Logo

Modern System Development Certificate

หลักสูตร Certificate Program จัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2560 เป็นปีเเรก เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบโจทย์บุคลากรที่มีพื้นฐานทางด้าน IT อยู่เเล้ว ให้สามารถต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้นได้ โดย Certificate Program (Software Development) มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ทั้ง Front-end เเละ Back-end นักศึกษาสามรถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์บน Platform ต่างๆ เช่น Web-based or Standalone, Mobile, อุปกรณ์เกี่ยวกับ Internet of Things ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนที่ทันสมัยบน Devices ต่างๆ  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาที่มีการเรียนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

เกณฑ์การได้ใบ Certificate

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 4 รายวิชาจาก 6 รายวิชาที่เปิดในสาขาที่สมัครเรียน เเละต้องสอบผ่านอย่างน้อย 4 รายวิชาโดยมีหน่วยกิต สะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0

ใบ Certificate

ใบ Certificate ที่ได้จะออกโดยคณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใบรับรองการลงรายวิชาพร้อมผลการเรียน ออกโดยสำนักทะเบียน 

ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
*** นักศึกษาที่เข้า Program จะเริ่มเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 (2/2561) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 
 
 เวลาเรียน 

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30 น.  
 

รายวิชาหลักสูตร Certificate Program (Modern System Development)

[เครื่องหมาย ที่ต่อท้ายรายวิชาหมายถึงเป็นรายวิชาที่มี Lab (3 ชั่วโมง)]

Modern System Development
  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ITEC0709

 

การประมวลผลบนคลาวด์และการใช้งาน (Cloud Computing and Implementation) 3(3-0-6)

ITEC0783

หรือ 

ITEC0761

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง* (Developing Applications on Internet of Things Devices)

หรือ 

การเรียนรู้ของเครื่อง *
(Machine Learning)

3(2-2-5)
NEIS0738  วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล๊อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology) 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562  
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NEIS0736 ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ (Software Security) 3(3-0-6)
ITEC0763 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ 
(Big Data and Analysis )
3(3-0-6)
ITEC0781 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ (Modern Web Technology)* 3(2-2-5)
     
 
Copyrights by ITGrad.