ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร

ค่าใช้จ่าย MSCS - CSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไซเบอร์ แขนงวิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineering)  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

       

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

9

27,000

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

2,200

1

2,200

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

3,200

2

 6,400

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

2,000

1

2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

4,000

1

4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

200

1

200

 
   

รวม

46,800

บาท

         

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

12

36,000

 
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ   3,200          2          6,400  

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

  2,200          1          2,200  
   

รวม

49,400

บาท

         

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

9

27,000

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

2,000

1

2,000

 
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ   3,200           1          3,200  

ค่าประกันอุบัติเหตุ

200

1

200

 
   

รวม

37,400

บาท

         

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)

       
 

ราคาต่อหน่วย

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

5,000

1

5,000

 

ค่าลงทะเบียน

3,000

9

27,000

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

 

2,000

1

2,000

 
ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ   3,200           1           3,200  
   

รวม

37,200

บาท

         

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

       

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

46,800

บาท

   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

49,400

บาท

   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

37,400

บาท

   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

37,400

บาท

   

รวม

170,800

บาท

   

 

ค่าใช้จ่าย Digital Business Transformation and Management

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนผ่านสู้ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management)

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           5,000

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           3,000

9

30,000

 

วิชาเสริมพื้นฐาน computer network 

           3,200

1

3,200

 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

           2,200

1

        2,200 

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

           3,200

2

     3,200

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ + สัมมนาวิชาการ

           4,000

1

     4,000

 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

46,600

บาท

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           5,000

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           3,000

12

   31,200

 

  ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

       2,200         1         2,200  

 

 

รวม

   43,000

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 (กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           5,000

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           3,000

9

   27,000

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา)

           2,000

1

     2,000

 

  ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ           3,200           1           3,200  

ค่าประกันอุบัติเหตุ

              200

1

        200

 

 

 

รวม

  37,400

บาท

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ (กรณี วิชาเลือก 1 ตัวเป็นวิชาบรรยาย และ อีก 1 ตัวเป็น วิชายรรยายที่มีปฏิบัติการ)

 

 

 

 

 

 ราคาต่อหน่วย 

หน่วย

รวม

 

ค่าบำรุงการศึกษา

           5,000

1

     5,000

 

ค่าลงทะเบียน

           3,000

9

   27,000

 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท (ต่อภาคการศึกษา) 

           2,000

1

2,000

 

ค่าบำรุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

           3,200 

1

3,200 

 

 

 

รวม

   37,200

บาท

 

 

 

 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 

          46,600 

บาท

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

          43,000

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

          37,400

บาท

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

          37,200

บาท

 

 

รวม

          164,200

บาท

 

 

 

เเผนการศึกษา Digital Business Transformation and Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ (Digital Business Transformation and Management)

หลักสูตร 2563  

* รายวิชาเลือกในกลุ่ม Digital Business Transformation and Management

ITEC0765 การจัดการโครงการและความเปลี่ยนแปลง (Project and Change Management) 3(3-0-6)

ITEC0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล (Digital Supply Chain Management)  3(3-0-6)

ITEC0772 การวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัลและเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools) 3(2-2-5)

ITEC0775 การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้ (Competency and Knowledge Management) 3(3-0-6)

ITEC0778 ความปลอดภัยดิจิทัลและและกฏหมายภาวะส่วนตัว (Digital Security and Privacy Laws) 3(3-0-6)

 

ITEC0787 การเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Digital Finance and Blockchain Technology)         3(3-0-6)

หลักสูตรเก่า 2562 (เก่า)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
ITEC 0707
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค์กร 
(Information Technology for Organization Management)
3(3-0-6)
ITEC 0708 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
(Database Design and Management)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0770 การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ (IT Strategic Planning and Business Management) 3(3-0-6)

ITEC 0765

หรือ

ITEC0760

การจัดการโครงการ
(Project Management)

หรือ 

หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Data Science)

3(3-0-6)
ITEC 0710
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)

ITEC 0780

หรือ

ITEC0709

การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
(Modern System Analysis and Design)

หรือ

การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation)

3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(12-0-24)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ITEC 0781

เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Technology)

3(2-2-5)

ITEC 0763

ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analysis)

3(3-0-6)
ITEC 0772 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System)
3(2-2-5)
ITEC 0712 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-19)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0771 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจดิจิทัล และ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร
(Supply Chain Management and Enterprise Resource Planning)
3(2-2-5)
ITEC 0774 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Innovation with Emerging Technology)
3(2-2-5)
ITEC 0783 ITEC 0783 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Developing Applications on Internet of Things Devices) 3(2-2-5)
ITEC 0769 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology) 3(3-0-6)
ITEC 0713 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(4-4-19)
 
 

เเผนการศึกษา Ph.D

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0801 ระเบียบวิธีการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methodology in Information Technology)
3(3-0-6)
ITEC 0804 สัมมนา 1
(Seminar I)
3(0-6-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต 6(3-6-9)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 082X วิชาเลือก 
(Elective)
3(3-0-6)
ITEC 0805 สัมมนา 2
(Seminar II)
3(0-6-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต 6(3-6-9)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0806 วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis I)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0807 วิทยานิพนธ์ 2
(Thesis II)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0808 วิทยานิพนธ์ 3
(Thesis III)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)
     
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ITEC 0809 วิทยานิพนธ์ 4
(Thesis IV)
9(0-0-27)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(0-0-27)

เเผนการศึกษา MSNE

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระบบเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network System) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0706 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(2-2-5)
NEIS 0707
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Fundamental of Information System Security)
3(2-2-5)
NEIS 0708 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริบต์
(Script Language Programming)
3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(7-4-16)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0709 เทคนิคการสวิตช์และเร้าติ้ง
(Switching and Routing Techniques)
3(2-2-5)
NEIS 0710 ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
(Network Security)
3(2-2-5)
NEIS 0711
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management Related Standards)
3(3-0-6)
NEIS 0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน 
(Cloud Computing and Implementation)
3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต 12(10-4-22)
     
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS 0713 การบริหารระบบเเละความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Administration and Security)
3(2-2-5)
NEIS 0714 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
3(0-0-9)

NEIS 0720

หรือ

NEIS0737


เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
(Wireless Local Area Network)

หรือ 

NEIS0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์(Big Data Analysis)

 

3(2-2-5)

หรือ

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิต 9(X-X-X)
     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0715 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
3(0-0-9)

NEIS0721

หรือ

NEIS0726

เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่
(Modern Networking Technology)

หรือ 

NEIS0726 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Developing

 

Applications on Internet of Things Devices)

3(3-0-6)

หรือ

3(2-2-5)

NEIS0722

หรือ

NEIS0723

เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูล และการจำลองเครื่องเสมือน
(Data Center and Virtualization Technology)

หรือ 

NEIS0723 วีโอไอพี และการสื่อสารแบบยูนิไฟด์ (VoIP and Unified Communication)

3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต 9(X-X-X)