Logo

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)
แขนง
วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineering) 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ (Master of Science in Information Systems Security: MISS) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรเเรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่จะไปทำงานทางด้านความมั่นคงทางระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ และ 2550 ตามลำดับ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในทุกแง่มุมต่างๆของความมั่นคงสารสนเทศที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ทันสมัย ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

Top 10 Cyber Security Skills you need to know!!

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เเละทักษะ (Skill) ในทุกแง่มุมต่างๆของความมั่นคงสารสนเทศที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม อันประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญ 10 ด้าน Network Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานบนระบบเครือข่าย) ทีผู้เชียวชาญจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะทำระบบที่อยู่ด้านบนของโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะการ Secure Network Layer ล่างๆ ของ OSI เป็นต้น, Software Security Cyber Security Specialist สมัยใหม่ต้องก้าวข้ามผ่านงานเดิมๆ สมัยก่อน เนื่องมาจากสมัยนี้ IT มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาระบบต่างๆให้มีความสะดวก ใช้งานง่ายมากขึ้น เพราะฉะนั้นในช่วงของการนำระบบ IT ในรูป Software มา Streamline ภาคธุรกิจจึงมีมากขึ้น เเน่นอนคุณก็อาจต้องไปมีส่วนในการพัฒนาระบบ เช่น Web Application หรือ Customize Software ให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย, Auditor เเน่นอนงาน auditor เเทรกซึมในทุกภาคส่วนมาตั้งเเต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน เเละดูจะมีเเนวโน้มมากเรื่อยๆด้วย ตามภัยคุกคามที่มากขึ้น ใกล้ตัวทุกคนมากขึ้นในปัจจุบัน, Server Security เเละ Computer Security ปัจจุบันเเนวโน้มการจัดการทรัพยากรในระบบเครือข่ายมีเเนวโน้มรวมศูนย์อีกครั้ง นอกจากความรู้พื้นฐานในการ Secure Server เเละเครื่อง Client เเบบเดิม Cyber Security Specialist ต้องรู้เรื่อง Server Technology เช่น cloud เเละวิธีจัดการ Cloud ให้มีความปลอดภัย, ความเชี่ยวชาญอันสุดท้ายที่จะ Cover ในปีการศึกษาเเรกก็คือ Network Security เเน่นอน ถ้าโลกเราไม่ต้องมีการเเลกเปลี่ยนข้อมูล (Information) เราคงไม่ต้องตระหนักเรื่องความปลอดภัยมากนัก ตรงกันข้ามระบบที่เราใช้ในปัจจุบันเเทบทั้งหมดมีการเเลกเปลี่ยนข้อมูล การ Secure ด้านเครือข่ายจากภัยคุกคามหลายรูปเเบบจึงมีความสำคัญมาก      

Skills ที่เหลือในปีการศึกษาที่ 2 ล้วนเเต่ต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนหน้านี้ Application Security & Penn Test การทดสอบเจาะระบบเพื่อหาความเสี่ยง (Vulnerabilities) ต่างๆมีความสำคํญเพื่อวิเคราะห์เเละประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึนไม่ว่าจะจากส่วนไหนก็ตาม Wired or Wireless Network Penn Test, Physical Penn Test, Application Penn Test เเละอีกมากมาย จะสังเกตุว่าถ้าไม่มี Skills ด้านอื่นๆก่อนหน้านี้การทำ Penn Test จะยากมาก, Forensics (การเเกะรอยหลักฐานทางอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์) เเน่นอนเมื่อโดยโจมตี Cyber Security Specialist ต้องสามารถเเกะรอยเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากที่เกิดเหตุ เช่น บนระบบเครือข่าย memory หรือ OS เพื่อจะหาผู้กระทำผิดเเละป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำซำ้อีก, อีก Skills ที่มาเเรงเป็นที่ต้องการก็คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data Analysis อาจจะเพื่อทำนายเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการเตรียมการป้องกัน เช่นนำข้อมูลจาก transaction การส่งรับ email มาทำนาย email ที่เข้ามาว่าจะเป็น spam email หรือไม่ หรือ อาจจะวิเคราะห์จัดกลุ่มเเยกประเภทการโจมตีต่างๆ ถ้าคล้ายคลึงกันก็จะเตรียมมาตรการในการป้องกันมาใช้ เป็นต้น, สุดท้าย Domain Knowledge ซึ่งจะอยู่ในรูปเเบบของการค้นคว้าในเรื่องเฉพาะที่สนใจจริงๆ ในรูปเเบบของโครงงาน เช่น Blockchain Technology เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร MSCS แขนง วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineering) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 

1. จำนวนหน่วยกิต   39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
          ก.  หมวดวิชาบังคับ  15 หน่วยกิต
 • NEIS0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) *
 • NEIS0707 หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Fundamentals) 
 • NEIS0708 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่สำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Modern Application Development for Cybersecurity) *
 • NEIS0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) *
 • NEIS0736 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ (Software Security) 

  ข.  หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต
 • NEIS0711 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Related Standards) 
 • NEIS0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการจำลองเครื่องเสมือน (Cloud Computing and Virtualization Technology) 
 • NEIS0713 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security) *
 • NEIS0716 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Strategic Planning) 
 • NEIS0730 การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Hacking and Penetration Security Testing) 
 • NEIS0731 การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (SOC Management and Operations) 
 • NEIS0732 อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (Cyber Crime and Digital Forensic) *
 • NEIS0734 หัวข้อเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Selected Topics in Cybersecurity) 
 • NEIS0735 การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threat Detection and Analysis) 
 • NEIS0738 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology) 
 • NEIS0739 วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) 3(3-0-6)
 • NEIS0740 การทดสอบการเจาะระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Penetration Testing) *
 • ค.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต
 • NEIS0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(Independent Study I) 
 • NEIS0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2(Independent Study II) 
         เเผนการศึกษา
         http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/mscs/security/cyberplan 
 
หมายเหตุ: วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นวิชาที่มีคาบปฏิบัติการ   

รายละเอียดวิชาดังนี้

Copyrights by ITGrad.