เเผนการศึกษา

เเผนการศึกษา DA

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
ITEC 0707
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(Information Technology for Organization Management)
3(3-0-6)
ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
(Database Design and Management)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล 
(Fundamental of Data Science)
3(3-0-6)
ITEC 0761 การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)
3(2-2-5)
ITEC 0768 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
(Mathematics for Data Science) 
3(3-0-6)
ITEC 0784 การสร้างและออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Design and Construction) 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(10-4-22)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0766 การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพนามธรรม 
(Data Management and Visualization)
3(2-2-5)
ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)
ITEC 0768

ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
(Big Data and Analysis )

3(3-0-6)
ITEC 0769

การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Deep Learning in Computer Vision)

3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-19)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)

ITEC 0779

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation and Emerging Technologies) 

3(2-2-5)

ITEC 0762 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(2-2-5)
ITEC0789  การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาจริง (Real-Time Analytics)  3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(6-0-21)