แผนการศึกษา

แผนการศึกษา Digital Multimedia Development and Innovation

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation)

หลักสูตร ปี 2563   

* รายวิชาเลือกในกลุ่ม Digital Multimedia Development and Innovation

ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis) 3(3-0-6)

ITEC0794 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) 3(3-0-6)

ITEC0795 การออกแบบงานเสียงและวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound and Video Design for Multimedia) 3(3-0-6)

ITEC0796 การพัฒนาเกมและปัญญาประดิษฐ์ (Game Development and AI) 3(2-2-5)

ITEC0797 การวิเคราะห์ข้อมูลมัลติมีเดียและและการแสดงภาพ (Multimedia Analytics and Visualization) 3(3-0-6)

ITEC0798 การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Interface and Experience Design) 3(3-0-6)