เเผนการศึกษา

แผนการศึกษา Cyber Security Management

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขนงการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management) 

หลักสูตร ปี 2563   

* รายวิชาเลือกในกลุ่ม Cyber Security Engineering

NEIS0712 การประมวลผลบนคลาวด์และการจำลองเครื่องเสมือน (Cloud Computing and Virtualization Technology) 3(3-0-6) 

NEIS0713 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security) 3(2-2-5)

NEIS0730 การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Hacking and Penetration Security Testing) 3(3-0-6)

NEIS0733 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital Infrastructure and Emerging Technologies) 3(3-0-6)

NEIS0735 การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Fraud Detection and Analysis) 3(3-0-6)

NEIS0737 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านความมั่นคง (Big Data and Security Analytics)

NEIS0738 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology) 3(3-0-6)