MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Production Dashboard

 

Production Dashboard

 ความเป็นมาและเหตุผล 

ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถดูรายงานผลผลิตในภาพรวมและเหตุการณ์ที่ผิดปกติในรูปแบบ Real Time ของกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ต้นทุนที่สูง - ต่ำกว่ามาตรฐาน  ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจักรในรูปแบบ Real Time ในกรณีหยุดการผลิตสินค้า เช่น หยุดเพื่อรอซ่อม  หยุดเพื่อรอวัตถุดิบ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 รูปที่ 1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

Continue reading
  0 Hits
  0 Comments
Tags:
0 Hits
0 Comments

EGAT Water

EGAT Waterปัญหาและแรงจูงใจ         ในปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ทางเขื่อนวชิราลงกรณได้มีการเปิดบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากจนอาจเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อน พร้อมกับมีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 3 เครื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำที่ระบายต่อวันประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณมาก จึงต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยจนถึงแม่น้ำแม่กลอง โดยจะมีสถานีโทรมาตรในลำน้ำแควน้อยแต่เนื่องจากการส่งข้อมูลและการวัดระดับน้ำในลำน้ำอาจไม่ทันท่วงทีจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข           ดังนั้นจึงทำให้มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาก็คือทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยและทำการส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูล พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อปริมาณระดับน้ำสูงถึงค่าที่กำหนดคุณสมบัติการทำงานของระบบ1.  สามารถตรวจวัดระดับน้ำในแต่ละจุดของสถานีโทรมาตรได้2.  สามารถส่งข้อมูลผ่าน Micro-Controller (Arduino) ที่ทำการติดตั้ง Shield ของ NB-IOT จาก AIS3.  สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนเข้ากับ Smartphone ที่สามารถรองรับ Line Application4.  ส่งข้อมูลระดับน้ำเข้าฐานข้อมูลภายใน กฟผ. เพื่อเป็นการติดตามสถานะการณ์น้ำได้

 

ข้อจำกัดการทำงานของระบบ1. ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำต้องอยู่ใน กลุ่ม Line ชื่อ Stakeholder-VRK2.  สถานีโทรมาตรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าไปตรวจสอบได้ยาก

 

ภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่น1. Micro Controller - Arduino + NB-IOT Shield สำหรับติดต่อรับข้อมูลจาก Ultrasonic และส่งข้อมูลที่ได้ไปยังระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. - Ultrasonic Sensor เป็นอุปกรณ์ที่จะทำการตรวจจับระดับน้ำในลำน้ำ2. Smartphone - ต้องมีโปรแกรม Line Application ในการแจ้งเตือนและอยู่ในกลุ่ม Stakeholder-VRK

 

 

Protocol ที่ใช้ในระบบ1. Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูล กฟผ. TCP Protocol  ใช้การส่งข้อมูลระหว่าง Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. เนื่องจากต้องการ Reliable ในการส่งข้อมูล เพราะ จำเป็นต้องการนำข้อมูลไปคาดการณ์และคำนวณระดับน้ำในลำน้ำ เนื่องจากต้องนำมาปรับการปล่อยน้ำจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway)2. Micro Controller กับ Line Application TCP Protocol ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนเข้า Line Application เมื่อระดับน้ำถึงค่าที่กำหนดในแต่ละสถานีโทรมาตร

 

Continue reading
  246 Hits
  0 Comments
Tags:
246 Hits
0 Comments

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

Continue reading
  195 Hits
  0 Comments
Tags:
195 Hits
0 Comments

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ปัญหาและแรงจูงใจ

ปัจจุบันการแสกนนิ้วเข้างานใช้กันที่ และบางครั้งเกิดการสแกนไม่ติด อาจจพเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น นิ้วมือเปลียกน้ำ นิ้วมือลอก และอื่นๆอีก

ข้าพเจ้าจึงคิดระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานขึ้น โดยใช้กล้องที่ติดตามตึกต่างๆ มาใช้ในการแสกนใบหน้าของเรา เพื่อเช็คเชื่อการเข้างาน เพราะตามตึกหรือทางเดิน มีกล้องติดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย จึงนำกล้องพวกนี้มาทำการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเข้ากับเซิฟเวอที่ติดตั้งโปรแกรมระบบตรวจสอบใบหน้า และจัดเก็บใบหน้าของพนักงาน

คุณสมบัติและการทำงานของระบบ

Continue reading
  678 Hits
  0 Comments
Tags:
678 Hits
0 Comments

ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน

 

ระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

       Notification for Hearing Handicapped (NHH)

 

Continue reading
  189 Hits
  0 Comments
Tags:
189 Hits
0 Comments

ระบบตรวจวัดสุขภาพดวงตาผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

ระบบตรวจวัดสุขภาพดวงตาผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

EYE HEALTHY PROTOCOL (EHP) APPLICATION

ปัญหาและแรงจูงใจ

          บ่อยครั้งที่เราทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ แล้วเกิดอาการเมื่อยล้าที่ดวงตา ทำให้เกิดอาการปวดตาหรือตาแห้งได้ ดังนั้นเราควรมองหาแว่นดีๆ สักอันมาทำให้เรารับรู้ว่าสภาพของดวงตาเราเป็นยังไงบ้าง เราจึงคิดค้นแว่นตาอัจฉริยะที่สามารถบอกค่าต่าง ๆ ของดวงตาเราได้ รวมถึงแว่นอัจริฉริยะนี้ยังเป็นแว่นสายตาที่มีคุณภาพช่วยกรองแสงสีฟ้าได้ 99.9%

Continue reading
  192 Hits
  0 Comments
Tags:
192 Hits
0 Comments

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ปัญหาและแรงจูงใจ

            ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ด้อยโอกาส ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้ง ต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้าง ในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตามากเพียงพอ ซึ่งที่มีอยู่และวางจำหน่ายยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกแก่คนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติการทางานของระบบ

            1. สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีสิงกีดขวางในระยะที่กำหนด

Continue reading
  204 Hits
  0 Comments
Tags:
204 Hits
0 Comments

การศึกษาการทำงานของโปรแกรม DISCORD

discord

 

Discord เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 จากสองผู้ให้กำเนิดอย่าง Jason Citron ในตำแหน่ง CEO และ Stanislav Vishnevskiy ในตำแหน่ง CTO

Discord คืออะไร? 

Discord คือโปรแกรมแชทชนิดหนึ่งที่เรียกว่า VoIP หรือ Voice over IP คือการสื่อสารผ่านเสียงโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยมาทั้งในรูปแบบโปรแกรม, แอปพลิเคชั่น และบนเว็บเบราเซอร์ และที่สำคัญโปรแกรมนี้มาในแบบฟรีแวร์อีก ซึ่งจะสามารถสร้างห้องแชทหรือช่องทางการแชทแบบฟรี ไม่ต้องเสียค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ 

Continue reading
  1509 Hits
  1 Comment
Recent comment in this post
อนันต์พล
จัดทำโดย 6117680003 นาย อนันต์พล ชื่นชม 6117690002 นางสาว พรวิไล พิทักษ์วงษ์ 6117690004 นาย ณัฐดนัย มากมูล ... Read More
Thursday, 18 October 2018 09:44
1509 Hits
1 Comment