กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS ระดับปริญญาโท 3/2561

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2/2561:

  • Date: 3 - 31
  • Venue: อาคาร Q

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS2 ระดับปริญญาโท 3/2561

ภายในวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 

- นักศึกษาที่ลง IS2 กรอกคำร้องยื่นหัวข้อ F-GIT-003 ที่มีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา

ภายในวัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562

- IS2 ยื่นใบคำร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ.ที่ปรึกษา F-GIT-002, แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008  และ เล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (เมื่อ นศ.ผ่าน IS2 ให้จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก F-AAO-014 และส่งพร้อมการส่งเล่มดำ)

วัน เสาร์ อาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 สอบการค้นคว้าอิสระ

 

Read more...

การอบรมปรับพื้นฐาน 2562

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

  • Date: 4 - -
  • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Registered Studentg

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

ประกาศผลสอบ IS , กำหนดการส่งเล่ม IS และการสอบ Comprehensive 2/2561

ประกาศผลสอบ IS ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

IS1/Thesis1 ตรวจสอบเกรดที่สำนักทะเบียนได้ตั้งเเตวันนี้ (25/3/62)
- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตั้งเเต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน หลังเเก้ไข comment ให้นักศึกษาสรุปประเด็นการเเก้ไข comment กับที่ปรึกษา ลงแบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน F-GIT-008 เเละส่งพร้อม แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ F-GIT-002 ตอนขอขึ้นสอบโครงงาน 2

IS2/Thesis2

- นศ.ที่ อ เป้ง ไม่ได้แจ้งเป็นการส่วนตัวว่าไม่ผ่าน ผ่านหมด

- นศ.ที่ติด I (หรือกรรมการยังไม่ให้เกรด) ให้เเก้ไขงานกับกรรมการสอบที่ให้ I (หรือยังไม่ได้ให้เกรด) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2562

- นศ.ที่ผ่าน ให้รับใบ comment ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งเเตวันเสาร์นี้ 30/3/62 เเละทำการเเเก้ไข comment กับ อาจารย์ที่ปรึกษา เเละ/หรือ กรรมการสอบทุกท่าน (ไม่ต้องลงแบบฟอร์มสรุป F-GIT-008) หลังเเก้ไข comment ตกลงกับที่ปรึกษาเพื่อทำเล่มมาส่งได้เลย ภายในวันที่ 27-28 เมษายน 2562 *เกรดจะออกหลังจากได้ส่งเล่มเเล้ว

 กำหนดการส่งเล่มโครงงาน ภาคการศึกษา 2/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร 

รายละเอียดการส่งเล่มโครงงาน ภายในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

- เล่มโครงงาน 1 ชุด

- CD 1 แผ่น (ไฟล์เล่มโครงงานในรูปเเบบ PDF 1 ไฟล์)

- เอกสารเเบบฟอรมการส่งรายงาน F-GIT-004 ที่มีลายเซ็นต์ อ ที่ปรึกษา (อันนี้เเยกออกมา ไม่ต้องเอาเข้าเล่มดำ)

- สำเนาหน้าปก 1 หน้า กับ สำเนาบทคัดย่อ 1 หน้า

กำหนดการสอบ Comprehensive กำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษา 1/2561 ของ ป.โท ทุกหลักสูตร

27(กำหนดการการขึนทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562)
Read more...

MSITalk#2 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#2

  • Date: 30 - -
  • Venue:  True Lab @Mahanakorn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk ครั้งที่ 2 - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจน บุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของงานทางด้าน Data Science และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ของตนเองและ/หรือองค์กรได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรม เช่น NLP, การทำ Reinforcement Learning และ มาตรฐานอาชีพ Data Science

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานก่อนวันร่วมงาน MSITalk ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เราจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Data Analytics เบื้องต้น ด้วยภาษา R ให้ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยค่ะ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน MSITalk ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ True Lab @Mahanakorn และ สำหรับผู้ที่สนใจ workshop ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.ที่ ห้อง Q106 อาคาร Q คณะ IST    

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/JBKRFz ได้ตั้งเเต่ วันพุธที่ 20 มีนาคม 9.00น. เป็นต้นไป MSITalk (รับ 60 ท่าน) Workshop (รับ 40 ท่าน) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

How to Become a Blockchain Developer

รายละเอียดการอบรม:

How to become a Blockchain Developer - 2 Day Training (Free)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to become a Blockchain’s Developer เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Blockchain และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับ Application ใน Domain ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Blockchain Technology โดยจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Blockchain บน Ethereum Network และพัฒนา Smart Contact ด้วยภาษา Solidity ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเชิญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ อาทิเช่น เช่น บุคคลภายนอก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าเข้ารวมรอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 30 ม.ค. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...
Subscribe to this RSS feed