MSNE-IS

Master of Science Program in Network Engineering and Information Security (MSNE-IS)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (MSNE-IS) 


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2559 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวรรมเครือข่าย (MSNE) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นด้านการทำงานของเครือข่ายทั้งระดับเบื้องต้นเเละเชิงลึกต่อการทำงาน ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติซึ่งจะมีทั้งซอฟต์เเวร์เเละฮาร์ดเเวร์ที่ได้รับการยอมรับเเละใช้งานอย่างเเพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเเบ่งออกเป็น 2 เเขนงดังนี้:
 
1. เเขนงระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System)
 
2. แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 
  

ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System)

ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก และในปีต่อมาก็ได้ขยายจำนวนนักศึกษาที่รับได้เป็น 80 คน จากการที่มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครกว่าหนึ่งร้อยคน จำเป็นต้องมีการคัดเลือกนักศึกษา 80 คนที่มีความเหมาะสมที่สุดเท่านั้นเข้าเรียน แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถเข้ากับสังคมในระดับปริญญาโทได้ดี ไม่ได้คัดเพียงนักศึกษาที่เก่งที่สุด
 
หลังจากที่เปิดหลักสูตรมาได้ 4 ปีในปีการศึกษา 2554 หลักสูตร MSNE ได้มีการปรับปรุงทั้งในด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Cisco Thailand จำกัดและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่ายอื่นๆ หลายท่านเข้ามาร่วมออกแบบและวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับและทันสมัยมากขึ้น
 
ปัจจุบัน เพื่อสอดรับกับการผลิตนักศึกษาสู่ตลาดเเรงงานที่เเท้จริง ทางหลักสูตรได้ประกาศลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เน้นการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิเช่น บริษัท AIT (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด) เป็นต้น 
 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 
1. วิชาในระดับ Advance จะมี Guest Lecturer เข้ามาให้ความรู้อย่างสมำ่เสมอ
2. มีการอบรมนอกหลักสูตร จากสถาบันต่างๆในความร่วมมือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. การปฏิบัติการในหลักสูตร CCNA (Cisco Certified Network Associated)
4. การปฏิบัติการในหลักสูตร CCNAS (Cisco Certified Network Associated Security)
5. การปฏิบัติการในหลักสูตร CEH (Certified Ethical Hacker)

หลักสูตรปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลักสูตรที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 
 
- มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาความรู้พื้นฐานมากขึ้น
- การเลือกแผนการศึกษาว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะทำในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับหลักสูตรและมีเวลาตัดสินใจแนวทางของตนเอง
- มีการเพิ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายที่รองรับตลาดเเรงงานอย่างเเท้จริง อาทิเช่น การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation), เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking Technology), เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน (Data Center and Virtualization Technology), วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication) ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเเรงงานทางด้านระบบเครือข่าย อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
- หลักสูตรมีการควบรวมวิชาทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามต่างๆ เพื่อใช้ในการหาวิธีป้องกันตลอดจนพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยตั้งเเต่เเรก อาทิเช่น หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ(Fundamental of Information System Security), ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)

โครงสร้างหลักสูตร MSNE-IS เเขนงระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต
 
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนงระบบเครือข่ายองค์กร   9 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
เเผนการศึกษา
 
ค่าใช้จ่าย
 
รายวิชาเเละอาจารย์
 
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ มีดังต่อไปนี้
  • NEIS 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • NEIS 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • NEIS 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • NEIS 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • NEIS 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • NEIS 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
  • NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • NEIS 0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Fundamental of Information System Security)*
  • NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming) *
  • NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง (Switching and Routing Techniques) *
  • NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)*
  • NEIS 0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards) 
  • NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • NEIS 0713 การบริหารระบบและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Administration and Security)*
  • NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • NEIS 0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
  • NEIS 0720 เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (Wireless Local Area Network) *
  • NEIS 0721 เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking Technology)
  • NEIS 0722 เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน (Data Center and Virtualization Technology) *
  • NEIS 0723 วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication) *
  • NEIS 0724 หัวข้อเฉพาะทางด้านระบบเครือข่ายองค์กร (Selected Topics in Enterprise Network System)
  • NEIS 0726 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things)
  • NEIS 0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)

หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ปีการศึกษา 2559 เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ(Master of Science in Information Systems Security: MISS) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรเเรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่จะไปทำงานทางด้านความมั่นคงทางระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ เน้นทั้งทางด้านการพัฒนางานวิจัย และเน้นการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม โดยที่หลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม อย่างบริษัท The Communication Solution (TCS ) จำกัด รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในทุกแง่มุมต่างๆของความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ การจัดการความมั่นคง การจัดทำนโยบายความมั่นคงและมาตรฐานทางด้านความมั่นคง การตรวสอบคระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้แทบจะทุกวิชาในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนภาคปฏิบัติ โดยการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดจากภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นในการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวสอบใบรับรองทางด้านความมั่นคงต่างๆ เช่น CISSP, CISA, หรือ CISM รวมทั้งให้ความรู้ทงด้านมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO27001, Cobit, และ ITIL เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความรู้เพียงพอที่จะเตรียมตัวสอบใบรับรองดังกล่าว (หลักสูตรนี้ไม่ได้สอนให้ไปทำข้อสอบ แต่องค์ความรู้ที่ได้จะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสอบใบรับรองดังกล่าว)  

จุดเด่นของหลักสูตร 
 
1. การปฏิบัติการในหลักสูตร CCNAS (Cisco Certified Network Associated Security)
2. การปฏิบัติการในหลักสูตร CEH (Certified Ethical Hacker)
3. เนื้อหาการเรียนการสอนสอดคล้องกับ CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

หลักสูตรปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลักสูตรที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 
 
- มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาความรู้พื้นฐานมากขึ้น
- การเลือกแผนการศึกษาว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะทำในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับหลักสูตรและมีเวลาตัดสินใจแนวทางของตนเอง
- มีการเพิ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายควบรวมกับวิชาทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่มั่นคงก่อนต่อยอดในวิชาทางด้านความมั่นคงสารสนเทศ อาทิเช่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming), เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง (Switching and Routing Techniques) นอกจากนั้นหลักสูตรใหม่ยังเพิ่มรายวิชาด้านความมั่นคงสารสนเทศในระดับองค์กร เช่น การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation), การจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ(Management of Information Security Operation Center), วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology), Selected Topics - วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร MSNE-IS เเขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนงระบบเครือข่ายองค์กร   9 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
เเผนการศึกษา
 
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ มีดังต่อไปนี้
  • NEIS 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • NEIS 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • NEIS 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • NEIS 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • NEIS 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • NEIS 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
  • NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • NEIS 0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Fundamental of Information System Security)*
  • NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming) *
  • NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง (Switching and Routing Techniques) *
  • NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)*
  • NEIS 0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards) 
  • NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • NEIS 0713 การบริหารระบบและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Administration and Security)*
  • NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • NEIS 0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
  • NEIS 0730 การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Hacking and Penetrate Security Testing)*
  • NEIS 0731 การออกแบบและจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Operation Center Design and Management)
  • NEIS 0732 อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (Cyber Crime and Digital Forensic)*
  • NEIS 0733 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking Security)*
  • NEIS 0734 หัวข้อเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Selected Topics in Cyber Security)
  • NEIS 0736 ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ (Software Security)*
  • NEIS 0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data Analysis)
  • NEIS 0738 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology)
  • NEIS 0734 Selected Topics - วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)
หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
 
ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4112