MSIT

Master of Science Program in Information Technology (MSIT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 เป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม นอกจากนั้น หลักสูตรมีเนื้อหาของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในทุกแง่มุมของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น

 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies)
 
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนาระบบสมัยใหม่ (Modern System Development)
 
นอกจากนี้ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้แทบจะทุกวิชาในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนเเละเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อรองรับตลาดแรงงานอย่างแท้จริง รายละเอียดของเเต่ละเเขนงมีดังนี้
 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (ฺBig Data Analytics)

 

ภาพ: การอบรม Big Data Hadoop and Spark Training โดย EvenBrite เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2017
 
หลักสูตรมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ที่มีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละเเข่งขันทางธุรกิจได้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กระบวนการการรวบรวมและจัดการช้อมูล (Data Preparation) โดยเฉพาะข้อมูลจาก Social media ที่มีความต่อเนื่องสูงเเบบ unstructured data, วิธีการ (Algorithms)ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Machine Learning ตลอดจนวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปเเบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของเเขนง ฺBig Data Analytics 
 
1. การปฏิบัติการในหัอง Lab ในเกือบทุกรายวิชา ที่สามารถช่วยในการทำความเข้าใจทฤษฎีในการวิเคราะห์ได้
2. การปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมระดับ Enterprise
3. เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ทันสมัย อยู่ในความต้องการของตลาดเเรงงานอุตสาหกรรม

แขนงการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีการใช้ Software ใน LAB ที่เกี่ยวข้องกับ ความน่าจะเป็นและสถิติ เช่น R Programming, การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Python - MapReduce บน HaDoop, การ Query ข้อมูลทั้ง SQL เเละ NoSQL, การจัดกลุ่มและการจำแนก แบบจำลองคณิตศาสตร์ การจำลองข้อมูลสปาเชี่ยด้วยวิธีทางสถิติ, การออกแบบดาต้าวิชัลไลซ์ (Data Visualization) เป็นเครื่องมือในการทดลอง
 

การจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Digital Business and Information Technologies)

 

ภาพ: ปิด Class หลักสูตร IT Management ของ MSIT รุ่น 10
 
หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล ตลอดจนบทบาทและทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีมุมมองในการบริหารเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรดิจิทัลแบบความต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างรายได้ให้กับองค์กร

จุดเด่นของเเขนง Management in Digital Business and Information Technologies 
 
1. เน้นผลิตผู้บริหารทางด้านสารสนเทศ (CIO) ระดับกลางถึงระดับสูงในยุคดิจิทัล โดย CIO ที่จะจบไปจะต้องมีพื้นฐานทาง Information Technologies ป็นรากฐานของการบริหารงานที่ดี
2. การปฏิบัติการสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ ERP (Enterprise Resource Planning)ดัวยโปรแกรม SAP
3. การปฏิบัติการสำหรับระบบอัฉริยะทางธุรกิจ DSS (Decision Support System) เพื่อช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นพบโอกาสทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์อย่างถูกต้องด้วยโปรแกรม SAS
 

การพัฒนาระบบสมัยใหม่ (Modern System Development)

 

ภาพ: MSIT รุ่น 1
 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ รวมถึงโมเดลการทำธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล (digital marketing) อีกด้วย

จุดเด่นของเเขนง Modern System Development
 
1. มีการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรมบน Software ที่ใช้จะเป็นระดับ Enterprise ภาษาที่ใช้จะมีทั้ง Java, JSP, Microsoft .NET Framework (C#, ASP.NET เป็นต้น)
2. มีการพัฒนาระบบที่หลากหลาย ไล่ตั้งแต่ ระบบพื้นฐาน เช่น Web/Stand Alone Application ไปจนถึงระบบสมัยใหม่ เช่น IOS Devices ต่างๆ เช่น Iphone, IPad อุปกรณ์ให้ประสานงานกันได้ (Internet of Things) เป็นต้น
3. มีการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้จริง โดยเน้นความปลอดภัย ผ่านวิชา Software Security ตลอดจนนำไป Production ได้ผ่านรายวิชา Digital Marketing เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในองกรค์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเเท้จริง
 

 
หลักสูตรปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนแปลงภายในหลักสูตรที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 
 
- มีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาความรู้พื้นฐานมากขึ้น
- การเลือกแผนการศึกษาว่าจะเป็นแผน ก หรือแผน ข จะทำในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับหลักสูตรและมีเวลาตัดสินใจแนวทางของตนเอง
- มีการเพิ่มรายวิชาในเเขนง Big Data Analytics ซึ่งกำลังเป็นสาขาอาชีพที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังต้องการอยู่ ณ ขนาดนี้ อาทิเช่น หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science), ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis), เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Tools and Programming for Data Analytics) นอกจากนั้นหลักสูตรใหม่ยังปรับปรุงรายวิชาในแขนง Modern Technology Development ในการเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนา Software ด้วย Technology ในปัจจุบัน อาทิเช่น การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Programming), การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices) และ ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security) สุดท้ายในส่วนของแขนง Management in Digital Economy ได้มีการเพอ่มรายวิชา สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และมีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร MSIT หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

แผน ก (ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาสัมมนา   4 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  20 หน่วยกิต
หมายเหตุ: การเรียนในเเผน ก. จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 
แผน ข (ไม่ทำวิจัย)

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
          ข.  หมวดวิชาเเขนง   18 หน่วยกิต
          ค.  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังต่อไปนี้
  • ITEC 0700 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
  • ITEC 0701 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย (Mathematics for Research)
  • ITEC 0702 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • ITEC 0703 สัมมนา 2 (Seminar-II)
  • ITEC 0704 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis-I)
  • ITEC 0705 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis-II)
  • ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
  • ITEC 0707 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (Information Technology for Organization Management)
  • ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management)*
  • ITEC 0709 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)
  • ITEC 0710 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards)
  • ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study I)
  • ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (Independent Study II)
  • ITEC 0760 หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science)
  • ITEC 0761 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)*
  • ITEC 0762 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)*
  • ITEC 0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)
  • ITEC 0764 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Tools and Programming for Data Analytics)*
  • ITEC 0765 การจัดการโครงการ (Project Management)
  • ITEC 0766 การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพนามธรรม (Data Management and Visualization)*
  • ITEC 0767 หัวข้อเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Selected Topics in Data Analytics )
  • ITEC 0768 หลักเบื้องต้นของข้อมูลขนาดใหญ่ (Fundamental of Big Data)
  • ITEC 0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management)
  • ITEC 0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล (Supply Chain Management in Digital Economy)
  • ITEC 0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)*
  • ITEC 0773 การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)*
  • ITEC 0774 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (E-Business and Digital Marketing)
  • ITEC 0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management)
  • ITEC 0776 การเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Entrepreneurship in Digital Economy)
  • ITEC 0777 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล (Selected Topics in Management in Digital Economy)
  • ITEC 0778 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
  • ITEC 0779 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Innovation with Emerging Technology)
  • ITEC 0780 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Systems Analysis and Design)
  • ITEC 0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Technology)*
  • ITEC 0782 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Programming)*
  • ITEC 0783 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices)*
  • ITEC 0784 การสร้างและออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Design and Construction)
  • ITEC 0785 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์ (Script Language Programming)*
  • ITEC 0786 หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Selected Topics in Modern Technology Development)
  • ITEC 0788 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security) 
หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี


ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30
 
การรับสมัคร
 
ติดต่อสอบถาม 

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4112