เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา Information System Development and Innovation

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (Information System Development and Innovation)

หลักสูตร ปี 2563  

* รายวิชาเลือกในกลุ่ม Information System Development and Innovation

ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis) 3(3-0-6)

ITEC0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management) 3(3-0-6)

ITEC0783 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices) 3(2-2-5)

ITEC0785 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Programming) 3(3-0-6)

ITEC0787 การเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Digital Finance and Blockchain Technology) 3(3-0-6)

 ITEC0788 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security) 3(3-0-6)

 

หลักสูตรเก่าปี 2562 (นักศึกษารหัส 62xx)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
ITEC 0707
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(Information Technology for Organization Management)
3(3-0-6)
ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
(Database Design and Management)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0780

การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
(Modern Information Systems Analysis and Design)

(หรือ ITEC 0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management) )

3(3-0-6)
ITEC 0784 การสร้างและออกแบบเชิงวัตถุ
(Object Oriented Design and Construction)
3(3-0-6)
ITEC 0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science) 3(3-0-6)
ITEC 0765 การจัดการโครงการ (Project Management)

(หรือ ITEC 0710 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
 )
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(11-2-23)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 (เลือกเรียน course work 2 จาก 3 ตัว หรือ จะลง 3 ตัว ก็ได้)  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0782

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ
(Mobile Application Programming)

3(2-2-5)
ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)
ITEC 0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ 
(Modern Web Technology)
3(2-2-5)
ITEC 0788  ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security)   
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(5-2-20)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)
ITEC 0783

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices)

3(2-2-5)
ITEC 0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology) 3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-19)


 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนาระบบสมัยใหม่ 
(Modern System Development) (57xx-61xx)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
ITEC 0707
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(Information Technology for Organization Management)
3(3-0-6)
ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
(Database Design and Management)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
(Modern Information Systems Analysis and Design)
3(3-0-6)
ITEC 0784 การสร้างและออกแบบเชิงวัตถุ
(Object Oriented Design and Construction)
3(3-0-6)
ITEC 0710
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)
ITEC 0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน 
(Cloud Computing and Implementation)
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(11-2-23)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0782 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ
(Mobile Application Programming) และ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
(Developing Applications on Internet of Things Devices)
3(2-2-5)
ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)
ITEC 0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ 
(Modern Web Technology)

3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(5-2-20)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)
ITEC 0787 ความมั่นคงทางซอร์ฟแวร์ (Software Security) 3(3-0-6)
ITEC 0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล 
(E-Business and Digital Marketing )
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(5-2-20)