ตารางสอน 2/2560

ตารางสอน 2/2560:

  • Date: -
  • Venue: อาคาร Q

ไฟล์ตารางสอน -> http://www.msit.mut.ac.th/images/2_2560.png 

ไฟล์รายละเอียดวิชา -> http://www.msit.mut.ac.th/images/_desc_2_60.png 

 ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรเก่า

http://www.msit.mut.ac.th/newweb/download/oldcurversion.html

ข้อมูลหลักสูตรใหม่ปี 2559 

MSNE-IS (เเผน ข)

  Enterprise network System

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/network/msneplan

  Cyber Security

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/security/cyberplan

MSIT (เเผน ข)

  Management in Digital Economy

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/it-management/mgtplan

  Modern Tecbnology Development

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/mt-development/mtdplan 

MSNE-IS (เเผน ก)

    NEIS0703 Seminar 2

    NEIS0704 Thesis 1

PhD

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/phd/2016-11-08-17-19-18

Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 2/2560 7/1/61, 15/1/61

ตารางสอบ ป เอก 2/2560:

  • Date: ,
  • Venue: อาคาร Q

วัน อาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 ห้อง Q306

ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ดร.ภากร จูเหล็ง /ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (เฉพาะลำดับที่ 3)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5919910005 อุบล  ธงสภาพรวัฒนา Analysis of Criminal Behaviors for Criminal Offender Detection
(Thesis 1)
 9.00 - 10.00
2 6019910006 เอกราช   แก้วบุญจันทร์

Advertisting Email Management using Multi-Level Reputation System
(Thesis 2)

10.00 - 11.00
3 5919910002 ธงชัย  โตประเสริฐ Congestion Control with Morkov Decision Process Model in TCP over Wireless Mesh Networks
(Thesis 3)
11.00 - 12.30

 

 ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ / ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  ( รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช เเทนลำดับที่ 5)

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
4 5919910005 ศศิวิมล   ฮงมา Spatial-Temporal Data Mining in Road Traffic Accidents
(Thesis 1)
13.00 - 14.00
5 5819910008 กฤษฎา เเสงสนิท REST Composition by Parallel Genetic Algorithms
(Thesis 2)
14.00 - 15.00

 

 วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ห้อง Q306 

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/ ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5819910006  ชยภัทร พุ่มจันทร์ THE IMPROVEMENT OF K-MEANS ALGORITHM AND VALIDATION METHOD FOR CUSTOMER SEGMENTATION
(Thesis 2)
12.00 - 13.00 
2 6019910006 กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร Am improve Golden Ball Algorithm Optimization  for the  Vehicle Routing Problem
(Thesis 1)
13.00 - 14.00

 

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/ ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์  

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล หัวข้อโครงงาน เวลาสอบ
1 5919910008 ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ Seqvence relationships similand of zibra virus using bigram PAM substhum math (Thesis 3) 14.00 - 15.30

 

Read more...

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบ IS,Thesis ระดับปริญญาโท 1/2560

กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นสอบเเละกำหนดการสอบ IS1/IS2,Thesis1,Thesis2 ภาคการศึกษา 1/2560 ระดับปริญญาโท:

  • Date: , -
  • Venue: อาคาร Q

กำหนดการ

Read more...
Subscribe to this RSS feed