เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา Big Data Analytics & AI

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics and AI)

หลักสูตร ปี 2563

 

 * รายวิชาเลือกในกลุ่ม Big Data Analytics and AI ที่แนะนำ

ITEC0716 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 3(3-0-6)

ITEC0717 สถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล(Enterprise Architecture and Data Governance) 3(3-0-6)

ITEC0768 สถิติและคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics and Mathematics for Data Science)

ITEC0769 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) 3(3-0-6)

ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools)     3(2-2-5)

ITEC0789 การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาจริง (Real-Time Analytics) 3(3-0-6)

หลักสูตรปี 2562 (หลักสูตรเก่า) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ITEC 0706

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(
Computer Networks)

3(2-2-5)

ITEC 0707

ทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(
Information Technology for Organization Management)

3(3-0-6)

ITEC 0708

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management)

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิต

9(7-4-16)

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ITEC 0760

หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล 
(
Fundamental of Data Science)

3(3-0-6)

ITEC 0761

การเรียนรู้ของเครื่อง
(
Machine Learning)

3(2-2-5)

ITEC 0768

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Mathematics for Data Science) 

3(3-0-6)

ITEC 0784

การสร้างและออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Design and Construction)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

12(10-4-22)

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ITEC 0766

การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพนามธรรม 
(
Data Management and Visualization)

3(2-2-5)

ITEC 0712

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(
Independent Study I)

3(0-0-9)

ITEC 0768

ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
(Big Data and Analysis )

3(3-0-6)

ITEC 0769

การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Deep Learning in Computer Vision)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

9(4-4-19)

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ITEC 0713

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(
Independent Study II)

3(0-0-9)

ITEC 0779

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation and Emerging Technologies) 

3(2-2-5)

ITEC 0762

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

3(2-2-5)

ITEC0789

 การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาจริง (Real-Time Analytics)

 3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต

9(6-0-21)