MSITBlog

2 minutes reading time (333 words)

การออกแบบ Protocol ระบบเพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัย

ระบบเพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัย

Home Secure Protocol (HSP) Application

 

แนวคิดในการสร้าง Home Secure Protocol (HSP) Application  

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญ การลดโอกาศในการสร้างภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและจะต้องดำเนินการทันทีและให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ปัญหาและแรงจูงใจ

          ปัจจุบันระบบความปลอดภัยในหมู่บ้านจัดสรรจะประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดและ ระบบการแลกบัตรประตูเข้าออก รวมทั้งสายตรวจที่ทำหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่ของลูกบ้าน แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มี Visitor เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว ระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ก็ไม่สามารถตรวจสอบติดตามได้ตลอดเวลา ทำให้มีโอกาศที่ผู้ไม่หวังดีจะมีการแผงตัวเข้ามาในรูปของ Visitor ซึ่งการควบคุมด้วยระบบที่มีอยู่ ก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือลูกบ้านได้ทันท่วงที

          การใช้ HSP Application เพื่อสื่อสารกับลูกบ้านในการตอบรับว่ามี Visitor หรือไม่ จะช่วยลดโอกาศที่จะสร้างความเสียหายจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวเข้ามา โดย HSP Application จะสามารถสื่อสารและทำการตรวจสอบกับเจ้าของบ้านได้โดยตรง

ภาพรวมการออกแบบ

ระบบการทำงานก่อนการเชื่อมต่อกับ HSP Application

          ในระบบเดิมที่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับ HSP Application ลำดับขั้นตอนที่ Visitor เข้ามาในหมู่บ้านจนออกจากหมู่บ้านมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1)      Visitor แลกบัตรเพื่อลงบันทึกข้อมูล วันเวลา ,ทะเบียนรถ ,บัตรประชาชน และพิมพ์บัตร Visitor เพื่อให้ประทับตรา/ลงชื่อลูกบ้านเพื่อยื่นตอนออกจากหมู่บ้าน

2)      หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย จะแจ้งสายตรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ Visitor ที่เข้าไปในหมู่บ้าน

3)      ออกจากหมู่บ้าน Visitor คืนบัตรที่ป้อมหน้า

4)      หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย เขียนรายงานประจำวันตามรายการดังนี้

4.1   บัตรที่ไม่ได้ประทับตราบ้านเลขที่

4.2   บัตรที่ประทับตราไม่ตรงบ้านเลขที่     

รูปที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานก่อนการเชื่อมต่อกับ HSP Application 

ระบบการทำงานหลังจากเชื่อมต่อกับ HSP Application

          หลังการติดตั้ง Application เข้ากับ process การทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน จะมีการเพิ่มขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ลูกบ้านทราบและตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบในจุดที่มีความเสี่ยงสูงโดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 1.1 ,1.2 และเพิ่มขั้นตอนการ monitor ในขั้นตอนที่ 4

1)      Visitor แลกบัตรเพื่อลงบันทึกข้อมูล วันเวลา ,ทะเบียนรถ ,บัตรประชาชน และพิมพ์บัตร Visitor เพื่อให้ประทับตรา/ลงชื่อลูกบ้านเพื่อยื่นตอนออกจากหมู่บ้าน

1.1   ระบบจะเชื่อมต่อกับ Server และแจ้งข้อมูลให้ลูกบ้านผ่าน HSP Application

1.2   ข้อมูลจากลูกบ้านจะแสดงผลให้กับศูนย์ควบคุมเพื่อติดตามตรวจสอบกำกับดูแล

2)      หัวหน้าศูนย์ควบคุมจะแจ้งสายตรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ Visitor ที่เข้าไปในหมู่บ้าน ในกรณีที่ลูกบ้านปฏิเสธการเข้ามาของ Visitor สายตรวจจะต้องติดตาม Visitor อย่างเข้มงวดพร้อมแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

3)      ออกจากหมู่บ้าน Visitor คืนบัตรที่ป้อมหน้า 

4)      Application จะแสดงภาพรวมหน้าจอและสามารถพิมพ์รายงานประจำวัน หรือนำข้อมูลที่เก็บไว้มาวิเคราะห์ย้อนหลังได้

รูปที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการทำงานหลังการเชื่อมต่อกับ HSP Application

องค์ประกอบของระบบ

ระบบจะเชื่อมโยงกันผ่าน Internet โดยมีองค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วน

1.      Client

ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ,Software Client และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบบันทึกข้อมูล ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลรายละเอียด Visitor ,แสดงผลภาพรวมการบริหารจัดการ และจัดทำรายงาน

2.      Application Server

ประกอบด้วย hardware Server ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลจาก Client ประมวลผลและส่งคำสั่งแจ้งเตือนไปยัง User และแสดงภาพรวมของระบบการบริหารจัดการไปยัง Client

3.      User 

เป็น Software ติดตั้งบนเครื่องปลายทางหรือบน Smart phone  

รูปที่ 3 ภาพรวมการทำงานของระบบ 

ขั้นตอนการทำงานของระบบ

 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1 Client & Server สร้าง TCP connection

2 Client ส่งข้อมูลให้ Server

3 Server & User สร้าง TCP connection

4 Server สื่อสารเพื่อยืนยันข้อมูลกับ User

5 Server สื่อสารข้อมูลแจ้งและรายงานผลกับ Client

6 Server สื่อสารเพื่อแจ้งและรายงานผลกับ User

7 Close Connection 

protocol ที่ใช้งาน

Application ได้ออกแบบให้ทำงานบน  TCP protocol เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารมีการตรวจสอบความถูกต้อง  โดยมีรายละเอียด Protocol ดังนี้  

Protocol HSP  (Home Security Protocol) 

HSP   Protocol จะทำงานบน TCP Socket  เป็น Protocol สื่อสารระหว่าง Client ,Server และ User โดยข้อมูลรายการ Visitor จะส่งไปยัง User ผ่าน Server ทั้งนี้ข้อมูลการทำรายการทั้งหมด จะถูกบันทึกเก็บไว้บน Client และ Server เพื่อจัดทำรายงาน

 

รูปที่ 4 รูปแบบของ HSP  Protocol 

 

ความหมายของ ฟิลด์ Code มีดังนี้

ตารางที่ 1 ความหมายของฟิลด์ Code   

ตารางรายละเอียดฟิลด์ information ที่ใช้งานร่วมกับ ฟิลด์ Code

 

ตารางที่ 2 รายละเอียดฟิลด์ information ที่ใช้งานร่วมกับ ฟิลด์ Code 

CR = Carriage Return

LF = Line Feed  

ตารางฟิลด์ Code และ ฟิลด์ information ที่ออกแบบไว้เพื่อเพิ่มการบริการในอนาคต

ตารางที่ 3 รายละเอียดฟิลด์ Code และ ฟิลด์ information ที่ออกแบบไว้สำหรับให้บริการในอนาคต

 

 

 

 

ผู้เขียน   หชล   ดาบทอง     รหัสนักศึกษา  6217810010  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แขนงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

 

ข้อมูลอ้างอิง

https://neuron.ae/mobile-app/http://www.myiconfinder.com/icon/car-driver-transport-transportation-vehicle/19140

https://www.iconfinder.com/

https://icons-for-free.com/

https://hacknowledge.com/services/

https://www.manageengine.com/products/oputils/address-monitoring-tools-screenshots.html

 

 

 

 

 

ระบบประมวลผลภาพถ่ายจอประสาทตา
WealthEasy: ระบบการค้นหาและจับคู่ผู้ต้องการลงทุน แ...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020