IT Management

รายละเอียดรายวิชา

  • Written by ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
  • Published in Uncategorised
  • Hits: 1918
  • Print, Email

MSIT

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY

IT Management in Digital Economy 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจาก หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ2552 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหาร เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างรายได้ให้กับองค์กร

 

มีรายละเอียดวิชาพื้นฐานดังนี้

Information Technology for Organization Management
(เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ เครือข่ายและการร่วมมือกันทำงานก่อให้เกิดแนวทางต่าง ๆ ทางธุรกิจ ความปลอดภัยของวิสาหกิจและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายสังคมในสภาพแวดล้อมของเว็บ 2.0 กระบวนการดำเนินธุรกรรมการค้าแบบออนไลน์ โปแกรมประยุกต์ตามหน้าที่งานและการควบรวม ระบบที่ใช้ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น เอสซีเอ็ม ซีอาร์เอ็ม อีอาร์พี เป็นต้น


Instructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

Computer Networks 
(เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมการทำงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองการทำงานระบบเครือข่ายแบบ ทีซีพี/ไอพี การทำงานของโปรโตคอลชั้นแอพลิเคชั่น การทำงานโปรโตคอลชั้นเครือข่าย การทำงานโปรโตคอลชั้นลิงค์ การทำงานเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย


Instructor: ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

Database Design and Management 
(การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ หลักการระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม การจำลองแบบฐานข้อมูลโดยใช้อีอาร์/อีอีอาร์ ทฤษฎีการจำลองแบบเชิงความสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงลอจิก คำสั่งเอสคิวแอล อัลกอริทึ่มการออกแบบฐานข้อมูลเชิงความสัมพันธ์


Instructor: รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

Information System Management Related Standards 
(มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน และการปฏิบัติที่ดี ในการจัดการสารสนเทศ มาตรฐานการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง เช่น ITIL ISO 22301 ISO27001 ISO 31000


Instructor: ดร.บรรจง หะรังสี

Cloud Computing and Implementation 
(การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ สถาปัตยกรรมต่างๆบนคลาวด์ เช่น เอสเอเอสเอส พีเอเอเอส ไอเอเอเอส คลาวด์ส่วนตัว ชุมชนคลาวด์ คลาวด์สาธารณะ เทคโนโลยีที่ใช้งานกับคลาวด์ เช่น เวอร์ชัวลไลเซชั่น คลาวด์สตอเรจ ตัวกระจายโหลด ความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ เช่น ข้อกำหนดและกฏเณฑ์ รวมถึงมาตรฐานต่างๆทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การป้องกันข้อมูล การตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ วิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปสู่ คลาวด์


Instructor: อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

รายละเอียดวิชาพื้นฐานเฉพาะดังนี้

Information Technology in Business Management
(เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาบริการและลดค่าใช้จ่าย วงจรชีวิตของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจ การจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการประสิทธิภาพ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

Instructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

Project Management
(การจัดการโครงการ)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ แนวความคิดและขั้นตอนเริ่มต้นของโครงการด้านไอที  การจัดทำงบประมาณและกำหนดการของโครงการ การจัดการกับความเสี่ยงของโครงการ การวางแผนการสื่อสาร การติดตามความคืบหน้าและการจัดทำรายงานของโครงการ การจัดการด้านคุณภาพของโครงการด้านไอที การจัดการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง การต่อต้านและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การ การดำเนินโครงการ การปิดและการประเมินโครงการ

  

Instructor: รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

Decision Support System and Business Intelligent Tools
(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ภาพรวมระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับระบบและการสร้างตัวแบบจำลอง แนวความคิดทางด้านวิธีการและเทคโนโลยีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อธิบายถึงส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำตัวแบบจำลอง การทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อความและการทำเหมืองเว็บ การทำคลังข้อมูล การจัดการประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

  

Instructor: อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

Supply Chain Management in Digital Economy
(การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ แบบจำลองของการจัดการโซ่อุปทานเพื่อก่อให้เกิดระบบแห่งคุณค่า ประโยชน์ของการร่วมมือกันทั่วทั้งโซ่อุปทานภายในองค์การ ความสำคัญของเวลาในการสร้างโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสูง การวัดประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน การจัดการการไหลของสารสนเทศในองค์การ โมดูลโซ่อุปทานในอีอาร์พี คลังข้อมูลใน อีอาร์พี ผลกระทบทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเอสซีเอ็ม การสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในโซ่อุปทาน การบริหารความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน

  

Instructor: ผศ.ดร.พนม เพชรจตุพร

Enterprise Resource Planning
(การวางแผนทรัพยากรขององค์กร)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การบูรณาการระบบและสถาปัตยกรรมองค์กร วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ กลยุทธ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการเลือกผู้จัดจำหน่ายระบบ การจัดการโครงการ ภาพรวมระบบเอสเอพี  การขาย การตลาดและซีอาร์เอ็ม การจัดการการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน การบัญชีและการเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล

  

Instructor: อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

E-Business and Digital Marketing
(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล)

วิชานี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการลอจิสติก์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัล การตลาดผ่านเครือข่ายยสังคม การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

   

Instructor: อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ศิษย์ปัจจุบันคนเก่ง

คุณ สุรพล คุณศรี MSIT รุ่น 10 กาญจนา  ลิ้มวัฒนากูล

คุณ กาญจนา  ลิ้มวัฒนากูล MSIT รุ่น 10

 
 

KEY POINTS

 

ERP LAB - SAP

 
 


 

 

 

 

        DSS LAB – SAS

 
 

 

 

DIGITAL MARKETING 

 

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Phone : 02-988-3666 ต่อ 4111