MSITBlog

2 minutes reading time (353 words)

Strategic Alignment Maturity Model (SAMM)

Strategic Alignment Maturity Model ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้เต็ม ๆ ว่าอย่างไร คำว่า Maturity หลายคนก็แปลว่า วุฒิภาวะ พอใส่เข้าไปก็อาจแปลว่า ตัวแบบวุฒิภาะการการจัดวางเชิงกลยุทธ์ ผมดูแล้วมันอาจจะนึกภาพไม่ออก  ดังนั้น ผมขอใช้คำว่า ความสมบูรณ์ของการปรับให้สอดรับกันเชิงกลยุทธ์ ก็แล้วกันนะครับ

ที่เราคุยกันมาเรื่อย ๆ ก็ทำให้เรารู้แล้วว่า เมื่อเราปรับให้ Business กับ IT สามารถทำงานได้สอดรับกันแล้ว สิ่งที่องค์กรจะได้ก็คือ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเชื่อมต่อระหว่าง IT (Technology กับ Information) และ Business จะเป็นไปได้ด้วยดี ทำให้การทำงานทั้งสองส่วนสอดรับกันไปเหมาะสม

เรื่องที่น่าสนใจก็คือ หลังจากเราวางแผนแล้ว เรา implement แล้ว มันจะสอดรับกันจริงหรือไม่ หรือ เมื่อเวลาผ่านไป (มีการปรับเปลี่ยนโน่น นี่ นั่น) มันยังจะสอดรับกันอยู่ไหม สอดรับกันอย่ในระดับใด อันนี้ถ้าเราอยากรู้ เราก็ต้องประเมินดูแหละครับ

ตอนที่ผมไปอบรมนั้น (ก็เกือบ ๆ 20 ปีมาแล้ว) ทางท่านวิทยากรเขายกตัวแบบการประเมินมาเล่าให้ฟัง 3 – 4 ตัวแบบด้วยกัน เช่น Strategic Alignment Maturity Model ของ Luftman (มองในเชิง Strategic Alignment ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้) ITIL (ตอนที่ผมไปอบรมนั้นเป็นเวอร์ชัน 2 ใช้มองในเชิงการให้บริการของ IT คือมองออกไปในเชิง Functional Integration) และ COBIT (ผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเป็นเวอร์ชันใด แต่ใช้พิจารณาในเชิง IT Governance ของบริษัท) เป็นต้น

สมัยนั้นบ้านเรายังไม่ค่อยรู้จัก COSO, COBIT กับ ITIL กันสักเท่าไหร่หรอกครับ ผมเองก็เพิ่งรู้จักมันตอนไปอบรมนี่แหละครับ ปัจจุบัน ITIL ก็พัฒนาจากเวอร์ชัน 2 มาเป็นเวอร์ชัน 4 ไปแล้ว แล้ว COBIT ก็วิ่งมาถึงเวอร์ชัน 5 ซึ่งครอบคลุม Corparate ไปแล้ว ทั้งสองสามเรื่องนี้ผมว่า ผู้อ่านสามารถหาอ่านภาษาไทยได้จากอินเตอร์เน็ต ผมขอเล่าเฉพาะตัวแบบของ Luftman ก็แล้วกัน 

Luftman ได้แบ่งระดับความสมบูรณ์ (Maturity … บางคนก็แปลว่า วุฒิภาวะ) ในการสอดรับกันระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจ กับ กลยุทธ์ของ IT เอาไว้ 6 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 Initial/Ad Hoc Process … ลักษณะที่เห็นก็คือ กระบวนการทางธุรกิจ และ IT ยังไม่ปรับเข้าหากัน (หรือ มีบ้างเป็นครั้งคราว (ad hoc))

ระดับที่ 2 Committed Process … องค์กรมีความเห็นตรงกันว่าจะปรับ (align) กระบวนการทางธุรกิจกับ IT เข้าหากัน

ระดับที่ 3 Established Focused Process … กระบวนการที่กำหนดไว้ได้รับการปรับเข้าหากันโดยโฟกัสไปที่ Business objectives

ระดับที่ 4 Improved/Managed Process … กระบวนการที่ปรับแล้วได้รับการปรับปรุงหรือจัดการให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีการเสริมแนวความคิดของการนำ IT มาใช้ในเชิงช่วย “เพิ่มคุณค่า ให้มากขึ้น

ระดับที่ 5 Optimized Process … มีการรวม/ร่วมกันปรับ business และ IT ตอนวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างเหมาะสม

จากรูปด้านล่างจะเห็นว่า ฝั่งซ้ายของรูปสามเหลี่ยมคือ Business Strategy ส่วนฝั่งขวาคือ IT Strategy ส่วนด้านล่างคือ ช่องว่างของการ Alignment (หรือ Alignment Gap หมายความว่า ระดับล่าง ๆ มันจะมีช่องว่างระหว่าง Business Strategy กับ IT Strategy มาก โดยเราจะเห็นว่า ระยะห่างจากซ้ายไปขวามันจะมีมาก พอระดับสูงขึ้นระยะความห่างมันจะลดขนาดลง) และบนสุดคือ การ Alignment ที่รวมเข้าหากันแล้ว (หรือ Alignment Convergence)

เกณฑ์การประเมินของ Strategic Alignment Maturity Model ของ Luftman จะมีอยู่ 6 กลุ่ม คือ

1) การสื่อสาร (Communications)

2) การวัดสมรรถนะ/คุณค่า (Competency/value measurements)

3) การกำกับดูแล (Governance)

4) การเป็นพันธมิตร (Partnerships)

5) ขอบเขตและสถาปัตยกรรม (Scope and Architecture)

6) ทักษะต่าง ๆ (Skills)

แต่ละกลุ่มจะมีตัวย่อยกำหนดเอาไว้ในกลุ่มด้วย พอกล่าวย่อ ๆ ได้ดังนี้

กลุ่มแรก คือ ความสมบูรณ์ของการสื่อสาร หรือ Communication maturity ส่วนนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่า มีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างด้าน IT กับ ด้านธุรกิจ มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กลุ่มต่อมาก็คือ ความสมบูรณ์ของการวัดคุณค่า / สมรรถนะ หรือ Competency / Value measurement maturity อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ IT ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับธุรกิจ มีการกำหนดตัววัดร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างสมดุล มีการกำหนดข้อตกลงในการให้บริการ มีการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มที่สามก็คือ ความสมบูรณ์ในการกำกับดูแล หรือ Governance maturity ส่วนนี้ก็เพื่อมั่นใจว่า มีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านธุรกิจและ IT มีการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย มีการปรับโครงสร้างขององค์กรให้สอดรับกับกลยุทธ์ มีการจัดงบประมาณการลงทุนทางด้าน IT และควบคุมแล IT มีการทบทวนลำดับความสำคัญและเคลื่อนย้ายทรัพยากรของ IT อย่างเหมาะควร

กลุ่มที่สี่ก็คือ ความสมบูรณ์ของการเป็นพันธมิตร หรือ Partnership Maturity อันสะท้อนให้เห็นระดับของความเชื่อมั่นในความสัมพนธ์ที่พัฒนาขึ้นมาระหว่างผู้เข้ามามีส่วนร่วมของทางด้านธุรกิจและ IT โดยฝ่ายธุรกิจมองเห็คุณค่าของ IT และให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนกกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีในการแบ่งปันความเสี่ยงและรางวัลร่วมกัน

กลุ่มที่ห้าได้แก่ ความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมและขอบเขตการใช้งาน หรือ Scope and architecture maturity อันเป็นการบ่งบอกสถาปัตยกรรมของ IT ที่บูรณาการเข้ากับส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ มาตรฐานที่นำมาใช้งาน มีความยืดหยุ่น ความคล่องตัวและความโปร่งใส มีการจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพิ่งปรากฎออกมาสู่ตลาด

กลุ่มสุดท้ายก็คือความสมบูรณ์ของทักษะ หรือ Skills maturity อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับของ นวัตกรรม การจัดการ ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง การว่าจ้างและการรักษาพนักงานที่เก่ง ๆ และ วิธีการที่พวกเขามีส่วนร่วมกับในการสร้างประสิทธิผลขององค์กรโดยรวม

แล้วค่อยคุยกันต่อนะครับ ….

การสร้างใบประเมิน
IT Strategy (Strategic Fit)

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 23 May 2019