Enterprise Network System

Master of Science Program in Network Engineering and Information Security (ENTERPRISE NETWORK SYSTEM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เเขนงระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2559 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวรรมเครือข่าย (MSNE) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นด้านการทำงานของเครือข่ายทั้งระดับเบื้องต้นเเละเชิงลึกต่อการทำงาน ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติซึ่งจะมีทั้งซอฟต์เเวร์เเละฮาร์ดเเวร์ที่ได้รับการยอมรับเเละใช้งานอย่างเเพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
  

ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System)

ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก และในปีต่อมาก็ได้ขยายจำนวนนักศึกษาที่รับได้เป็น 80 คน จากการที่มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครกว่าหนึ่งร้อยคน จำเป็นต้องมีการคัดเลือกนักศึกษา 80 คนที่มีความเหมาะสมที่สุดเท่านั้นเข้าเรียน แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถเข้ากับสังคมในระดับปริญญาโทได้ดี ไม่ได้คัดเพียงนักศึกษาที่เก่งที่สุด
 
หลังจากที่เปิดหลักสูตรมาได้ 4 ปีในปีการศึกษา 2554 หลักสูตร MSNE ได้มีการปรับปรุงทั้งในด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Cisco Thailand จำกัดและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่ายอื่นๆ หลายท่านเข้ามาร่วมออกแบบและวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับและทันสมัยมากขึ้น
 
ปัจจุบัน เพื่อสอดรับกับการผลิตนักศึกษาสู่ตลาดเเรงงานที่เเท้จริง ทางหลักสูตรได้ประกาศลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เน้นการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิเช่น บริษัท AIT (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด) เป็นต้น 
 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 
1. วิชาในระดับ Advance จะมี Guest Lecturer เข้ามาให้ความรู้อย่างสมำ่เสมอ
2. มีการอบรมนอกหลักสูตร จากสถาบันต่างๆในความร่วมมือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. การปฏิบัติการในหลักสูตร CCNA (Cisco Certified Network Associated)
4. การปฏิบัติการในหลักสูตร CCNAS (Cisco Certified Network Associated Security)
5. การปฏิบัติการในหลักสูตร CEH (Certified Ethical Hacker)

หลักสูตรปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลักสูตรที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 
 
- มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาความรู้พื้นฐานมากขึ้น
- การเลือกแผนการศึกษาว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะทำในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับหลักสูตรและมีเวลาตัดสินใจแนวทางของตนเอง
- มีการเพิ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายที่รองรับตลาดเเรงงานอย่างเเท้จริง อาทิเช่น การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation), เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking Technology), เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน (Data Center and Virtualization Technology), วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication) ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเเรงงานทางด้านระบบเครือข่าย อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
- หลักสูตรมีการควบรวมวิชาทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามต่างๆ เพื่อใช้ในการหาวิธีป้องกันตลอดจนพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยตั้งเเต่เเรก อาทิเช่น หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ(Fundamental of Information System Security), ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)

โครงสร้างหลักสูตร MSNE-IS เเขนงระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต
 
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนงระบบเครือข่ายองค์กร   9 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
เเผนการศึกษา
 
ค่าใช้จ่าย
 
รายวิชาเเละอาจารย์
 
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ มีดังต่อไปนี้
  • NEIS 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • NEIS 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • NEIS 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • NEIS 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • NEIS 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • NEIS 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
  • NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)*
  • NEIS 0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Fundamental of Information System Security)*
  • NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming) *
  • NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง (Switching and Routing Techniques)*
  • NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)*
  • NEIS 0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
  • NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • NEIS 0713 การบริหารระบบและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Administration and Security)*
  • NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • NEIS 0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
  • NEIS 0720 เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (Wireless Local Area Network)*
  • NEIS 0721 เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking Technology)
  • NEIS 0722 เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน (Data Center and Virtualization Technology)*
  • NEIS 0723 วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication)*
  • NEIS 0724 หัวข้อเฉพาะทางด้านระบบเครือข่ายองค์กร (Selected Topics in Enterprise Network System)
  • NEIS 0726 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things)
  • NEIS 0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)

หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 30 เมษายน 2562
 
ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111