เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา Digital Business Transformation and Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management)

หลักสูตร 2563  

* รายวิชาเลือกในกลุ่ม Digital Business Transformation and Management

ITEC0765 การจัดการโครงการและความเปลี่ยนแปลง (Project and Change Management) 3(3-0-6)

ITEC0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล (Digital Supply Chain Management)  3(3-0-6)

ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools) 3(2-2-5)

ITEC0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management) 3(3-0-6)

ITEC0778 ความปลอดภัยดิจิทัลและและกฏหมายภาวะส่วนตัว (Digital Security and Privacy Laws) 3(3-0-6)

 

ITEC0787 การเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Digital Finance and Blockchain Technology)         3(3-0-6)

หลักสูตรเก่า 2562 (เก่า)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
ITEC 0707
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(Information Technology for Organization Management)
3(3-0-6)
ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
(Database Design and Management)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management) 3(3-0-6)

ITEC 0765

หรือ

ITEC0760

การจัดการโครงการ
(Project Management)

หรือ 

หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science)

3(3-0-6)
ITEC 0710
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)

ITEC 0780

หรือ

ITEC0709

การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
(Modern System Analysis and Design)

หรือ

การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)

3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(12-0-24)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ITEC 0781

เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Technology)

3(2-2-5)

ITEC 0763

ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)

3(3-0-6)
ITEC 0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System)
3(2-2-5)
ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-19)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล และ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร
(Supply Chain Management and Enterprise Resource Planning)
3(2-2-5)
ITEC 0774 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Innovation with Emerging Technology)
3(2-2-5)
ITEC 0783 ITEC 0783 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices) 3(2-2-5)
ITEC 0769 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology) 3(3-0-6)
ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-19)