Digital Multimedia Development & Innovation

รายละเอียดรายวิชา Multimedia

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation) ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ภาพ Graphics, เสียง, Animation ด้วยตลอดจนประยุค์ใช้ technology ขั้นสูง เช่น Virtual Reality, Augment Reality และ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนองาน Multimedia (Data Analytics and Visualization) ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) อีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร MSIT แขนงการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation) หลักสูตรปี พ.ศ. 2563 

แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   40 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   16 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง  18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
เเผนการศึกษา
  
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Multimedia Development and Innovation) มีดังต่อไปนี้
  - รายวิชาเเผน ข
 
                    ก. หมวดวิชาบังคับ  16 หน่วยกิต
  • ITEC0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) (Lab)
  • ITEC0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
  • ITEC0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management) *
  • ITEC0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science) *
  • ITEC0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Systems Analysis and Design)
  • ITEC0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology) *

                    ข.  หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต

  • ITEC0717 สถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล (Enterprise Architecture and Data Governance)
  • ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)
  • ITEC0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (E-Business and Digital Marketing )
  • ITEC0791 การผลิตสื่อประสมดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital Multimedia Production and Technologies)   
  • ITEC0792 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคส์และแอนิเมชัน (Computer Graphics and Animations) *
  • ITEC0793 เทคโนโลยีความความจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม (Virtual and Augmented Reality Technology)
  • ITEC0794 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)
  • ITEC0795 การออกแบบงานเสียงและวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound and Video Design for Multimedia)
  • ITEC0796 การพัฒนาเกมและปัญญาประดิษฐ์ (Game Development and AI) *
  • ITEC0797 การวิเคราะห์ข้อมูลมัลติมีเดียและและการแสดงภาพ (Multimedia Analytics and Visualization)
  • ITEC0798 การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Interface and Experience Design)
  • ITEC0799 หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม (Selected Topics in Digital Multimedia Development and Innovation) 
   ค.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
  • ITEC0712 การค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • ITEC0713 การค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ   

รายละเอียดวิชาดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

 

ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
ค่าใช้จ่าย 
http://www.msit.mut.ac.th/index.php/admission/allpaymenttuition

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 30 เมษายน 2563
 
ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111