Logo

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management)  เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจาก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหาร เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างรายได้ให้กับองค์กร รายละเอียดวิชาดังนี้

หลักสูตรที่ผสมผสาน Business, Management และ Technology 

Business Sector

การจัดการธุรกิจดิจิทัลเน้นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรโดยการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ใน Thailand 4.0 โดยในส่วนของ Business Sector จะเริ่มจากการศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบอัจฉริยช่วยในการตัดสินใจ (Decision Support System) ไปจนถึงการประยุกค์ใช้ Technology ในการสร้างนวัตกรรม และที่สำคัญการพัฒนาบริการต่างๆ จะตอบโจทย์ด้านผลกำไร CIO ต้องมีความรู้เรื่อง Digital Marketing ด้วยที่จะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในงานได้

Management Sector

เน้นผลิตบุคลากร เช่น ผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ที่มีทักษะรอบด้านที่จำเป็นในการบริหารจัดการและขับเคลี่อนองค์กร CIO จะต้องเข้าใจธรรมชาติขององค์กร และสามารถวิเคราะห์เป้าหมายเเละศักยภาพขององค์กรเสียก่อนว่าสามารถไปในเเนวทางที่ถูกต้องได้หรือไม่ โดยในส่วนของ Management Sector จะเริ่มจากความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร การสร้างกลยุธท์ในการบริหารจัดการ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร  ไปจนถึงการบริหารจัดการในระดับโครงการ ตลอดจน ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานต่างๆที่ต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ เช่นมาตรฐานการจัดความปลอดภัย การบริหารงานก็ควรต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลเช่น ISO27001 หรือ ITIL เป็นต้น

Technology Sector

ในการขับเคลื่อนและ/หรือเปลี่ยนผ่านองค์กร CIO ต้องเป็นผู้รู้รอบและสามารถคาดการณ์การประสบความสำเร็จขององค์กรในวิสัยทัศน์ และทิศทางที่ได้วางไว้ CIO ต้องมีพื้นฐานทาง IT เช่น hardware, software, database และ network เพื่อเชื่อมโยงภาพต่างๆ ของ infrastructure และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ไว้ด้วยกัน ในส่วนของ Technology Sector CIO จะเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบก่อน จากนั้นจึงเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ท้ายที่สุด CIO ต้องสามารถรู้แนวทางของการออกแบบระบบต่างๆในองค์กรและบูรณาการส่วนต่างๆกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เช่น Big, Data Cloud หรือ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรรวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

ต่อยอดความรู้ด้วย Certificate Course Program

นักศึกษาที่จบหลักสูตรแล้วสามารถต่อยอดความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติได้มาตรฐานเทียบเท่าสล โดยสามารถต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้นได้

Cyber Security (Information Assurance) Certificate Program   

- Fundamental Security

- Computer Securty and Administration

- Management of SOC

- Digital Forensics

Big Data Analytics Certificate Program  

- Fundamental Data Science

-Machine Learning 

- Data Mgt and Visualization

- Data Mining and BI

ราบละเอียด เพิ่มเติม http://www.msit.mut.ac.th/index.php/certificate

 
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง  18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต

  
เเผนการศึกษา
http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/it-management/mgtplan  
  
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Business Transformation and Management)  มีดังต่อไปนี้
 - รายวิชาเเผน ข
 
                    ก.  หมวดวิชาบังคับ  16 หน่วยกิต
  • ITEC0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) (Lab)
  • ITEC0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
  • ITEC0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management) *
  • ITEC0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science) *
  • ITEC0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Systems Analysis and Design)
  • ITEC0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology) *

                    ข.  หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต

  • ITEC0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการจำลองเครื่องเสมือน (Cloud Computing and Virtualization Technology)
  • ITEC0710 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
  • ITEC0717 สถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล (Enterprise Architecture and Data Governance)
  • ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)
  • ITEC0765 การจัดการโครงการและความเปลี่ยนแปลง (Project and Change Management)
  • ITEC0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management)
  • ITEC0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล (Digital Supply Chain Management)
  • ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools) *
  • ITEC0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management)
  • ITEC0777 หัวข้อเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Selected Topics in Digital Business Transformation and Management)
  • ITEC0778 ความปลอดภัยดิจิทัลและและกฏหมายภาวะส่วนตัว (Digital Security and Privacy Laws)
  • ITEC0787 การเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Digital Finance and Blockchain Technology)
  • ค.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

  • ITEC0712 การค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • ITEC0713 การค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)

 หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ  

รายละเอียดวิชาดังนี้

Copyrights by ITGrad.