่ายไร้สาย

This course includes: Wireless network technologies; focusing on Wireless LAN mainly on IEEE 802.11; Study of media access control mechanism; framing; security; roaming; site survey; wireless LAN designInstructor: ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wales, Australia
คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่  เรื่อง 
ภาพรวมการประยุกต์เเละคุณสมบัติพื้นฐานของการเชื่อมต่อไร้สาย
Wireless Lab types and Component
Wireless Lab Implication
IEEE 802.11 Standard (1) - Introduction to IEEE 802.11 and Related Standard
IEEE 802.11 Standard (2) - Medium Access Control Layer
IEEE 802.11 Standard (3) - Physical Layer
Wireless Network Design (1) - Planning a Wireless Deployment
Wireless Network Design (2) - Defining Requirement for a Wireless Lan
Wireless Network Design (3) - System Architecture Consideration
10  Wireless Network Design (4) - Range, Performance and Roaming Consideration
11  Wireless Network Design (5) - Radio Frequency Consideration
12  Wireless Network Design (6) - Security Consideration
13  Wireless Network Design (7) - Roaming Consideration
14  Wireless Network Installation and Testing (1) - Testing and Managing Wireless Lan
15  Wireless Network Installation and Testing (2) - Troubleshooting
ครั้งที่  เรื่อง 
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายเบื้องต้นด้วยโปรเเกรม Packet Tracer
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายเเเบบองค์กร ด้วยโปรเเกรม Packet Tracer#1
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายเเเบบองค์กร ด้วยโปรเเกรม Packet Tracer#2
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายกับ Radius Server
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย ในรูปเเบบ Ad-hoc Network
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย กับการเชื่อมต่อเเบบ SSID Hidden
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย กับการเชื่อมต่อเเบบ MAC Filtering
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายเเบบ Wireless Repeater & Bridge Mode
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายกับการเชื่อมต่อเเบบโหมด Wireless WDS
10  ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายเเละดักจับข้อมูลของอุปกรณ์ไร้สาย #1
11  ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายเเละดักจับข้อมูลของอุปกรณ์ไร้สาย #2
12  ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายด้วย Wireless Tools เเละทำ Site Survey#1
13  ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายด้วย Wireless Tools เเละทำ Site Survey#1
14  ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อระหว่างอาคารในรูปเเบบองค์กร
15  Lab Test
Designing and Deploying 802.11n Wireless Network
next
prev

NEIS0721 Modern Networking Technology (เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์ค เน็ตเวิร์คฟังก์ชั่นเวอร์ชวลไลซ์เซชั่น คุณภาพของบริการ คุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้ คลาวด์คอมพิวติ้ง อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายสมัยใหม่

This course includes: Software defined network; network function virtualization; quality of service; quality of experience; cloud computing; internet of things; security on modern networksInstructor: ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
PhD. (Telecommunication Engineering) , University of New South Wales, Australia
คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud, 1st Edition, William Stallings
next
prev

NEIS0723 VoIP and Unified Communication (วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์)

 1. Course Description
 2. Topics by Week (Lecture)
 3. Topics by Week (Lab)
 4. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารข้อมูลแบบแพ็คเก็ต; โพรโทคอลที่เกี่ยวข้องกับวีโอไอพี ความมั่นคงปลอดภัยบนวีโอไอพี การส่งสัญญาณของวีโอไอพีและกระบวนการโทรติดต่อ การเชื่อมต่อภายนอก การจัดการเครือข่ายของวีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์

This course includes: Packet switching communication; VoIP related protocols; VoIP security; VoIP signaling and call processing; global interfacing; network management for VoIP and unified communicationInstructor: อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

Instructor: อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

Instructor: Guest Lecturer จาก AIT
ครั้งที่  เรื่อง 
Overview of the PSTN and Comparisons to Voice over IP
Enterprise Telephony Today
Basic Telephony Signaling
Signaling System 7
PSTN Services
Voice over IP Benefits and Applications
VoIP: An In-Depth Analysis
Quality of Service
H.323
10  Session Initiation Protocol
11  Gateway Control Protocols
12  Virtual Switch Controller
13  Voice over IP Configuration Issues
14  Voice over IP Applications and Services
15  VoWLAN
ครั้งที่  เรื่อง 
การวางระบบ VoIP เบื้องต้นเเละการให้บริการหมายเลข
การติดต่อสื่อสารผ่าน Phone Gateway
กรใช้งาน FXS เเละ FXO
การเชื่อมต่อระบบระหว่าง VoIP
การให้บริการบนระบบ VoIP
การวางระบบ VoIP Advance
สอบการวางระบบ VoIP พื้นฐาน
ศึกษาการดักจับเเพ็กเก็ตของ SIP ด้วย Wireshark#1
ศึกษาการดักจับเเพ็กเก็ตของ SIP ด้วย Wireshark#2
10  ศึกษาการทำงานของ QoS กับการใช้งาน SIP
11  ศึกษาการทำงานของการประยุกต์ใช้ระบบ Gateway Control Protocol
12  ศึกษาการทำงานของการประยุกต์ใช้ระบบ Virtual Switch Controller
13  ศึกษาการทำงานของการประยุกต์ใช้ระบบ VoIP
14  ศึกษาการทำงานของการประยุกต์ใช้ระบบ VoWiFi
15  Lab Test
Voice over IP Fundamentals (2nd Edition) 2nd Edition by Jonathan Davidson
โปรแกรม 3cx
ipphone grandstrem 1620/1625
phonegateway (1) cisco 8000 เเละ (2) ht503
next
prev

NEIS0737 Big Data and Analysis (ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์)

 1. Course Description
 2. Topics by Week
 3. Course Materials

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบข้อมูลขนาดใหญ่ การคำรวณแบบกระจาย คลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลการปฏิบัติการ รากฐานของฮาดูป หลักการพื้นฐานการทำซ้ำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้งาน โซลูชั่นของข้อมูลขนาดใหญ่Instructor: อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
next
prev
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
 
ค่าใช้จ่าย 
http://www.msit.mut.ac.th/index.php/admission/allpaymenttuition

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
 
ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111