Logo

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation) ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

หลักสูตรเน้นการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ + Emerging Technologies 

10 Skills ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

คนทำงานทางด้าน IT โดยเฉพาะนักวิเคราะห์เเละออกแบบระบบSoftware (System Analyst) จะรู้ดีว่าต้องทำงานหนักกว่าการทำงานสายอื่นเนื่องจากต้องอยู่กับ Technology ที่เปลี่ยนเเปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ System Analyst ตามทันเทคโนโลยีก็คือ การมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบ เช่น ทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์เเละออกแบบ (System Analysis) การเขียนโปรเเกรมบน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things (Programming) ตลอดจน การออกเเบบระบบจัดการฐานข้อมูล (Database) ทักษะที่เชื่อมโบงภาพการทำงานกับะบบเครื่อข่าย (Network) ซึ่งจะทำให้การต่อยอดเรียนรู้ Technology ใหม่ๆสามารถเรียนรู้กันได้ไม่ยาก เช่น Technology เกี่ยวกับ Cloud Internet of Things เเละ ฺBig Data ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายถ้ามีพ้นฐาน Network, Database, Software เป็นต้น ทักษะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ก็คือ การพัฒนา Software ให้มีความปลอดภัย (Security) software ทีพัฒนาเเบบไม่ Secure ถือว่าใช้การไม่ได้เเล้วในปัจจุบัน เปรียบเหมือนถูกโจรกรรมข้้อมูลคล้ายๆไฟใหม้ครั้งเดียวเสียหายไปหมด ท้ายที่สุด Software ที่พัฒนาจะใช้การได้ต้องตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร System Analyst จะต้องมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Managerial) ตลอดจนสามารถบูรณาการ Software กับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Soft Skills) นอกจากนั้นกรณี Software ที่เป็น Commercial System Analyst จะต้้องออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเเละขายได้   ซึ่งจะต้องรู้โมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร MSIT แขนงการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง  18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
เเผนการศึกษา
http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/mt-development/mtdplan 
  
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation) มีดังต่อไปนี้
  - รายวิชาเเผน ข
 
                    ก. หมวดวิชาบังคับ  16 หน่วยกิต
  • ITEC0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) (Lab)
  • ITEC0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
  • ITEC0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management) *
  • ITEC0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science) *
  • ITEC0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Systems Analysis and Design)
  • ITEC0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology) *

                    ข.  หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต

  • ITEC0717 สถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล (Enterprise Architecture and Data Governance)
  • ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)
  • ITEC0765 การจัดการโครงการและความเปลี่ยนแปลง (Project and Change Management)
  • ITEC0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management)
  • ITEC0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Technology) *
  • ITEC0782 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Programming) *
  • ITEC0783 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices) *
  • ITEC0785 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Programming)
  • ITEC0786 หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Selected Topics in Information System Development and Innovation)
  • ITEC0787 การเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน  (Digital Finance and Blockchain Technology)
  • ITEC0788 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security)

   ค.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

  • ITEC0712 การค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • ITEC0713 การค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ   

รายละเอียดวิชาดังนี้

Copyrights by ITGrad.